پیش فاکتور دریافت فایل
بررسی ادلّه اثبات دعوی در اسلام
6051
3,100 تومان
.zip
106 کیلوبایت
توضیحات:

1- تعریف
ادله اثبات دعوی همانطور که از خود عنوان مستفاد می‌گردد اموری هستند که برای اثبات حق و در مقام اثبات ادعا به کار می‌روند این ادله در حقوق کشور ما شامل پنج مطلب است که در جلد سوم قانون مدنی ایران از مواد 1257 تا 1335 به شرح زیر بیان گردیده است:
1- اقرار،
2- اسناد کتبی،
3- شهادت،
4- امارات و
5- قسم
ظاهر ماده‌ی 1258 و حتی مفاد مطالب مندرج در این باب حکم می‌کند که قانون‌گذار ادله‌ی مذبور را به ترتیب اهمیت و ارجحیت بیان داشته به این معنی که مدعی را با اقامه‌ی هر دلیل از اتیان دلیل بعدی مستغنی می‌دارد.

1398/6/4 - مارکت فایل