مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی
 • کد فایل: 6116
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,061 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 642 بازدید
 • تعداد صفحات: 117 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چكيده:
هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراري اغلب از منبع كنترل بيروني و دختران عادي اغلب از منبع كنترل دروني برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................2
1-2- بیان مساله.....................................................................................................................................................................2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................6
1-4- فرضیه های پژوهش.....................................................................................................................................................7
1-5- اهداف پژوهش..............................................................................................................................................................7
1-6- متغیر های پژوهش.......................................................................................................................................................8
1-7- تعاریف نظری متغیرها...................................................................................................................................................9
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها.............................................................................................................................................10

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

2-1- مبانی نظری.....................................................................................................................................................................12
2-2- فرار ازمنزل.......................................................................................................................................................................12
2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل...................................................................................................................12
2-2-2-علت فرار از خانه..........................................................................................................................................................13
2-2-3-گستره فرار از خانه........................................................................................................................................................14
2-3-تنظیم هیجان....................................................................................................................................................................15
2-3-1-مبانی تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................15
2-3-2-تعریف تنظیم هیجان....................................................................................................................................................15
2-3-3-تنظیم شناختی هیجان.................................................................................................................................................17
2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان.........................................................................................................................................18
2-3-5-مدل های تنظیم هیجان..............................................................................................................................................18
2-3-6-فرایند تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................20
2-4-دلبستگی............................................................................................................................................................................21
2-4-1-تعریف دلبستگی...........................................................................................................................................................22
2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک........................................................................................................................................25
2-4-3-انواع دلبستگی..............................................................................................................................................................25
2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی.................................................................................................................................................27
2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی.................................................................................................................................................28
2-4-6-دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................................................28
2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان...................................................................................................................................29
2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................29
2-4-7-نظریه های دلبستگی..................................................................................................................................................30
2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی.......................................................................................................................................31
2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری.........................................................................................................................................33
2-4-7-3-نظریه اریکسون.......................................................................................................................................................34
2-4-7-4-نظریه ارتباط موضوعی............................................................................................................................................35
2-4-7-5-نظریه رفتارگرایی.....................................................................................................................................................36
2-4-7-6-نظریه شناختی.........................................................................................................................................................37
2-4-8-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی..............................................................................................37
2-5-ابراز وجود..........................................................................................................................................................................38
2-5-1-تعریف ابراز وجود.........................................................................................................................................................38
2-5-2-انواع ابراز وجود.............................................................................................................................................................39
2-6-منبع کنترل.......................................................................................................................................................................39
2-6-1-تعریف منبع کنترل.......................................................................................................................................................40
2-6-2-تفاوتهای رفتاری..........................................................................................................................................................41
2-6-3-تفاوت ها در سلامت جسمانی......................................................................................................................................41
2-7-پیشینه های تحقیق...........................................................................................................................................................42

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1-روش تحقیق.....................................................................................................................................................................52
3-2-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری..............................................................................................................52
3-3-ابزار سنجش......................................................................................................................................................................52
3-4-روش اجرا..........................................................................................................................................................................54
3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری.............................................................................................................................................55


فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
4-1-مقدمه................................................................................................................................................................................57
4-2-اطلاعات جمعیت شناختی.................................................................................................................................................57
4-3-یافته های توصیفی...........................................................................................................................................................60
4-4-یافته های استنباطی..........................................................................................................................................................62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................69
5-2-محدودیت ها.....................................................................................................................................................................73
5-3-پیشنهادات.........................................................................................................................................................................73
فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................74فهرست جدول¬ها
شماره و عنوان جدول صفحه

جدول4-1:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی......................................57
جدول4-2:توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های دختران فراری بر اساس تعداد فرار................................................................58
جدول4-3:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری وعادی.............................58
جدول4-4:توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی............................59
جدول4-5:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی...................................59
جدول4-6:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی.................................60
جدول4-7:توزیع میانگین، حداقل و حداکثر وضعیت سنی دو گروه دختران فراری و عادی.....................................................60
جدول4-8:میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهادرآزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی............61
جدول4-9:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان..........................................................62
جدول4-10:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.............................................................................................................................................................................62
جدول4-11:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.........................63
جدول4-12:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی ميانگين مولفه هاي راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی........................................................................................................................................................................................64
جدول4-13:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر سبک های دلبستگی............................................................................65
جدول4-14:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات سبک های دلبستگی و مولفه های آن در دختران فراری و عادی................................................................................................................................................................65
جدول4-15:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراري و عادي..................................................66
جدول4-16:نتایج آزمون t مستقل نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی........................................................66
جدول4-17:توزیع فراوانی منبع کنترل در دو گروه دختران فراری و عادی..............................................................................67
جدول4-18:نتایج آزمون مجذور کای نمرات منبع کنترل دردو گروه دختران فراری و عادی..................................................67

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,061 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×