رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آباده
 • کد فایل: 6117
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 225 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 280 بازدید
 • تعداد صفحات: 125 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهميت و ضرورت پژوهش 7
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهشي 9
تعاريف مفهومي متغيرهاي پژوهشي 9
تعاريف عملياتي 10
فصل دوم- پيشينه تحقيق
سازگاري اجتماعي 12
تعاريف سازگاري اجتماعي 16
ويژگي هاي شخص سازگار 19
عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي 21
تحليل فرآيند سازگاري 26
ديدگاه هاي نظري سازگاري 27
عملكرد خانواده 33
نقش خانواده بر توانايي سازگاري كودك و نوجوان 37
روابط خانوادگي و اهميت آن در رشد عاطفي 39
ماهيت خودكنترلي 45
مفهوم خودكنترلي در نظريه يادگيري اجتماعي راتر 52
انواع كنترل و نظارت 57
ارزيابي انواع كنترل 59
مراحل فرآيند خودكنترلي 60
مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه موضوع پژوهش 62
جمع بندي مطالعات انجام شده 67
فرضيات پژوهش 67
فصل سوم- روش تحقيق
روش پژوهش 69
جامعه آماري 69
نمونه و روش نمونه گيري 69
ابزارهاي اندازه گيري 71
روش نمره گذاري 72
اعتبار و روايي 72
ابعاد مقياسي سنجش عملكرد خانواده 73
پايايي و اعتبار پرسشنامه عملكرد خانواده 75
روش نمره گذاري پرسشنامه 77
اعتبار و روايي پرسشنامه 77
روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات 78
ملاحظات اخلاقي 78
فصل چهارم- يافته هاي پژوهش
تجزيه و تحليل آماري 80
آماره هاي استنباطي 80
فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري
بحث در يافته هاي پژوهش 88
نتيجه گيري 94
محدوديت هاي پژوهش 95
پيشنهادات پژوهش 96
منابع
منابع فارسي 98
منابع انگلیسی 100
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) ...................................104
پرسشنامه عملکرد خانواده................................................................................................107
چکیده انگلیسی 110


فهرست جداول
عنوان صفحه
3-1- توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب متغيرهاي دموگرافيك 70
3-2- ميانگين و انحراف معيار نتايج بدست آمده از دو مطالعه براي اعتباريابي مقياس خودكنترلي... 72
جدول 3-3 ضریب اعتبار پرسشنامه ..........................................................................................77
4-1- ميانگين و انحراف معيار خودكنترلي، عملكرد خانواده و سازگاري اجتماعي 80
4-2- ميانگين و انحراف معيار مقياس هاي عملكرد خانواده 81
4-3- ميانگين و انحراف معيار سازگاري اجتماعي 81
4-4- ماتريس همبستگي بين سازگاري و مقياس هاي عملكرد خانواده و خودكنترلي 82
4-5- آزمون رگرسيون ساده خطي براي تبيين قدرت پيش بيني 83
4-6- آزمون رگرسيون ساده خطي براي تبيين قدرت پيش بيني سازگاري بر حسب عملكرد خانواده 84
4-7- رگرسيون چند متغيره براي تبيين پيش بيني سازگاري دانش آموزان بر حسب مقياس هاي عملكرد خانواده 85
4-8- آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين و انحراف معيار سازگاري اجتماعي بر حسب جنسيت 86
رابطه خود کنترلی وعملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی
بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی تانجنی مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شد. داده ها ازطریق آزمون تی مستقل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که خود کنترلی وعملکردخانوده می تواندد تاحدودی سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند..یافته ها نشان داد میانگین نمره ساز گاری دختران به طور معنا داری بالاتر از میانگین نمره ساز گاری بسران است همچنین دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند.
از یافته های پژوهش حاضرمی توان استنباط کرد ,هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در رفتارهای تطابقی فرزندان ایجاد میکند. همچنین با توجه به اهمیت نقش مهارتهای خود کنتر لی در رفتارهای تطابقی و پیش بینی سازگاری اجتماعی ضرورت توجه به این عوامل هر چه بیشتر احساس میشود.
واژگان کلیدی: دانش آموز ،عملکردخانواده، سازگاری اجتماعی

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 225 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×