بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان
 • کد فایل: 6110
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 980 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 250 بازدید
 • تعداد صفحات: 150 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


فهرست
چکیده 1
فصل اول 2
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مساله: 3
1-3 - ضرورت انجام تحقیق: 7
1-4- هدف یا هدفهای کلی تحقیق : 7
1-5- فرضیات تحقیق: 7
1-6-فرضیات تحقیق: 8
1-7- سوالات تحقیق: 8
1-8-قلمرو تحقیق 9
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق 9
1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-9- تعريف واژه‌ها: 9
1-9-1-تعارف مفهومی 9
1-9-2-تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم 11
2-1-مقدمه 12
2-2- توانمندسازی 13
2-3- تعریف توانمندسازی 13
2-4- مفاهیم توانمند سازی 16
2-4-1-توانمند سازی به مثابه یک عنصر ارتباطی 18
2-4-2- توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی 18
2-4-3- توانمند سازی و قدرت 20
2-4-4- توانمند سازی و غنی سازی شغل 20
2-4-5- توانمند سازی و مشارکت کارکنان 21
2-4-6- توانمند سازی و تفویض اختیار 21
2-5- رویکردهای توانمند سازی 24
2-5-1- رویکرد مکانیکی 24
2-5-2- رویکرد ارگانیکی 26
2-6- ابعاد توانمند سازی روان شناختی 28
2-6-1- احساس شایستگی 29
2-6-2- احساس خود مختاری 31
2-6-3- احساس مؤثر بودن 31
2-6-4- احساس معنی دار بودن 33
2-6-5- احساس اعتماد 34
2-7- مدل‌های توانمندسازی 35
2-7-1-مدل توماس و ولتهوس. 35
2-7-2-مدل اسپریتزر 36
2-7-3- مدل توانمندسازی یاهیا ملهم 37
2-8- تعارف و مفاهیم عملکرد 38
2-9- اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد : 39
2-10- مفاهیم کلیدی عملکرد 40
2-11- سیستم‌های ارزیابی عملکرد 42
2-12- تاریخچه‌ی ارزیابی عملکرد 44
2-13- دلايل و ضرورت يادگيري و انجام ارزيابي عملكرد 46
2-14-اهمیت ارزیابی عملکرد 47
2-15-رویکردهاي موجود در سنجش عملکرد 48
2-15-1-رویکردهاي تکبعدي سنجش عملکرد 48
2-15-2-حسابداري منابع انسانی 48
2-15-3-ارزش افزوده اقتصادي 49
2-15-4-مدل هزینهیابی بر مبناي فعالیت 49
2-15-5-سرمایه فکري 49
2-16-رویکردهاي چند بعدي سنجش عملکرد 50
2-17-مدل‌هاي ارزيابي عملكرد 53
2-17-1-مدل تعالی سازمانی 53
2-18- فلسفه‌ی ارزیابی عملکرد 54
2-19-حوزه‌های ارزیابی عملکرد 54
2-20-ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد کارآمد 54
2-21-محورها، شاخصها و استانداردها در نظام ارزیابی عملکرد سازمان 55
2-22-محدودیت‌های ارزیابی عملکرد سازمان 56
2-23-عوامل اساسی موفقیت در اجرای سیستم ارزیابی عملکرد 57
2-24- رضایت شغلی 57
2 ـ 25- تعاریف رضایت شغلی 58
2 ـ 26- نظریه‌های رضایت شغلی 59
2 ـ 26 ـ 1 . نظريات بروفي 59
2 ـ 26 ـ 2. نظريه پارسون 60
2 ـ 26 ـ 3 . نظريه کورمن 60
2 ـ 27 . عوامل موثر بر رضايت شغلي 63
2 ـ 27 ـ 1. عوامل سازماني: 63
2 ـ 27 ـ 2 .عوامل محيطي: 64
2 ـ 27 ـ 3 .ماهيت كار: 64
2 ـ 27 ـ 4 . عوامل فردي: 65
2 ـ 28 . پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 68
2 ـ 29 . رضايت شغلي و عملكرد 70
2 ـ 30 . تحصيلات و رضايت شغلي 71
2 ـ 31 . مدل‌های رضايت شغلي 72
2 ـ 32 . نتايج رضايت شغلي 73
2 ـ 32 ـ 1. رضايت شغلي و عملكرد 73
2 ـ 32 ـ 2. رضايت شغلي و ترك خدمت 76
2 ـ 32 ـ 3 .رضايت شغلي و غيبت 77
2-33-پیشینه تحقیق 77
2-33-1-پیشینه داخلی 77
2-33-2-پیشینه خارجی 81
فصل سوم 83
3-1 مقدمه: 84
3-2 نوع و روش پژوهش : 84
3-3- فرآيند انجام پژوهش 85
3-4- جامعه آماري و نمونه آماري 85
3-4-1- جامعه آماري 85
3-4-2- حجم نمونه 85
3-5-روشهای جمع آوری اطلاعات 86
3-5-1 – روش کتابخانه ای: 86
3-5-2 – جستجو از طریق منابع الکترونیک: 86
3-5-3 – مطالعه میدانی: 86
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ها: 88
3-6-1 روایی 88
3-6-2 پایایی پرسشنامه ها 89
3-6-3-آزمون قابلیت اعتماد پرسش نامه مورد استفاده در تحقیق 90
3-7- روش تجزيه و تحليل دادهها 91
فصل چهارم 93
4-1- مقدمه: 94
4-2- آمار توصیفی 94
4-2-1- شناسايي مشخصات فردي کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران 94
4-2-1-1- بررسی وضعیت از نظر شاخص جنسیت: 95
4-2-1-2- بررسی جامعه آماری از نظر تاهل: 96
4-2-1-3- بررسی جامعه آماری از نظر شاخص مدرک تحصیلات: 97
4-2-1-4- بررسی جامعه آماری از نظر سابقه کاری: 98
4-2-1-5- بررسی جامعه آماری از نظر سن: 99
4-3-تجزیه تحلیل استنباطی 100
4-3-1-آزمون کلموگروف اسمیرنوف 100
4-4-تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق: 100
4-4-1- بررسی فرضیه اول: بررسی تاثیر توانمند سازی روان شناختی بر احساس عملکرد شغلی کارکنان 101
4-4-2- بررسی فرضیه دوم: بررسی تاثیر توانمند سازی روان شناختی براحساس رضایت شغلی کارکنان 101
4-4-3- بررسی فرضیه اصلی: بررسی تاثیر توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي کارکنان و رضایت شغلی کارکنان 102
فصل پنجم 103
5-1- مقدمه 104
5-2-خلاصه ایی از چگونگی انجام پژوهش: 104
5-3 مروري مختصر بر مسئله و هدف تحقيق 104
5-4 - نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادت بر اساس نتیجه هر یک از فرضیات 107
5-4-1- بررسی نتیجه فرضیه اول پژوهش: بررسی تاثیر توانمند سازی روان شناختی بر احساس عملکرد شغلی کارکنان 107
5-4-2- بررسی نتیجه فرضیه دوم پژوهش: بررسی تاثیر توانمند سازی روان شناختی بر احساس رضایت شغلی کارکنان 108
5-4-3- بررسی نتیجه فرضیه اصلی پژوهش: بررسی تاثیر توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي کارکنان و رضایت شغلی کارکنان 108
5-5- مقایسیه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین 108
5-6- محدودیت های تحقیق 110
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 111
منابع 112
پرسشنامه 116
خروجی های نرم افزار 120
Abstract 124


فهرست جداول و نمودارها

شکل 2-1-: توانمند سازی به منزله ادراک از خود 15
جدول2-1- رویکردهای توانمند سازی کارکنان 28
شکل2-2-مدل توانمندسازي توماس و لتهوس. 36
شکل2-3-مدل توانمندسازی اسپریتزر 37
شکل2-4-مدل توانمند سازی ياهیا ملهم 38
شكل 2-5 ) روابط بین نهاده ها و ستاده ها و اهداف سازمان با مفاهیم کارآیی و اثربخشی و اقتصادی بودن منبع : (علیرضائی و دیگران ، 1381) 41
شكل2-6) ارتباط نهاده ها و ستاده ها و اهداف به کمک رابط های کارایی و اثربخشی و اقتصادی بودنمنبع : (علیرضائی و دیگران ، 1381) 42
جدول (2-2) روند تغییرات در اندازه گیری عملکرد(ویلسون، 2003) 43
جدول(2-3) چارچوب‌های ارزیابی عملکرد(فولان و براون، 2005، ص86-92) 45
شکل(2-7)عناصر سیستم سنجش عملکرد( شاهمرادی، 1383) 53
شکل2-8- ارتباط استاندارد كردن / تخصصي كردن كارها با رضايت شغلي منبع : (ترنس ميچل،1982) 67
جدول 2-4- اقتضایی مدل هرزبرگ (رفیعی،1385). 70
شکل2-9 رابطه بين سن و سطح حرفه‌ای بودن با رضايت شغلي منبع: (ديويس و نيوسترن، 1985). 71
شکل2-10- رابطه بين تحصيلات و رضايت شغلي منبع : (زارعي متين 1375). 72
شکل 2-11- مدل تطبيقي رضاي شغلي منبع : (آرنولد و فلد من، 1986). 73
شکل 2-12- ارتباط بين عملكرد و رضايت شغلي منبع : (آرنولد، فلدمن 1989). 75
شکل 2-13- ارتباط بين رضايت شغلي و عملكرد منبع : (ديويس و نيوسترون، 1985) 76
شکل 2-14- ارتباط بين رضايت شغلي با ترك خدمت منبع: (ديويس و نيوسترون، 1985). 76
جدول3-1- ابعاد مورد بررسی و تعداد سوالات و ردیف سوالات پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی 87
جدول3-2- ابعاد مورد بررسی و تعداد سوالات و ردیف سوالات پرسشنامه عملکرد شغلی 87
جدول3-1- ابعاد مورد بررسی و تعداد سوالات و ردیف سوالات پرسشنامه رضایت شغلی 88
جدول3-4- ضریب آلفای پرسشنامه و ابعاد آنها 91
جدول (4 ـ1) فراوانی جنسیت نمونه آماري 95
نمودار (4-1) فراوانی پاسخگویان بر اساس شاخص جنسیت 95
جدول (4-2) فراوانی نمونه آماری بر اساس تاهل 96
نمودار (4-2) فراوانی نمونه آماری بر اساس تاهل 96
جدول (4-3) فراوانی شرکت کنندگان بر اساس مدرک تحصیلات 97
نمودار (4-3) فراوانی شرکت کنندگان بر اساس مدرک تحصیلات 97
جدول (4-4) فراوانی نمونه آماری بر اساس سابقه کاری 98
نمودار (4-5) فراوانی نمونه آماری بر اساس سابقه کاری 98
جدول (4-5) فراوانی نمونه آماری بر اساس سن 99
نمودار (4-5) فراوانی نمونه آماری بر اساس سن 99
جدول4- 6- نتایج آزمون نرمال بودن مشاهدات 100
جدول4 -7- رگرسيون برای تعيين تاثیر توانمند سازی روان شناختی بر احساس عملکرد شغلی 101
جدول4 -9- رگرسيون برای تعيين تاثیر توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي کارکنان و رضایت شغلی کارکنان 102
چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران) است. متغیر های این تحقیق شامل توانمندسازي روانشناختي ، عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان می باشد.در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی برای بررسی فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیریان معاونین و کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران می باشد. حجم نمونه آماری این تحقیق 181 است. این تحقیق در اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران انجام گرفته است.برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي ، عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان استفاده شده است.در این تحقیق از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که توانمندسازي روانشناختي بر عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان در اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران تاثیر معناداری دارد.
کلمات کلیدی
توانمندسازي روانشناختي ، عملکرد شغلي و رضايت شغلي کارکنان

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 980 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×