بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان
 • کد فایل: 6119
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,129 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 243 بازدید
 • تعداد صفحات: 205 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،رفتار اخلاقی وتعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمانها بسیار زیاد می باشد. شاید بتوان گفت كه كارمندان ،مشتریان كاردر سازمانها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژیهای مختلفی بهـره می برند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راهكارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت ،تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت كاركنان ، در یك نمونه تصادفی370 نفری از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش ازنطر هدف كاربردی واز نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب می‌گردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تكنیك تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی كاركنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
کلید واژه ها:
عدالت سازمانی، تعهد، رفتار اخلاقی، رضایت شغلی .فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیه های تحقیق 6
1-6- قلمرو زمانی ،مکانی وموضوعي 6
1-7- تعاریف، اصطلاحات مفهومي وعملياتي 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-1-1- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی 12
2-1-2- نظریه های رضایت شغلی 16
2-1-3- عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان 17
2-1-4- عوامل موثر بر رضایت شغلی 19
2-1-5- اثرات رضایت شغلی بر عملكرد كاركنان 20
2-1-6- شیوه ابراز نارضایتی 21
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2- 22
2-2-1- مفهوم عدالت 23
2-2-2- عدالت سازمانی 23
2-2-3- کارکردهای درون سازمانی عدالت 27
2-2-4- عدالت توزیعی 28
2-2-5- عدالت رویه ای 32
2-2-6- عدالت تعاملی(مراوده ای ) 35
2-2-8- اهمیت عدالت سازمانی 38
2-2-7-عوامل موثر بر ادراك عدالت 39
2-2-8- نتایج ادراك از عدالت 40
2-2-9-عدالت در روابط برون سازمانی 41
2-3- 43
2-3-1- تعهد سازمانی 44
2-3-2- مفهوم وتعاریف تعهد 45
2-3-3- دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 48
2-3-4- طبقه بندی کانون های تعهد 48
2-3-5- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 49
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-17-2- تعهد به دیگر سازمان ها 52
2-3-6-2- تعهد نسبت به مشتریان 53
2-4- 54
2-4-1- رفتاراخلاقی 55
2-4-2- فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی 59
2-4-3- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی 60
2-4-4- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی 62
2-5- پیشینه تحقیق 64
2-6- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق 78
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 82
3-2 روش تحقیق 83
3-3- جامعه آماری و نمونه 84
3-4 - روشهای گردآوری داده ها 87
3-5- ابزارگرداوری اطلاعات 87
3-6- روایی و پایایی 88
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 90
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 99
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 100
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت 100
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرتحصیلات 103
4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرميزان درآمد 104
4-3- آزمون های برازندگی مدل کلی 105
4-4- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق 106
4-5- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 108
4-6- بررسی فرضيات تحقیق 111
4-6-1- آزمون فرضيه اول 111
4-6-2- آزمون فرضيه دوم 112
4-6-3- آزمون فرضيه سوم 113
4-6-4- آزمون فرضيه چهارم 114
4-6-5- آزمون فرضيه پنجم 115
4-6-6- آزمون فرضيه ششم 116
4-6-7- آزمون فرضيه هفتم 117
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 119
5-2-بحث و نتیجه گیری 120
5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه 127
5-4- پیشنهاد های کاربردی 130
5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده 131
5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش 132
منابع ومأخذ 133
پیوست‌ها
چکیده لاتین

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-3 : متغیرها وسوالات پرسشنامه 88
جدول 2-3 : ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ 90
جدول 4- 1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 100
جدول 4-2- تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده 102
جدول 4-3- تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان 103
جدول4- 4 :وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد 104
جدول 4-5 : آزمون های برازندگی مدل کلی 105
جدول 4-6 : مقياس سنجش متغیرهای اندازه گیری 108
جدول4-7- شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش 110
جدول 4-8- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه اول 111
جدول 4-9- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه دوم 112
جدول 4-10- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه سوم 113
جدول 4-11- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم 114
جدول 4-12- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم 115
جدول 4-13- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه ششم 116
جدول 4-14- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم 117


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 101
نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن 102
نمودار4-3- تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان 103
نمودار4-4 تعداد ودرصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان 104خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,129 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×