رابطه راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری و اهداف پیشرفت با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر م

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رابطه راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری و اهداف پیشرفت با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر م
 • کد فایل: 6107
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 390 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 298 بازدید
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل
فهرست مطالب
فصل اول
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 3
1-3- سوال پژوهش 6
1-4- فرضیه های پژوهش 6
1-5- اهداف پژوهش 7
1-6- اهمیت پژوهش 7
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم
2-1- مبانی نظری پژوهش 11
2-1-1- خودناتوان سازي 11
2-1-1-1- نظریه های خودناتوان سازی 11
2-1-2- خودناتوان‌سازیتحصیلیوعواقبآنبرایدانش‌آموزان 14
2-1-3- فراشناخت 15
2-1-3-1- عناصر فراشناخت 17
2-1-4- راهبردهای فراشناختی 21
2-1-5- تمایز راهبردهای شناختي و فراشناختي 23
2-1-6- تاریخچه بحث اهمال کاری 25
2-1-7- تعریف اهمال کاری 26
2-1-8- ویژگی های اهمال کار 26
2-1-9- انواع اهمال کاران و مراتب آن 27
2-1-10- آثار اهمال کاری 28
2-1-11- نتیجه اهمال کاری 28
2-1-12- آفات لذت گرایی آنی و راه های درمان آن 30
2-1-13- درمان اهمال کاری 33
2-1-14- تعريف اهداف پيشرفت 40
2-1-15- اهداف پیشرفت 41
2-1-16- جايگاه اهداف پيشرفت در ارتباط با عوامل شناختي و انگيزشي 45
2-1-17- محورهاي اصلي مورد بحث در اهداف پيشرفت 46
2-1-18- رابطه نظريه اسنادي با اهداف پيشرفت 47
2-1-19- رابطه نظریه نهفته با اهداف پیشرفت 47
2-1-20- تعاریف و نظریه های اهداف پیشرفت 47
2-2-پيشينه پژوهش 51
2-2-1- پژوهشهاي انجام شده در داخل كشور 51
2-2-2- پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور 53
فصل سوم
3-1- جامعه پژوهش 56
3-2- نمونه پژوهش 56
3-3- ابزار پژوهش 61
3-4- طرح پژوهش 65
3-5- روش اجرا 65
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 66
فصل چهارم
4-1-یافته های توصیفی 68
4-1- یافته های مربوط به فرضیات پژوهش 69
4-3- یافته های جانبی 73
فصل پنجم
5-1- بحث و نتیجه گیری 79
5-2- محدوديتهای پژوهش 81
5-3- پيشنهادات پژوهشی 82
5-4- پيشنهادات كاربردى 82
منابع 84
ضمائم 95


فهرست جداول
جدول(3-1 ) توزيع فراوانی و درصدفراوانی سن آزمودنی¬ها 56
جدول(3-2 ) توزيع فراوانی و درصد رشته ی تحصیلی آزمودنی¬ها 57
جدول3-3: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی مادران دانش آموزان 58
جدول3-4: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی پدران دانش آموزان 59
جدول3-5: توزیع فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران دانش آموزان 60
جدول3-6: توزیع فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران دانش آموزان 61
جدول 3-7: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) پرسشنامه اهمال کاری سواری در پژوهش حاضر 62
جدول 3-7: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز در پژوهش حاضر 63
جدول 3-7: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) پرسشنامه جهت گیری اهدف پیشرفتدر پژوهش حاضر64
جدول 3-7: ضریب آلفای کرونباخ( پایایی) پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی در پژوهش حاضر65
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمره¬ آزمودنی ها در متغیرهای راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری، اهداف پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی مربوط به کل نمونه 68
جدول4-2: مقادیر میانگین، انحراف معیار، مقادیرzوp-value آزمون کواموگروف- اسمیرنوف (K-S) برای متغیرها 68
جدول 4-3 ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای فراشناختی با خودناتوان سازی دردانش آموزان 69
جدول 4-4 ضرایب همبستگی ساده بین اهمال کاری با خودناتوان سازی در دانش آموزان 69
جدول 4-5 ضرایب همبستگی ساده بین اهداف پیشرفت با خودناتوان سازی در دانش آموزان 70
جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری و اهداف پیشرفت تسلط گرا، عملکردگرا و عملکرد گریز با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با روش ورود 70
جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گامراهبردهای فراشناختی، اهمال کاری و اهداف پیشرفت تسلط گرا، عملکردگرا و عملکرد گریز با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان 71
جدول4ـ8: نتايج تحليل واريانس يک متغيری در متن مانوا روی راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری و اهداف پیشرفت با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با سطح سن‌های مختلف 73
جدول4ـ9: نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات راهبردهای فراشناختیدانش آموزان با سن‌های مختلف 74
جدول4ـ10: نتايج آزمون تعقيبي LSDبراي مقايسه ميانگين نمرات اهمال کاری دانش آموزان با سن‌های مختلف 74
جدول4ـ11: نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات هدف پیشرفت تسلط گرادانش آموزان با سطوح سنی مختلف 74
جدول4ـ12: نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات هدف پیشرفت عملکردگرا دانش آموزان با سطوح سنی مختلف 75
جدول4ـ13: نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات هدف پیشرفت عملکردگریز دانش آموزان دختر سطوح سنی مختلف 75
جدول4ـ14: نتايج آزمون تعقيبي LSDبراي مقايسه ميانگين نمرات خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر با سن‌های مختلف 76


فهرست نمودارها
نمـودار(3-1) تـوزيع فـراواني سن آزمودنی¬ها 57
نمـودار(3-2) تـوزيع فـراواني رشته ی تحصیلیآزمودنی¬ها 58
نمـودار(3-3) تـوزيع فـراواني تحصیلات مادرانآزمودنی¬ها 59
نمـودار(3-4) تـوزيع فـراواني تحصیلات پدرانآزمودنی¬ها 60
نمـودار(3-5) تـوزيع فـراواني وضعیت شغلی مادرانآزمودنی¬ها 60
نمـودار(3-6) تـوزيع فـراواني وضعیت شغلی پدرانآزمودنی¬ها 61
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری و اهداف پیشرفت با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز بود. نمونه اين تحقيق مشتمل بر 300 نفر از جامعه مذكور بودبه روش نمونه گيري تصادفی مرحله ای انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش،پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی (ASHS) شوینگرواستینسمرپلستر(2011)، پرسشنامه اهمال کاری سواری (1391)، پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز(1997)، پرسشنامه جهت گیری اهدف پیشرفتمیدگلی وهمکاران(1998) بودند. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داده شد بین راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری واهداف پیشرفت (تسلط گرا، عملکرد گرا، عملکردگریز) با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان در سطح 000/0≥P معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس تحلیل رگرسیون مشخص شد از بین متغیر های پیش بین متغیرهای راهبردهای فراشناختی و اهمال کاری پیش بینی کننده مناسب تری برای متغیر ملاک خودناتوان سازی تحصیلی می باشد.
کلید واژگان: راهبردهای فراشناختی، اهمال کاری، اهداف پیشرفت، خود ناتوان سازی تحصیلی

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 390 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×