تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری د

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری د
 • کد فایل: 6118
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,488 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 399 بازدید
 • تعداد صفحات: 115 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده :...............................................................................................................................................................................1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1مقدمه :..........................................................................................................................................................3
1-2 بیان مسأله :..................................................................................................................................................5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :..............................................................................................................9
1-4 اهداف پژوهش :.......................................................................................................................................10
1-4-1 هدف کلی :............................................................................................................................10
1-4-2 اهداف جزئی :........................................................................................................................10
1-5 سؤال های تحقیق :....................................................................................................................................10
1-6 فرضیه های پژوهش :................................................................................................................................11
1-6-1 فرضیه های اصلی :..........................................................................................................................11
1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش :............................................................................................................11
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :..................................................................................................................12
1-7-1 تعاریف مفهومی :...................................................................................................................12
1-7-2 تعاریف عملیاتی :....................................................................................................................13
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)
2-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................15
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :............................................................................................................15
2- 2-1 مفهوم استرس :.......................................................................................................................15
2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن :................................................................................16
2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :...............................................................................................17
2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :.......................................................................................................18
2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :........................................................................19
2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :................................................................................................20
2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :.....................................................................................................20
2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :................................................................................................20
2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :...........................................20
2-2-6-1 ارزیابی استرس :..............................................................................................................22
2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :.........................................................................................................22
2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :.......................................................................................................23
2-2-6-2 رویارویی با تهدید :..........................................................................................................24
2-2-7 مقابله با استرس :.........................................................................................................................25
2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :.......................................................................................................25
2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :......................................................................................................25
2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :.............................................................................26
2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :.....................................................................................27
2-2-8-2 مهارت های هیجانی :...........................................................................................................27
2-2-9 راه های مقابله با استرس :..............................................................................................................27
2-2-9-1 مهارت های رفتاری :.............................................................................................................28
2-2-9-1-1 سلامتی و توانایی :......................................................................................................28
2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :.........................................................................................29
2-2-9-1-3 مدیریت زمان :.............................................................................................................29
2-2-9-1-4 روش تنفسی :..............................................................................................................29
2-2-9-2 مهارت های شناختی :............................................................................................................30
2-2-9-2-1 افکار مثبت :.................................................................................................................30
2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :.......................................................................................................30
2-2-9-2-3 منبع کنترل :..................................................................................................................30
2-2-9-2-4 کمک حرفه ای :..........................................................................................................31
2-2-9-3 منابع اجتماع :...........................................................................................................................31
2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :..........................................................................................................31
2-2-9-3-2 امکانات مالی : .............................................................................................................31
2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :...............................................................................................32
2-2-2 عملکرد تحصیلی :.................................................................................................................................34
2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :..............................................................................................................34
2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :.................................................................................................36
2-2-2-2-1 عوامل فردی :.........................................................................................................................36
2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :................................................................................................36
2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :...............................................................................................................36
2-2-2-2-4 جنس :....................................................................................................................................36
2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :.............................................................................................37
2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :.......................................................................................39
2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :.........................................................................39
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :............................................................................................................................41
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :........................................................................................41
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :....................................................................................................43
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه :......................................................................................................................................................49
3-2 نوع پژوهش:.............................................................................................................................................49
3-3 جامعه آماري :......................................................................................................................................... 50
3-4 نمونه و روش نمونه گيري :......................................................................................................................50
3-5 ابزار پژوهش :...........................................................................................................................................50
3-5-1. پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس................................................................................ 50
3-6 شرح مراحل تحقیق :................................................................................................................................51
3-7 طرح مداخله و محتوای جلسات آموزش :...............................................................................................51
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :...............................................................................................................54
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه :......................................................................................................................................................56
4-2 یافته های توصیفی پژوهش :.....................................................................................................................56
4-2-1 سن :...............................................................................................................................................56
4-2-2وضعیت تأهل :..................................................................................................................................58
4-3 پیش فرض های آماری :............................................................................................................................60
4-4 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش :...............................................................................................64
4-4-1 فرضیه اول :....................................................................................................................................64
4-4-2 فرضیه دوم :....................................................................................................................................65
4-4-3 فرضیه سوم :...................................................................................................................................66
4-4-4 فرضیه چهارم :................................................................................................................................67
4-4-5 فرضیه فرعی اول :..........................................................................................................................68
4-4-6 فرضیه فرعی دوم :..........................................................................................................................69
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................71
5-2 یافته های اصلی :.......................................................................................................................................71
5-3 تبیین فرضیه های جانبی پژوهش :.............................................................................................................74
5-4 محدودیت های پژوهش :..........................................................................................................................76
5-5 پیشنهادهای پژوهشی :...............................................................................................................................76
5-6 پیشنهادهای کاربردی :...............................................................................................................................77


منابع
منابع فارسی :...............................................................................................................................................79
منابع غیرفارسی :..........................................................................................................................83
پیوست
پیوست الف :.....................................................................................................................................91
چکیده انگلیسی :........................................................................................................................................96فهرست جدول ها
صفحه عنوان
جدول 3-1. دياگرام طرح پژوهش :..................................................................................................................49
جدول4-1. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :..........56
جدول4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن :.....57
جدول 4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت
تاهل :.................................................................................................................................................................58
جدول4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت
تاهل :.................................................................................................................................................................59
جدول4-5. نتايج آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانس نمرات گروه آزمايش و گواه در مرحله پس آزمون :..........................................................................................................................................................................60
جدول 4-6. نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس برای همگنی
شیب رگرسیون :................................................................................................................................................61
جدول 4-7. نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر پیشرفت تحصیلی :...................................................63
جدول 4-8. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر گروه آزمايش و گواه :..............................................................................................................64
جدول 4-9. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر گروه آزمايش و گواه :............................................................................................................65
جدول 4-10. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمايش و گواه :........................................................................................................................................66
جدول4-11. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه
آزمايش و گواه :.................................................................................................................................................67
جدول 4-12. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان پسرگروه آزمايش و گواه :.................................................................................................................................68
جدول 4-13. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان دختر گروه آزمايش و گواه :..............................................................................................................................69
فهرست نمودارها
صفحه عنوان

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :...........................57
نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن والدین :..........58
نمودار 4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :.......59
نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :.......60
نمودار 4-5. هم خطی بودن رگرسیون برای انجام تحلیل کواریانس برای متغیر مهارت های مقابله و مدیریت
استرس :.............................................................................................................................................................62
نمودار 4-6. هم خطی بودن رگرسیون جهت انجام تحلیل کواریانس برای پیشرفت تحصیلی :........................63

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی 8 جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (001/.P<، 62/32=F) و دختر(001/.P<، 18/26= F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(001/.=p، 67/7= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(002/.=p، 78/8= F).
واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,488 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×