تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت
 • کد فایل: 6105
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,708 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 374 بازدید
 • تعداد صفحات: 115 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ‌ن
فصل اول ـ كليات تحقيق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسأله 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) چارچوب نظری تحقیق 6
1-6) مدل تحقیق 7
1-7) فرضیات تحقیق 7
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8
1-8-1) متغیروابسته 8
1-8-2)متغیرهای مستقل 8
1-9) قلمرو تحقیق 9
فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق
2-1) مقدمه 11
2-2) بخش اول : تعهدسازمانی 11
2-2-1) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني 11
2-2-2) اهميت تعهد 13
2-2-3) مدل هاي تعهد سازماني 14
2-2-3-1)مدل سه بخشي آلتون و ماير (1991) 14
2-2-3-2)مدل اُريلي و چتمن 14
2-2-3-3) مدل آنجل وپري 15
2-2-3-4) مدل پنج تعهدي كليدي 15
2-2-4) عوامل تعيين‌كننده ابعاد تعهد سازماني 17
2-2-4-1)تعهد عاطفي 17
2-2-4-2) تعهد مستمر 18
2-2-4-3) تعهد هنجاري 18
2-2-5) راههاي ارتقاء تعهد به سازمان 19
2-2-6) مشكلات مربوط به تعهد سازماني 20
2-2-7) خلق استراتژي تعهد 20
2-2-8) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 21
2-2-9) شاخص‌هاي تعهد سازماني 23
2-2-10) فرآيند ايجاد تعهد سازماني 24
2-2-11) دیدگاه‌هایی درباره تعهد سازمانی 25
2-2-12) نتایج تعهد سازمانی 27
2-3) بخش دوم :رضایت شغلی 28
2-3-1)تعاریف رضایت شغلی 28
2-3-2) اهميت رضايت شغلي 30
2-3-3) عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 31
2-3-5) ابزارهاي اندازه‌گيري رضايت شغلي 34
2-4) رفتارهای اخلاقی 36
2-4-1)تاریخچه 36
2-4-2) تعاریف و مفاهیم رفتارهای اخلاقی 36
2-4-3) اهمیت اخلاق 37
2-4-4) اخلاق از نظر اسلام 38
2-4-5) ابعاداخلاق 38
2-4-6) رابطه استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی 38
2-4-7) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها 39
2-4-8) نظريه‌هاي اخلاق 40
2-4-9) عناصر اخلاقي 42
2-4-10) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ي سازماني 42
2-4-11) مدل‌هاي اخلاق سازماني 43
2-4-12) فوايد و كاركردهاي اخلاق در سازمان 46
2-4-13) منابع ارزش‌هاي اخلاقي 47
2-4-14) آثار مثبت رعايت اصول اخلاقي 48
2-5)بخش سوم:پیشینه 50
فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق
3-1) مقدمه 57
3-2) روش تحقيق 57
3-3) جامعه‌ي آماري و نمونه آماري 57
3-4) روش نمونه‌گيري 58
3-5) ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات 58
3-6) روايي ابزار اندازه‌گيري 59
3-7) پايايي (قابليت اطمينان) 59
3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات 60
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه 62
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 63
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 67
4-4) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف 74
4-5) آزمون فرضیات تحقیق 74
فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه 81
5-2) نتایج آمار استنباطی 81
5-2-1)نتایج آزمون فرضیه اول 81
5-2-2)نتایج آزمون فرضیه دوم 81
5-2-3)نتایج آزمون فرضیه سوم 81
5-2-4)نتایج آزمون فرضیه چهارم 81
5-2-5)نتایج آزمون فرضیه پنجم 82
5-2-6)نتایج آزمون فرضیه ششم 82
5-3)پیشنهادات 82
5-3-1)پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق 82
5-3-2) محدوديت‌هاي تحقيق 83
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 84
ضمایم 88
منابع و مآخذ 98
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول2-1) میزان اختلاف ابعاد تعهد 27
جدول 2-2،تعاریف اخلاق 37
جدول 3-1،مقادیر آلفای متغیرها 60
جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان 63
جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 64
جدول4-3) توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان 65
جدول4-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان 66
جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازماني 67
جدول4-6) توصیف متغیر رفتار اخلاقي 68
جدول4-7) توصیف متغیر رضايت شغلي 69
جدول4-8) توصیف متغیر حقوق و دستمزد 70
جدول4-9) توصیف متغیر رضايت از همکار 71
جدول4-10) توصیف متغیر رضايت از کارفرما 72
جدول4-11) توصیف متغیر رضايت از شغل 73
جدول4-12) آزمون كولموگروف- اسميرنف 74
جدول4-13) ضریب همبستگی بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمانی 74
جدول4-14) ضریب همبستگی بين رضایت شغلی و تعهد سازمانی 75
جدول4-15) ضریب همبستگی بين حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی 75
جدول4-16) ضریب همبستگی بين رضايت از همکار و تعهد سازمانی 76
جدول4-17) ضریب همبستگی بين رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی 77
جدول4-18) ضریب همبستگی بين رضایت از شغل و تعهد سازمانی 77
جدول4-19) آزمون رگرسیون بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی 78
جدول4-20) آزمون رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی 79


فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 2-1) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 22
نمودار 2-2) نمودار هرم سطح تعهد 25
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان 63
نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 64
نمودار4-3) نمودار میله ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان 65
نمودار4-4) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان 66
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تعهد سازماني 67
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر رفتار اخلاقي 68
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر رضايت شغلي 69
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر حقوق و دستمزد 70
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر رضايت از همکار 71
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رضايت از کارفرما 72
نمودار4-11) هیستوگرام متغیر رضايت از شغل 73


فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه

شکل 1-1) مدل تحقیق 7
شكل 2-2) تعهدات پنچ‌گانه 16
شكل 2-1) پيش‌فرضهاي تعهد سازماني 17
شكل 2-3) مدل تعهد سازماني 23
شکل 2-4)رابطه‌ي بين مقررات قانوني و استانداردهاي اخلاقي 39
شكل 2-5) مدل اخلاق سازماني با رويكردي نظام يافته 44
شكل 2-6) مراحل توسعه‌ي اخلاقيات كولبرگ 45
شكل 2-8) نيروهايي كه به اخلاق مديريت شكل مي‌دهند 48

چکیده
تحقیق حاضر با هدف سنجش تاثیر رفتار اخلاقی و جنبه های مختلف رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت انجام شده است .تعهد سازمانی متغیر وابسته و رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی (رضایت از حقوق و دستمزد،رضایت از همکاران ،رضایت از کارفرما ، رضایت از شغل) متغیرهای مستقل این تحقیق هستند.در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماري، كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 1 رشت بوده و حدود 993 هستند كه نمونه بدست آمده 127 نفر است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از روش رگرسيون و با استفاده از نرم‌افزار18 SPSS انجام گرفته است.
در این تحقیق دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی وجود دارد که همه تایید شدندونتايج نشان داده است كه رفتارهاي اخلاقي و جنبه‌هاي رضايت شغلي بر تعهد سازماني مؤثرند و با توجه به نتايج بدست آمده متغير رضايت شغلي نسبت به متغير رفتارهاي اخلاقي تأثير بيشتري بر تعهد سازماني دارد. و همچنين با توجه به نتايج رگرسيون چندگانه ، نتيجه مي‌گيريم كه متغير حقوق و دستمزد نسبت به ديگر متغيرهاي رضايت شغلي تأثير بيشتري را بر تعهد سازماني دارد.

واژگان کلیدی :رفتار اخلاقی،رضایت شغلی،تعهدسازمانی

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,708 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×