بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان
 • کد فایل: 6290
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 667 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 990 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 160 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل


چكيده:
این تحقیق با هدف، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شركت هاي بيمه استان گيلان(بيمه ايران – دانا-آسيا) انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شركت هاي بيمه استان گيلان، تعداد 277 نفر بودندکه از این تعداد طبق جدول کوكران نمونه اي به تعداد 169 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید.
برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها بین نمونه ها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. در ضمن نتایج تحقیق، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهدعاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تأیید نمود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد هنجاری، تعهد مستمر و عاطفی برعملکرد کارکنان دارای اولویت هستند.
واژه های کلیدی: تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، عملکرد کارکنان.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مساله 5
1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق 11
1-4) اهداف تحقیق 12
1-5) چارچوب نظری تحقیق 12
1-6) فرضیه ها 13
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی 14
1-7-1) متغیر وابسته: عملکرد کارکنان 14
1-7-2) تعهد سازمانی به عنوان متغیرمستقل تحقیق: 15
1-8) قلمرو تحقیق 17
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1)بخش اول:مبانی نظری تحقیق 18
2-1-1) مقدمه 18
2-1-2)تعاریف تعهد 20
2-1-3) انواع تعهد 21
2-1-3-1) تعهد نسبت به سازمان 21
2-1-3-2)تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری(مردم) 22
2-1-3-3) تعهد نسبت به خود 23
2-1-3-4) تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع 23
2-1-3-5) تعهد نسبت به شغل 23
2-1-3-6)تعهد حرفه ای 24
2-1-4) سطوح تعهد 25
2-1-4-1) تعهد كم يا ضعيف 25
2-1-4-2) تعهد متوسط 25
2-1-4-3)تعهد زياد یا قوی 26
2-1-5) تعهد سازماني 26
2-1-6) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی 31
2-1-7) دیدگاههایی در مورد كانون هاي تعهد سازمانی 32
2-1-7-1)دیدگاه آلن و مایر 32
2-1-7-2) دیدگاه ریچرز: 34
2-1-7-3) دیدگاه بکر 34
2-1-7-4) دیدگاه پورتر 36
2-1-7-5)دیدگاه استیرز 36
2-1-7-6)دیدگاه اریلی و چتمن 37
2-1-7-7)دیدگاه شاین و اتزیونی 37
2-1-7-8)دیدگاه پنلی و گولد 38
2-1-8) عوامل موثر بر تعهد سازماني 38
2-1-8-1) ویژگی های شخصی 40
2-1-8-2)ویژگی های شغل 40
2-1-8-3)ویژگی های ساختاری 41
2-1-8-4)تجربیات کاری 41
2-1-9) عوامل موثر بر تعهد عاطفي 46
2-1-10) عوامل موثر بر تعهد مستمر 49
2-1-11) عوامل موثر بر تعهد هنجاري 50
2-1-12)مقدمه 55
2-1-13) تعریف عملکرد 55
2-1-14) عملکرد کارکنان 58
2-1-15) اهمیت عملکرد شغلی 59
2-1-16) ابعادعملکرد شغلی کارکنان 60
2-1-17)تفاوت عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای 61
2-1-18)عوامل موثر بر عملکرد کارکنان فرد 62
2-1-19) مدیریت عملکرد 65
2-1-20) عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 66
2-1-21) مزاياي مديريت عملكرد 67
2-1-22) تعریف ارزیابی عملکرد 68
2-1-23) انواع ارزیابی 69
2-1-24) نظریه های ارزیابی عملکرد 70
2-1-25) دلایل نیاز به ارزیابی عملکرد 71
2-1-26) کاربردهای ارزیابی عملکرد 72
2-2)بخش دوم :پیشینه میدانی تحقیق 73
فصل سوم: روش اجراي تحقیق
3-1) مقدمه 81
3-2) فرآیند اجرای تحقیق 81
3-3) روش تحقیق 82
3-4) جامعه و نمونه آماری 82
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 83
3-6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری: 84
3-6-1) روایی پرسشنامه: 85
3-6-2) پایایی پرسشنامه: 85
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 89
4-2 توصیف ويژگي هاي جمعیت شناختی 89
4-3)توصيف متغیر های تحقیق 93
4-4) آمار استنباطی 98
4-4-1 آزمون کولموگراف- اسمیرنوف 98
4-4-2 آزمون فرضیه اول 98
4-4-3 آزمون فرضیه دوم 101
4-4-4 آزمون فرضیه سوم 103
4-4-5 آزمون فرضيه اصلي 105
4-5) رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی 106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 109
5-2) نتایج آمار توصیفی 109
5-3) نتایج فرضيه هاي تحقيق: 110
5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه: 110
5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق 113
5-6)محدوديت هاي تحقيق 115
5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آتی 116
منابع و ماخذ: 117

فهرست اشكال
شکل 2-1) دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی 32
شکل2-2) چهار دیدگاه مختلف تعهد 35
شكل2-3)نمودار استخوان ماهي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني 39
شکل2-4) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 40
شکل 2-5) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر 42
شکل2-6) عوامل موثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران 45
شکل2-7) الگوی سه بخشی مایر و آلن 52

فهرست جداول
جدول)3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه 83
جدول (3-2) سوالات پرسشنامه به تفكيك ابعاد: 84
جدول(3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 86
جدول(4-1) توصيف جنسيت پاسخ دهندگان 89
جدول(4-2) توصيف سن پاسخ دهندگان 90
جدول(4-3) توصيف سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 91
جدول(4-4) توصيف سابقه خدمت پاسخ دهندگان 92
جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازماني 93
جدول4-6) توصیف متغیر تعهد عاطفي 94
جدول4-7) توصیف متغیر تعهد مستمر 95
جدول4-8) توصیف متغیر تعهد هنجاري 96
جدول4-9) توصیف متغیر عملكرد كاركنان 97
جدول(4-10) ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه اول 99
جدول (4-11) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اول 99
جدول(4-12) ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه دوم 101
جدول(4-13) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه دوم 101
جدول(4-14) ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه سوم 103
جدول(4-15) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه سوم 104
جدول(4-16) ضرایب همبستگی و شدت رابطه 105
جدول(4-17) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اصلی به روش 5 متغیره 105
جدول(4-18) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی 106

فهرست نمودارها
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان 89
نمودار4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان 90
نمودار4-3) نمودار دایره ای تحصيلات پاسخ دهندگان 91
نمودار4-4) نمودار دایره ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 92
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تعهد سازماني 93
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر تعهد عاطفي 94
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر تعهد مستمر 95
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر تعهد هنجاري 96
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر عملكرد كاركنان 97

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 667 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×