پایان نامه بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در استان تهران
 • کد فایل: 5882
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 760 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 337 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 110 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکیده
مالیات یکی از قدیمی ترین ابزار تامین مالی دولتها می باشد. که با گذر زمان جایگاه این منبع تامین مالی ارتقا چشم‌گیری داشته است ضمن آنکه شفافیت مالیاتی از حیث امکان ردیابی مالیات پرداختی شهروندان، نمادی از دموکراسی جامعه تلقی می گردد. علیرغم محاسن بهره مندی از نظام مالیاتی،کاربرد این نظام در کشورهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نمی باشد. از جمله ایران که بواسطه وجود ذخایر عظیم ثروت از جمله نفت وگاز بهره‌مندی از منابع مالیاتی محور توجه منابع تامین مالی دولت نبوده است. در سالهای اخیر باتوجه به تغییرات گسترده در عرصه جهانی، لزوم بهره مندی از منابع مالیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.بگونه ای که بند 51 سند چشم‌انداز بیست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قطع اتکا به درآمدهای نفتی را جهت تامین مخارج جاری کشور تجویز نموده است. در ایران مطابق با ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و وصول مالیات، ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. در این راستا مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی تحقق اهداف مذکور، عملکرد سازمان امور مالیاتی را از طریق بازوی نظارتی خود،دیوان محاسبات کشور، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این پژوهش آثار نظارت دیوان محاسبات بر درآمدهای مالیاتی استان تهران مورد بررسی قرار می گیرد . بدین صورت که میزان درآمدهای مالیاتی قبل و بعد از نظارت و اقدامات دیوان محاسبات ارزیابی شده است. نتایج حاکی است که بین میزان درآمد مالیاتی قبل و بعد از نظارت دیوان محاسبات اختلاف معنی دار وجود دارد. بدین صورت که نظارت بعمل آمده باعث افزایش در درامدهای مالیاتی و همچنین افزایش وصول آن شده است. ضمن آنکه اقدامات دیوان مذکور از طریق شناسایی درآمدهای مربوط به فعالیتهای مشمول مالیات کتمان شده برای سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش در فرار مالیاتی شده است.
واژه‎هاي کلیدي:
دیوان محاسبات، مالیات، سند چشم انداز بیست ساله

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه 2
1- 2 بيان مسأله 2
1- 3 اهداف تحقیق 6
1- 4 اهميت و ضرورت تحقیق 6
1- 5 فرضیه ها 7
1- 6 متغير هاي پژوهش 7
1- 7 تعاریف نظری 8
1- 8 قلمرو تحقیق 9
1-9 ساختار کلی تحقیق 10
فصل دوم : ادبیات تحقيق
2-1 مقدمه 12
2-2 بخش اول : دیوان محاسبات 13
2-2-1 قبل از اسلام 13
2-2-2 ديوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه 14
2-2-3 ديوان محاسبات در دوره مشروطه 15
2-2-4 ديوان محاسبات بعد از انقلاب 16
2-2-5 اهداف دیوان محاسبات 17
2-2-6 وظایف و اختیارات دیوان محاسبات 17
2-2-7 سازمان و تشکیلات دیوان 22
2-2-8 معانی دیوان در لغت 19
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-9 دیوان محاسبات آمریکا 19
2-2- 10 دیوان محاسبات انگلستان 22
2-2-11 دیوان محاسبات ژاپن 25
2-2-12 دیوان محاسبات چین 26
2-2-13 دیوان محاسبات ترکیه 27
2-3 بخش سوم: اصطلاحات و ادبیات مالی در بخش دولتی 28
2-3-1 نظام اقتصادی در ایران 28
2-3-2 دستگاه اجرایی 28
2-3-3 وزارتخانه 28
2-3-4 موسسه دولتی 29
2-3-5 شرکت دولتی 29
2-3-6 نهاد عمومی غیر دولتی 30
2-3-7 بودجه کل کشور 31
2-3-8 سال مالی 31
2-3-9 دریافت های دولت 31
2-3-10 درآمد 32
2-3-11درآمد عمومی 32
2-3-12 سایر منابع تامین اعتبار 32
2-3-13 مسولیت وصول درآمدها 32
2-4 بخش چهارم: نظارت بودجه ای 32
2-4-1 نظارت بودجه در ایران 33
2-4-2 انواع نظارت بودجه ای در ایران 33
2-4-3 دستگاه های نظارتی در ایران 36
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-4 مسئولیت پاسخگویی عمومی 36
2-4-5 استفاده کنندگان حسابداری دولتی 37
2-5 بخش پنجم: سازمان امور مالیاتی و ارکان آن 37
2-5-1 شورای عالی مالیاتی 38
2-5-2 هیئت عالی انتظامی مالياتي 39
2-5-3 دادستانی انتظامی مالیاتی 40
2-5-4 ادارات امور مالیاتی 41
2-6 بخش ششم: مالیات و مفاهیم مربوطه 42
2-6-1 بيان مالیات 42
2-6-2 نگاهی به ادبیات مالیات 42
2-6-3 مالیات و سیاست های اقتصادی 49
2-6-4 مالیات و اقتصاد جهانی 49
2-6-5 مفهوم کلی مالیات 49
2-6-6 مالیات در ایران 50
2-6-7 قانون مالیات 51
2-6-8 پایه و نرخ مالیات 53
2-6-9 عوامل تشخیص مالیات 53
2-6-10 طبقه بندی انواع مالیات 54
2-6-11 پرهیزمالیاتی وفرار مالیاتی 55
2-6-12 اشخاص مشمول مالیات 56
2-6-13 اشخاص معاف از مالیات 57
2-6-14 طبقه بندی مالیات بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 در ایران 57
2-6-15 اصول حاکم بر حقوق مالیات 60
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-15 اصول مالیات 62
2-7 پیشینه تحقیق 63
2-7-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور 63
1-7-2 پیشینه تحقیق در خارج کشور 66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 70
3 -2روش تحقيق 70
3-3 تنظیم مسئله تحقیق 71
3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 71
3-5 جامعه آماري 71
3-6 روش نمونه گیری 72
3-7 تدوین فرضیه 72
3-8 فرضیات تحقیق 72
3-9 آزمونهای مورد استفاده 73
3-10 نرم افزار کامپیوتری 73
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه 75
4-2 آمار توصیفی 75
4-3 آمار استنباطی 84
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 88
5-2 نتايج تحقيق 88
5-3 محدوديتهای تحقیق 89
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-4 موانع تحقیق 90
5-5 پيشنهادها 90
5-5-1 پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق 90
5-5-2 پيشنهاد براي تحقيقات آتي 91
فهرست منابع و مآخذ 92
چكيده لاتين

فهرست جـدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1 آزمون كلموگروف - اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها ماليات 75
جدول 4-2 شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت 77
جدول 4-3 آزمون كلموگروف - اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها بدهي 78
جدول 4-4 شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي بدهي معوق قبل و بعد از نظارت 79
جدول 4-5 آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها شناسايي مالياتي 81
جدول 4-6 شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت 83
جدول 4-7 توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق 84
جدول 4-8 آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق 84
جدول 4-9 توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق 85
جدول 4-10 آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق 85
جدول 4-11 توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق 86
جدول 4-12 آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق 86
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليلت تشخيصي قبل از نظارت 76
نمودار 4-2 فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليات تشخيصي بعد از نظارت 76
نمودار 4-3 مقايسه ميانگين ماليات تشخيصي قبل وبعد از نظارت 77
نمودار 4-4 فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق قبل از نظارت 78
نمودار 4-5 فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق بعد از نظارت 79
نمودار 4-6 مقايسه ميانگين بدهي معوق قبل و بعد از نظارت 80
نمودار 4-7 فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات قبل از نظارت 81
نمودار 4-8 فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات بعد از نظارت 82
نمودار 4-9 مقايسه ميانگين شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت 83

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 760 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×