پیش فاکتور دریافت فایل
بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل
6283
8,000 تومان
.docx
176 کیلوبایت
توضیحات:
چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل که جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر اردبیل می باشد نمونه شامل40 نفر که 20 نفر از بین زنان شاغل و 20 نفر از بین زنان خانه دار استفاده شد که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بدست آمد بین زنان شاغل و خانه دار متفاوت است و استرس در زنان شاغل بالاتر از زنان خانه دار است با بالا رفتن میزان درآمد استرس افراد افزایش یافته است و میزان استرس افراد تاثیری ندارد و با بالا رفتن میزان تحصیلات استرس افراد کاهش یافته است.

کلمات کلیدی: استرس ، زنان شاغل و خانه دار


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه 1
بیان مسئله 3
اهداف پژوهش 7
هدف کلی 7
هدف فرعی 7
فرضیه های پژوهش 7
اهمیت و ضرورت پژوهش 8
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 12
مفهوم استرس 12
استرس به عنوان پاسخ درونی 17
مقابله با استرس 20
انواع روشهای مقابله 21
شیوه های مقابله 22
تغییر در تفکر 24
رژیم غذایی 24
ورزش و تمرینات منظم روزانه 25
تنفس ، یوگا 26
اوقات فراقت و تفریح 28
عقاید 28
سیستم حمایتی 29
شوخی 30
بیانات شخصی خود آفرین 31
روشهای کنار آمدن با استرس 32
روش مستقیم 32
کنار آمدن دفاعی 32
منابع لازم برای مبارزه با استرس 33
ادبیات نظری 33
راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی 35
دیدگاه روانشناسی 38
شخصیت نوع اول 40
دومین نوع شخصیت 40
سومین نوع شخصیت 40
مقابله با استرس از نظر دیدگاه روانشناسی 41
انواع روشهای مقابله 43
پیشینه تحقیق 43

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق 52
جامعه آماری 52
نمونه پژوهش 52
ابزار پژوهش 52
چگونگی جمع اوری اطلاعات 53
تجزیه و تحلیل داده ها 54
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی 56
بخش دوم : آمار استنباطی 60
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 64
محدودیت پژوهشی 65
پيشنهادات 66
فهرست منابع 67

1398/6/4 - مارکت فایل