پایان نامه بررسی رابطه فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیت و تاب آوری با اضطراب کارکنان هواپیمایی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه بررسی رابطه فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیت و تاب آوری با اضطراب کارکنان هواپیمایی
 • کد فایل: 5880
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 515 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 410 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 239 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فصل اول
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 5
1-3- سوال پژوهش 7
1-4- فرضیه های پژوهش 8
1-5- اهداف پژوهش 8
1-6- اهمیت پژوهش 8
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم
2-1- مبانی نظری پژوهش 13
2-1-1- اضطراب 13
2-1-2- علل اضطراب 13
2-1-3- انواع اختلالات اضطرابی 15
2-1-4- اضطراب در کودکان و نوجوانان 18
2-1-5- راه‌های پیشگیری از اضطراب 20
2-1-6- درمان اضطراب 22
2-1-7- نظریه های مربوط به اضطراب 23
2-1-8-رويكردهاي نظري به اضطراب 29
2-1-9- تعریف تنیدگی روانی (استرس) 36
2-1-10- فشارهاي عصبي سازماني 40
2-1-11- فشارزاهای شغلی 42
2-1-12- عوامل فشار شغلی خارج از سازمان (فراسازمانی) 46
2-1-13- عوامل فشار درون سازمانی (عصبی روانی و یا استرس) 46
2-1-14- عوامل فشار (عصبی، روانی) گروهی 47
2-1-15- عوامل فشار (عصبی، روانی) فردی 47
2-1-16- عوامل محرک استرس شغلی در کارکنان 48
2-1-17- پیامدهای استرس شغلی 49
2-1-18- تعریف شخصیت از دیدگاه روانشناسی 50
2-1-19- عوامل مهم در شکل گیری شخصیت 51
2-1-20- نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد 57
2-1-21- نقش تجارب شخصی در رشد شخصیت 58
2-1-22- انواع تیپهای شخصیت در نظریه یونگ: 58
2-1-23- تعریف اختلالهای شخصیت 63
2-1-24- دسته بندی اختلالات شخصیت 64
2-1-25- تیپ های شخصیتی A و B 64
2-1-26- تغییر شخصیت نوع A به شخصیت نوع B: 67
2-1-26-1 روش کلی 67
2-1-26-2- روش اختصاصی 67
2-1-27- شخصيت نوع A و B 68
2-1-28- تاب آوری چیست؟ 69
2-1-29- عواملی که به انعطاف پذیری کمک میکند عبارتند از: 75
2-1-30- عواملی که به انعطاف پذیری کمک میکند عبارتند از: 76
2-1-31- تاب آوری آموختنی است 77
2-1-32- دو روی سکه ی تاب آوری 78
2-1-33- افراد تاب آور : 78
2-1-34- ویژگی های اصلی افراد تاب آور چیست؟ 80
2-1-35- چگونه تاب آور شویم؟ 82
2-2- پيشينه پژوهش 83
فصل سوم
3-1- جامعه پژوهش 88
3-2- نمونه و روش نمونه گیری 88
3-3- ابزار پژوهش 92
3-4- طرح پژوهش 95
3-5- روش اجرا 96
3-6- روش تحليل داده ها 96
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها: 99
الف) یافته¬های توصیفی پژوهش 99
ب)یافته های مربوط به فرضیات پژوهش 100
ج) یافته های جانبی 103
فصل پنجم
5-1-بحث و نتیجه گیری 110
5-2- محدوديت های پژوهش 114
5-3-1- پيشنهادات پژوهشی 114
5-4-2- پيشنهادات كاربردى 115
منابع 117
ضمائم 122


فهرست جداول
جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس سن 88
جدول 3-2: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس تحصیلات 89
جدول 3-3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کار 90
جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس جنس 91
جدول 3-5: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) در پرسشنامه اضطراب 93
جدول 3-6: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) در پرسشنامه تیپ های شخصیتی 93
جدول 3-7: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) در پرسشنامه فشارزاهای شغلی 94
جدول 3-8: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) در پرسشنامه وتاب آوری 95
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمره¬ آزمودنی ها در متغیر های اضطراب، فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی و تاب آوری مربوط به کل نمونه 99
جدول4-2: مقادیر میانگین، انحراف معیار، مقادیرzوp-value آزمون کواموگروف- اسمیرنوف(K-S) برای متغبرها 99
جدول 4-3 ضرایب همبستگی ساده بین فشارزاهای شغلی با اضطراب کارکنان 100
جدول 4-4 ضرایب همبستگی ساده بین تیپ های شخصیتی با اضطراب کارکنان 100
جدول 4-5 ضرایب همبستگی ساده بین تاب آوری با اضطراب کارکنان 101
جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی وتاب آوری با اضطراب کارکنان با روش ورود 102
جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی وتاب آوری بااضطراب کارکنان 102
جدول4ـ8: نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی، تاب آوری واضطراب کارکنان زن و مرد 103
جدول4ـ9 : نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات فشارزاهای شغلی،تیپ های شخصیتی، تاب آوری واضطراب کارکنان گروه های سنی مختلف 104
جدول4ـ10: نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی، تاب آوری واضطراب کارکنان گروه های دارای سابقه مختلف 105
جدول4ـ11 : نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی، تاب آوری واضطراب کارکنان با سطح تحصیلات مختلف 105
جدول4ـ12: نتايج تحليل واريانس يک متغيری در متن مانواروی فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیتی، تاب آوری واضطراب کارکنان با سطح تحصیلات مختلف 106
جدول4ـ13: نتايج آزمون تعقيبيLSDبراي مقايسه ميانگين نمرات اضطراب کارکنان با سطح تحصیلات مختلف 107

فهرست نمودارها
نمودار 3-1: توزیع فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس سن 89
نمودار 3-2: توزیع فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس تحصیلات 90
نمودار 3-3: توزیع فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کار 91
نمودار 3-4: توزیع فراوانی شرکت¬کنندگان در پژوهش بر اساس جنس


چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیت و تاب آوری با اضطراب کارکنان هواپیمایی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت های هواپیمایی کشور و نمونه آماری آن 150 نفر از جامعه مذکور بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه اضطراب عمومي(ANQ) نجاریان،عطاری، مکوندی(1374) ،پرسشنامه ساختارمند تیپ‌ فریدمن و روزنمن(1975)، پرسشنامه مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی صفار زاده(1377) ، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) بودند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین فشارزاهای شغلی، تیپ های شخصیت و تاب آوری با اضطراب کارکنان هواپیمایی رابطه چندگانه وجود دارد
کلید واژگان: فشارزاهای شغلی ،تیپ های شخصیت، تاب آوری، اضطراب

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 515 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×