پیش فاکتور دریافت فایل
پروژه مدیریت دانش
6713
50,000 تومان
.docx
743 کیلوبایت
توضیحات:
اجراي سیستم مدیریت دانش ریسک کمی ندارد ولی به هر حال ریسک آن را می توان با پیاده سازي مرحله اي کاهش داد. تعهد مدیران عالی سازمان نسبت به آن الزامی است و آنان باید نقش مهمی در تعیین اهداف سازمانی و شناسایی مسائل کسب و کار که باید به وسیله مدیریت دانش حل شوند، داشته باشند. هر سازمانی باید اهداف خود را تعریف کرده و و در مورد افراد و زمان انجام آن تعهد داشته باشد تا مدیریت دانش بتواند اجرایی شود. در حالیکه ممیزي دانش فرآیندي کلیدي براي طراحی سیستمهاي پیچیده است، همچنین می تواند دامی باشد که قبل از نهایی شدن راه حل وجود داشه باشد. پروژه هاي مدیریت دانش اغلب در تلاش هستند تا در بیشتر از یک گام اجرایی شوند. به واسطه استفاده از راهکارهاي ساده، همچون جستجوگرها و انبارهاي اطلاعاتی متمرکز برخی از مسایل اساسی به سرعت در طی ممیزي دانش مشخص می شود و مدیریت دانش می تواند به سرعت موفقیت ها رابا اعتماد به مشارکت کنندگان به دست آورد.تکنولوژي نقش مهمی را در تواناسازي فرآیندها و متدولوژیهاي مدیریت دانش ایفا می کند. برنامه هاي بسته اي (پکیج) می توانند سیستم سفارشی شدهاي را بدون نیاز به برنامه نویسی سفارشی براي تواناسازي وظایف اساسی همچون خبرگان یک موضوع، در اختیار سازمان قرار دهد. در نهایت سیستمهاي مدیریت دانش باید باز، ایمن و قابل سنجش باشند....

1398/3/26 - مارکت فایل