پیش فاکتور دریافت فایل
عوامل مؤثر برانتخاب برند محصولات صنایع لبنی
6751
3,000 تومان
.docx
35 کیلوبایت
توضیحات:
پرسشنامه حاضر به بررسی شناخت عوامل مؤثر برانتخاب برند محصولات صنایع لبنی سنتی و صنعتی از دیدگاه افراد مختلف جامعه بویژه مصرف کنندگان و فروشندگان می پردازد.
این پرسشنامه عوامل موقر بر انتخاب برند محصولات لبنی را در 5 مولفه یا بعد1- عوامل اقتصادی ، 2- عوامل اجتماعی 3- فرهنگی، 4- عوامل مرتبط با کیفیت وبهداشت محصول و 5- عوامل مرتبط با ویزگیها و خصوصیات برند محصول مورد بررسی قرار می دهد.
تعداد سوالات تحقیق شامل 53 سوال می باشد. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت پنج درجه‌ای است،. عبارتند از:
- خیلی مخالفم: نمره 1
- مخالفم: نمره 2
-نظری ندارم: نمره 3
- موافقم: نمره 4
-کاملا موافقم

- روایی و پایایی دارد
- منابع دارد

1399/3/15 - مارکت فایل