پیش فاکتور دریافت فایل
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی
6433
1,000 تومان
.docx
20 کیلوبایت
توضیحات:
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی 26 سوالی ، که به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زناشویی ، شامل عوامل موثر فردی، عوامل ارتباطی، اجتماعی، عوامل خارجی و عوامل روانشناختی می باشند همچنین قابل ذکر است که این پرسشنامه در طیف لیکرت پنچ گزینه ای طراحی شده است
روایی و پایایی دارد.

1399/4/15 - مارکت فایل