پیش فاکتور دریافت فایل
بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان
6277
8,000 تومان
.doc
348 کیلوبایت
توضیحات:
چكيده پژوهش
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي وتحليلي بوده و به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان اعم از بخشهاي مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزيع شده است.
هدف از پژوهش، اندازه گيري ومقايسه شيوع افسردگي در بخشهاي مختلف و رابطه بين متغيرهاي زير با افسردگي از طريق آزمون يك مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعيت تحصيلي، سابقه بيماري و.......) مي باشد.
بين نوع بخش و ميزان بروز افسردگي رابطه معنادراي وجود نداشته و در ميان متغيرهاي فوق فقط ميزان افسردگي با جنسيت رابطه معنا داري بدست آمده است. پرسنل بيمارستان به نظر مي رسد افسردگي به ميزان زيادي وابسته به مسائل كلي جامعه مي باشد كه بعنوان بخش مهمي از آن به شمار مي آيند. فشار حرفه اي، تماس با بيماران داراي مشكلات ودردهاي طاقت فرس، انتقال فشارهاي همراهان بيمار وعدم توفيق درمان افسردگي زا خواهند بود.


فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: كليات
- مقدمه پژوهش بيان مسئله
- اهميت مسئله پژوهش
- اهداف پژوهش
- فرضيه ها و يا سوالات پژوهش
- تعريف واژگان
فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
- مقدمه
- بررسي نظريه ها و فرضيات مربوط به موضوع پژوهش
- اپيديولوژي يا همه گيري شناسي افسردگي
- سابقه تحقيقات در مورد افسردگي
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
- تعريف جامعه پژوهش
- تعداد و نمونه، روش نمونه گيري، معيارهاي انتخاب نمونه
- نوع پژوهش و روش انجام كار
- ابزار بكارگيري
- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
- رعايت نكات اخلاقي
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
فصل پنجم:
- بحث و تفسير نتايج پژوهش
- نتيجه گيري نهايي
- محدوديتهاي و پيشنهادها

ضمائم:
- فهرست منابع ومأخذ
- پرسشنامه

1398/4/5 - مارکت فایل