پیش فاکتور دریافت فایل
پرسشنامه وسواس فکری- عملی
10200
10,000 تومان
.docx
18 کیلوبایت
توضیحات:
این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن (1977) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 30 ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و در اعتباریابی اولیه در بیمارستان مادزلی، 50 بیمار وسواسی را از 50 تیمار روان نژند به خوبی تفکیک کرده است. تحلیل محتوای بعدی پاسخ های 100 بیمار، چهار جزء عمده را که منعکس کننده چهار نوع مشکل وسواسی در بیماران بود، مشخص کرد. 

1403/2/6 - مارکت فایل