بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه
 • کد فایل: 6238
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,519 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 360 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 123 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بيان مسأله 14
2-1- اهمیت و ضرورت تحقيق 19
3-1 اهداف تحقيق 20
3-1-1 هدف اصلی 21
3-1-2- اهداف فرعی 21
4-1 فرضيه‏هاي تحقیق 21
4-1-1 فرضیه اصلی 21
4-1-2- فرضیات فرعی 21
1-5 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات 22
1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها 22
5-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها 22
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 25
2-1 دینداری 25
2-1-1 نگرش های مذهبی 26
2-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین 29
2-1-3 کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری 30
2-1-4الگوهای دینداری 34
2-1-5نظریه های مربوط به دینداری 37
2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی 39
2-2 خودپنداره 39
2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره 40
2-2-2- ویژگی های خود 40
2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره 42
2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره 43
2-2-5 تحقیقات پیرامون خودپنداره 44
2-3 حمایت اجتماعی 44
2-3-1-انواع حمایت اجتماعی 46
2-3-2-منابع حمایت اجتماعی 46
2-3-3-مبانی نظری حمایت اجتماعی 48
2-3-4-چارچوب نظری حمایت اجتماعی 52
2-4 رضایت شغلی 54
2-4-1- سیر تاریخی رضایت شغلی 54
2-4-2- تعاریف رضایت شغلی 54
2-4-3- ماهیت رضایت شغلی 56
2-4-4- ابعاد رضايت شغلي 57
2-4-5- فوايد بررسي رضايت شغلي 57
2-4-6- عوامل موثر بر رضايت شغلي 58
مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378) 58
2-4-6-1- عوامل فردی 59
2-4-6-2- عوامل سازمانی 60
2-4-6-3- عوامل محیطی 61
2-4-6-4- ماهیت شغل 63
2-4-7 پیامدهای رضایت شغلی 64
2-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد 65
2-4-7-2 رضایت شغلی و میزان جابجایی 66
2-4-7-3 رضایت شغلی و سلامت جسمي رواني 67
2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت 67
2-4-7-5 رضایت شغلی و تاخیر در کار 67
2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت 64
2-4-7- 7 رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس 68
2-4-7-8 رضایت شغلی و تشویش 68
2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی 68
2-4-8-1 نظریه نیازها 69
2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها 69
2-4-8-3 تئوري بهداشت - انگیزش 70
2-4-8-4 تئوري آلدرفر (ERG) 71
2-4-8-5 تئوري کامروایی نیاز 71
2-4-8-6 نظریه انتظار وورم 72
2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورتر ولاولر 72
2-4-8-8 نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959) 73
2-4-9 ابزارهاي اندازه گیري رضایت شغلی 74
2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI) 74
2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) 74
2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس 75
2-4-11-2 مصاحبه 75
2-5 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 75
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه 80
3-1 روش تحقیق : 80
3-2 جامعه آماری: 80
3-3 روش نمونه گیری: 80
3-3 حجم نمونه: 80
3-4 ابزار گردآوری داده ها 80
3-5 متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی 84
3-6 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5- بحث و بررسی 101
5-1- تحلیل فرضیه های تحقیق 101
5-2- پیشنهادات 103
5-3- محدودیت های تحقیق 104
منابع فارسی 104
منابع انگلیسی..............................................................................................................................................110

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: تعاريف مفهوم رضايت شغلي بر اساس تحليل محتواي متون. منبع (راوی و همکاران، 64:1391). 54
جدول 2-2: مدل اقتضائی هرزبرگ. منبع (اسدی شیرین، 69، 1387). 71
جدول 1-4 ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پيش بين (نگرش مذهبی،خودپنداره و حمایت اجتماعی) و متغير ملاك ( رضایت شغلی) و مقياس هاي فرعي آن ( n = 169 ) 86
جدول 4-2 ضرايب همبستگی متغير هاي پيش بين و ملاك ( n= 169 ) 87
جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای نگرش مذهبی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2) 88
جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين 90
جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد اعتقادی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2) 91
جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين 92
جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد تجربه ای ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2) 93
جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين 94
جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد پیامدی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2) 95
جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين 94
جدول 4- 3 تحليل واريانس و رگرسيون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد مناسکی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2) 94
جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرايب رگرسيون در سه متغير پيش بين 95
جدول 4- 3 نتایج تحليل رگرسيون گام به گام Y (رضایت شغلی ) بر مولفه های نگرش مذهبی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضريب همبستگي چند متغيري (R ) و مجذور آن ( R2) 96
جدول4-4: ضریب همبستگی چندگانه 97
جدول شماره 4- 5 : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی رضایت شغلی از طریق متغیرهای پیش بینی در رگرسیون گام به گام 98

فهرست جداول
عنوان صفحه
نمودار 2-1: ساز و كار نظرية انگيزشي نيازها. منبع: (خدایاری فرد، 14:1388). 69
شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو. منبع (سیدجوادین، 771:1388). 70

چکیده
هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد ،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد ،حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي محاسبه گردید برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه خودپنداره بک (1976 ) ،رضایت شغلی بری فیلد و روث(1951 ) ، نگرش مذهبي سراج زاده (1380 ) ، حمايت اجتماعي( MOS) شربورن و استوارت استفاده شد. نتایج نشان داد : متغیرهای نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی به طور ترکیبی و توام در یک ترکیب خطی توانسته اند در حدود 33 درصد واريانس متغير رضایت شغلی را تبیین کنند .مقیاس های متغیر نگرش مذهبی (بعد اعتقادی ، تجربه ای ، پیامدی ، مناسکی ) با خود پنداره ، حمایت اجتماعی نیز توانستند به ترتیب 32 % ، 34% ، 32%،34% از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند. در رگرسیون گام به گام پس از ورد کلیه متغیرها در شش گام ، متغیر حمایت اجتماعی در گام اول 30% ، که با اضافه شدن متغیرها ،جذابیت فیزیکی در گام دوم 45% ، مسائل اخلاقی در گام سوم 52 % ، خودپنداره در گام چهارم 56 % ، بعد اعتقادی در گام پنجم 59 % کفایت کاری در گام ششم 61 % از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند . در پایان نتایج ارائه و پیشنهاداتی مطرح شد که می تواند در برنامه ریزی های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,519 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×