پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روشهای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روشهای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • کد فایل: 5878
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 495 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 309 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 213 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


عنوان صفحه
چکیده 1

فصل اول: كليات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- تاریخچه مطالعاتی 3
1-3- بیان مسئله 5
1-4- سئوالات تحقیق 7
1-5- چهارچوب نظری تحقیق 7
1-6- مدل مفهومی تحقیق 8
1-7- فرضیه ها 10
1-8- اهداف تحقیق 11
1-9- اهمیت تحقیق 11
1-10- حدود مطالعاتی 12
1-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات...............................................................................................12
1-12- ساختارکلی پایان نامه .........................................................................................................13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه 15
2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت 16
2-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی 16
2-2-2 حاکمیت شرکتی 17
2-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی 21
2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران 21
2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران 23
2-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 23
2-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 23
2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 24
2-2-4- ساختارهای مالکیت 24
2-2-4-1- سرمایه¬گذاران نهادی 25
2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 28
2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار 29
2-2-4-2 سرمایه¬گذاران شرکتی 30
2-2-4-3- سرمایه¬گذاران مدیریتی 31
2-2-4-4- سرمایه¬گذاران خارجی 34
2-2-5- تئوری نمایندگی 34
2-2-6- رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 35
2-3-گفتاردوم: 35
2-3-1- تأمین مالی کوتاه مدت 37
2-3-2 تأمین مالی میان مدت 37
2-3-3- تأمین مالی بلند مدت 37
2-3-3-1- استقراض: 38
2-3-3-2- سهام عادی 40
2-3-3-3- سهام ممتاز 42
2-3-3-4- سود انباشته 43
2-3-3-5- هزینه سرمایه 44
2-3-3-5-1- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 44
2-3-3-5-2- محاسبه هزینه سرمایه 45
2-3-3-6- هزینة بدهی 46
2-3-3-7- هزینه سهام ممتاز 48
2-3-3-8- هزینة سهام عادي 48
2-4- گفتار سوم:پیشینه تحقیق 49
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران 49
2-4-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 50
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 55
3-3- روش گردآوری اطلاعات 55
3-4- ابزار جمع¬آوری داده¬ها 56
3-5- قلمرو تحقیق : 56
3-5-1- قلمرو موضوعی: 56
3-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق: 56
3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق: 56
3-6- جامعه آماری 56
3-7- نمونه آماری: 57
3-8- فرضیات تحقیق: 58
3-9- مدل¬های تحقیق 59
3-10- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 61
3-10-1- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 62
3-10-2- رگرسیون چند متغیره 62
3-10-3- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده 63
3-10-4- آزمون¬ مفروضات کلاسیک مدل¬های رگرسیونی 63
3-11- بررسي ساختار داده¬هاي تركيبي و انواع مدل¬هاي آن 66
3-11-1- آزمون چاو 66
3-11-2- آزمون هاسمن 67
3-12- تعریف عملیاتی متغیرها: 67
3-13- خلاصه فصل سوم 68
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 70
4-2- توصیف نمونه آماری 71
4-3- آمار توصیفی داده ها 72
4-4- آمار استنباطی 73
4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها 73
4-4-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 73
4-4-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 74
4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 74
4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها 76
4-4-4) ناهمسانی واریانس ها 77
4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 78
4-5) آزمون فرضیات تحقیق 78
4-5-1) آزمون فرضیه اول: 78
4-5-2)آزمون فرضیه دوم 80
4-5-3)آزمون فرضیه سوم 82
4-6)خلاصه فصل 84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 87
5-2- تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 87
5-2-1- نتایج فرضیه اول 87
5-2-2- نتایج فرضیه دوم 88
5-2-3- نتایج فرضیه سوم 89
5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق 90
5-4- پیشنهادها 91
5-4-1- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 91
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 92
5-5- محدودیت های تحقیق 92
پیوستها 93
منابع و ماخذ 121
چکیده انگلیسی 129


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری 71
جدول 4-2. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 72
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 73
جدول 4-4. آزمون لين و لوين (LL) 73
جدول 4-5. آزمون چاو 73
جدول4-6. آزمون هاسمن 74
جدول 4-7 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف 75
جدول 4-8- نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مدل سوم تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 76
جدول4-9- آزمون استقلال خطاها 77
جدول4-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس 77
جدول 4-11-آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل 78
جدول4-12- نتایج حاصل از برازش رگرسیون مدل اول 79
جدول4-13- نتایج حاصل از برازش مدل دوم 81
جدول4-14- نتایج حاصل از برازش مدل سوم 83

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگري 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و ساير متغيرهاي کنترل پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به كارگيري داده‌هاي تركيبي استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضيه هاي تحقيق مبني بر، رابطه معناداري متغير مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شركتهاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم می¬باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

کلمات کلیدی :ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی، تمرکز مالکیت

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 495 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×