پیش فاکتور دریافت فایل
پیشینه نظری و عملی اهمال کاری
6530
5,000 تومان
.doc
222 کیلوبایت
توضیحات:

مانند بسیاری از اصطلاحات روان شناختی، اهمالکاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع پژوهش کردهاند بسیار متنوع و متعدد میباشد(فراری، 1995به نقل از پوركمالي،1392).در واقع، تعریف واحد عملیاتی پذیرفته شده ای درباره اهمالکاری وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده اند. هر چند، تعاریف متعدد از ابعاد و جوانب مختلف اهمالکاری ارائه شده است، با این وجود، هیچ یک از این تعاریف با هم در تناقض نمی باشند(آسیف،2011). در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره میشود.

از منظر روانشناسی، اهمالکاری به معنی بهتعویق انداختن کاری است که قصد انجام آن را داریم در واقع اهمالکاری به این معنا است که شخص تصمیم میگیرد به انجام کاری مبادرت کند، اما انگیزه لازم برای انجام آن فعالیت در چارچوب زمانی مورد انتظار و تعیین شده را ندارد. البته این موضوع مبرهن است که تمام اصطلاحاتی که به نوعی با اهمالکاری ارتباط دارند، بیانگر به تعویقانداختن و به فردا موکول کردن کارها میباشد. بر این اساس، هنگامیکه افراد به طور مکــرر، شروع و یا به اتمــام رساندن وظایف در زمان معینی را به تعویق میاندازند، دچار اهمالکاری می شوند. اهمالکاری اغلب بهعنوان تأخیر غیرمنطقی رفتار، مورد بررسی قرار میگیرد و اینگونه تعریف میشود:"عمل به تأخیرانداختن کارها، به ویژه بدون دلایل مناسب" نیز، اهمالکاری را یک نوع گرایش غیرمنطقی به تأخیر در انجام کارهایی که باید به اتمام برسند، تعریف کرده است. معتقدند که اهمالکاری تحصیلی را میتوان هر نوع آگاهی در نظر گرفت که بهوسیله آن یادگیرنده فرض میکند و یا شاید حتی میخواهد یک تکلیف درسی را انجام دهد اما نمیتواند آنرا در چارچوب زمانی زمانی مناسب یا مورد انتظار برساند.

فهرست مطالب
اهمال‌کاری: 1
تعاریف اهمال‌کاری: 1
انواع‌ اهمال‌کاری: 2
2-1) اهمال‌کاری اجتنابی: 2
2-2) اهمال‌کاری تحصیلی: 5
دیدگاهها و نظریات عمده در مورد اهمال‌کاری 6
اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله رفتاری 6
اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله شناختی 7
اهمال‌کاری به عنوان یک مسئله انگیزشی 7
نظریه‌خود ارزشی 8
نظریه مدیریت زمان 8
عوامل موثر در بروز اهمال‌کاری 9
ویژگیهای افرادسهل‌انگار: 13
پیامدهای اهمال‌کاری‌ 15
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور: 16
منابع فارسی: 22
Refrences 27

1398/5/28 - مارکت فایل