بررسی رابطۀ سواد سلامت با خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطۀ سواد سلامت با خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی
 • کد فایل: 6301
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,461 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 332 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 190 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چكيده
زمینه وهدف: امروزه درجهان تقریباًیک میلیون نفر تحت درمان با همودیالیزهستند و طبق آمار وزارت بهداشت، در حال حاضرحدود 30 هزار بیمار مبتلا به نارسایی کلیه در ایران وجود دارد که رایج ترین روش درمان این بیماری در سراسر دنیا، درمان با همودیالیز می باشد و رفتار خودمراقبتی یک مفهوم کلیدی در ارتقاء سلامت است. در اين رساله موضوع رابطه ی سواد سلامت با خود مراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد وروش ها:این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی و از نوع پژوهش کاربردي مي باشد. جامعه آماری شامل کلیۀ بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید مطهری گنبد که 120 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 92 نفر تخمین زده شد که با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 انجام شد و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی و چندگانه، ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و همچنین با خودمراقبتی و مشخصات دموگرافیک بیماران نظیر (سن، جنس، سابقۀ بیماری، مدت دیالیز، سواد...) بررسی شد.
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که خود مراقبتی با زیرمقیاس های سواد سلامت رابطه معناداری دارند. همچنین کیفیت زندگی با زیرمقیاس قدرت خواندن رابطه معناداری دارد.
نتیجه گیری: از طريق نظرسنجي از بیماران همودیالیزی دریافتیم که میزان توجه¬شان به خود مراقبتی و همچنین کیفیت پایین یا بالای زندگی¬شان به میزان سواد سلامتشان بستگی دارد؛ لذا با ارتقاء سواد سلامت بیماران می توان خود مراقبتی و کیفیت زندگی آنان را بالا برد.
واژگان كليدي: سواد سلامت، خود مراقبتی، کیفیت زندگی، همودیالیز.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
زمینه وهدف 1
موادوروشها 1
یافته ها: 1
نتیجه گیری: 1
واژگان كليدي: 1
فصل اوّل : کلیّات
مقدمه 2
1- 2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت واهمیت موضوع 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- فرضيات تحقيق 9
1-6- تعریف واژه ها ،مفاهیم ومتغیرها 9
فصل دوم : بررسی ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه 11
2-2 بررسی نظریه های پیرامون موضوع 14
نظریه یادگیری اجتماعی 19
کنش متقابل نمادین ومفهوم کیفیت زندگی 20
نظریه آن ومیدورکهایم 21
نظریه کنش اجتماعی پارسونز 25
نظریه زیمل 24
دیدگاه بوم شناسی برمفهوم کیفیت زندگی 24
دیدگاه مخاطب محور 25
دیدگاه کارشناس محور 26
رویکردعاملیت گرا 26
رویکردمطلوبیت گرایی 27
رویکردارزشهای عام 28
رویکردهای نیازمحور 29
رویکردنیازهای اساسی 29
رویکردتوسعه انسانی 30
نظریه نیازهای انسانی 33
رویکردقابلیتی 35
2-1 سوادسلامت 34
2-1-1- تاریخچۀ سوادسلامت 37
2-1-2- انواع سوادسلامت 37
2-1-3- اهمیت سوادسلامت 39
2-1-4 عواقب ناشی ازسوادکم سلامت 42
2-1-5- کتابخانۀدیجیتال وسوادسلامت 45
2-2 خودمراقبتی 48
2-2-1 تاریخچۀخودمراقبتی 51
2-2-2- قالب ومحتواي خودمراقبتي 51
2-2-3- عاملیت خودمراقبتی 53
2-2-4- حیطه های خودمراقبتی 54
2-2-5- مزایای خودمراقبتی 53
2-2-6- دسته بندی خودمراقبتی دربیماریها 55
2-2-7- انواع خودمراقبتي 54
2-2-7-1- خودمراقبتی جسمی 55
2-2-7-2- خودمراقبتی روانی وعاطفی 55
2-2-7-3- خودمراقبتی اجتماعی 55
2-2-7-4- خودمراقبتی معنوی 56
2-2-8- مدل نظام خودمراقبتی ارتقا دهندۀ سلامت 56
2-2-9- اهميت خودمراقبتی دربیماری های مختلف: 59
2-2-10- خودمراقبتی دربیماری های مزمن 63
2-3- تعریف کیفیت زندگی 65
2-3-1- اهمیت کیفیت زندگی 68
2-3-2- ارتقاءکیفیت زندگی 73
2-3-3- مشکلات ناشی ازکاهش کیفیت زندگی 74
2-3-4- تاریخچه ونتایج مطا لعات دیگران درموردکیفیت زندگی 74
2-4- دیالیز 76
2-4-1- تاریخچۀدیالیز 77
2-4-2- اهداف درمان با دیالیز 77
2-4-3- موارداستفاده ازدیالیز 78
2-4-4- انواع دیالیز 79
2-4-4-1- آناتومی وفیزیولوژی کلیه 79
2-4-4-2- نارسایی کلیه (RANAL FAILURE) 82
2-4-4-2-1- نارسایی حادکلیه (ACUTERANAL FAILURE ) 82
2-4-4-2-2- نارسایی مزمن کلیوی (CRF) 82
2-5- همودیالیز 84
2-5-1- همودیالیزبدون جریان مایع (دیالیزخشک) 85
2-5-2- تغییرات حین همودیالیز 85
2-5-3- مسائل ومشکلات روحی روانی دربیماران همودیالیزی 84
2-5- 4- دیالیزصفاقی 89
2-5-5- هموفیلتراسیون مداوم شریانی-وریدی(CAVH): 89
سوابق پژوهش 89
2-4.مدل تحلیلی تحقیق 93
فصل سوم : روش پژوهش
3-1مقدمه 94
3-2روش تحقیق وگردآوری اطلاعات 95
3-3 جامعه آماری 95
3-4.نمونه آماری وروش نمونه گیری 96
قلمروزمانی ومکانی 94
3-5.ابزارگرداوری اطلاعات 94
ابزارپژوهش 94
روایی پایایی ابزار 95
3-6. فنون وتکنیک های تحلیل آماری 95
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه 97
4-2 بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي 97
4-3 توصیف طیف‌های پژوهش 109
4-3-2 طیف خودمراقبتی 113
4-3-3 طیف کیفیت زندگی 113
4-4 بررسی ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی پاسخگویان 117
4-5 بررسی ارتباط سواد سلامت باخودمراقبتی پاسخگویان 118
4-6 بررسی ارتباط خودمراقبتی باکیفیت زندگی پا سخگویان 118
4-7- تعیین رابطه سوادسلامت بامشخصات دموگرافیک 119
4-8 تعیین رابطه خودمراقبتی بامشخصات دموگرافیک 123
4-9 تعیین رابطه کیفیت زندگی با مشخصات دموگرافیک 124
4-10 سوادسلامت باخودمراقبتی وکیفیت زندگی بیماران همودیالیزی رابطه دارد. 125
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 مقدمه 127
5-2 خلاصه 128
5-3 بحث وبررسی یافته‌های پژوهش 128
5-4 نتیجه گیری 136
5-5 پیشنهادات 137
5-6 محدودیت‌های تحقیق 137
فصل ششم : فهرست منابع ومآخذ
كتب 138
منابع فارسی 138
منابع انگلیسی: 140
چکیده پژوهش به زبان انگلیسی: 171

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,461 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×