رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا
 • کد فایل: 6304
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 2,809 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 3818 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 100 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين سطح فعاليت بدني ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکيب بدنی دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا (فرهنگيان)سمنان انجام گرديد.
در اين مطالعه¬ي مقطعي، جامعه تحقيق شامل كليه دانشجويان دختر پرديس الزهراي دانشگاه فرهنگيان استان سمنان بود كه از اين ميان 177 نفر به صورت تصادفي جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاينات پزشكي و تكميل فرم رضايت¬نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده¬بدني، نسبت دور کمر به دور باسن،عوامل آمادگي جسماني مانند استقامت عضلانی (درازونشست)، انعطاف¬پذيری (خمش به جلو)، استقامت قلب و عروق (تست كوپر) و چابکی (تست ايلي¬نويز) افراد مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ميزان فعاليت بدني افراد نيز با استفاده از پرسش¬نامه فعاليت¬بدنی فرم كوتاه جمع¬آوري گرديد. داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار آماري SPSS 21 و با محاسبه شاخص¬هاي آمار توصيفي و آزمون¬هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن در سطح معني¬داري (05/0>P) تجزيه و تحليل شد.
يافته¬ها: بر اساس نتايج بدست آمده دانشجويان شركت كننده در سنين 19 تا 25 سال بودند و شاخص توده¬ي¬بدني اين افراد بين 23/16 تا 76/39 قرار داشت. سطح فعاليت بدني دانشجويان استقامت قلبي- عروقي (17/0=r و 01/0=p) با چابكي (19/0-=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شكم (17/0=r و 01/0=p) رابطه معني¬داري را نشان داد درحالي كه بين سطح فعاليت بدني با تركيب بدني و ديگر شاخص¬هاي آمادگي جسماني افراد هيچ رابطه معني¬داري مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان داد بين شاخص¬توده بدني افراد با استقامت قلبي – عروقي (27/0-=r و 001/0=p)، چابكي (195/0=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شكم (28/0-=r و 001/0=p) رابطه معني‌داري وجود دارد. ولي رابطه آن با انعطاف¬پذيري معني¬دار نمي¬باشد. اين در حاليست كه نسبت دور كمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شكم رابطه معني¬داري را نشان مي¬دهد (17/0-=r و 02/0=p) و رابطه آن با ديگر شاخص¬هاي آمادگي جسماني از لحاظ آماري معني¬دار نمي¬باشد.
نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد شاخص توده بدني و سطح فعاليت بدني با برخي از شاخص¬هاي آمادگي¬جسماني ارتباطي قوي دارند اين درحاليست كه سطح فعاليت¬بدني دانشجويان و تركيب بدني آنها هيچ¬گونه ارتباط آماري را نشان نداد.

واژگان كليدي: آمادگي جسماني، ترکيب بدنی، فعاليت بدني، دانشجويان دختر

فهرست مطالب
عنوان صفحه شماره صفحه
چكيده 1
فصل اول: مقدمه پژوهش
1-1- بيان مسئله 3
1-2-ضرورت انجام پژوهش 6
1-3-اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش 8
1-4-متغيرهاي پژوهش 8
1-5-تعريف اصطلاحات 9
فصل دوم : ادبيات پژوهش
2-1-مقدمه 12
2-1- مبانی نظری 12
2-1-1- تركيب بدني 16
2-1-2- آمادگی جسمانی 16
2-1-3- استقامت قلبی و عروقی 18
2-1-4- انعطاف‌پذیری 20
2-1-5- چابکی 22
2-1-6- استقامت عضلانی 24
2-1-7- فعالیت بدنی 25
2-2- مروری بر تحقیقات گذشته 26
2-2-1- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور 26
2-2-2- پژوهش‌های صورت گرفته در خارج کشور 32
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
3-1-مقدمه 37
3-2- روش پژوهش 37
3-3- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 37
3-4- متغيرهاي پژوهش 38
3-4-1- شاخص توده بدني (BMI) 38
3-4-2- نسبت محيط كمر به محيط باسن (WHR) 39
3-4-3- تست كوپر (12 دقيقه دور دويدن) 39
3-4-4- تست انعطاف پذيري 41
3-4-5- تست چابكي ايلينويز 41
3-4-6- تست دراز نشست 42
3-4-7-پرسش نامه بين المللي فعاليت بدني.....................................................................................43
3-5- ابزارهاي پژوهش 44
3-6- شیوه اجرای پژوهش 44
3-7- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها 45
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
4-1-مقدمه 47
4-2- يافته‌هاي توصیفی 47
4-3- يافته‌ها استنباطي 51
4-4- يافته‌هاي جانبي 53
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه 57
5-2- بحث و نتیجه گیری 57
5-3- پیشنهادات پژوهش 64
منابع 66
ضمايم 73

فهرست جداول
عنوان صفحه شماره صفحه
جدول 3-1- تفسير شاخص توده بدني 38
جدول3-2- تفسير اعداد به دست آمده از نسبت محيط كمر به محيط باسن 39
جدول3-3- تفسير داده¬هاي حاصل از آزمون 12 دقيقه¬اي كوپر 40
جدول 4-1- شاخصهای توصیفی مربوط به اطلاعات دموگرافيك و تن سنجي آزمودنیها 48
جدول 4-2- شاخصهای توصیفی مربوط به فاكتورهاي آمادگي جسماني 49
جدول 4-3- توزیع فراوانی با توجه به سطح فعاليت بدني آزمودنيها 50
جدول-4-4- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با BMI 51
جدول-4-5- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با BMI 51
جدول-4-6- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با استقامت قلبي عروقي 52
جدول-4-7- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با انعطافپذيري 52
جدول-4-8- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با چابكي 52
جدول-4-9- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با استقامت عضلات شكم...............53
جدول-4-10- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با استقامت قلبي- عروقي.. 53
جدول-4-11- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با انعطافپذيري 54
جدول-4-12- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با چابكي 54
جدول-4-13- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با استقامت عضلات شكم 54
جدول-4-14- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با استقامت قلبي- عروقي...55
جدول-4-15- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با انعطاف پذيري .55
جدول-4-16- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با چابكي ..55
جدول-4-17- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با استقامت عضلات شكم..55

فهرست نمودارها
عنوان صفحه شماره صفحه
نمودار 4-1- توزیع فراوانی با توجه به سن آزمودنیها 47
نمودار 4-2 - توزيع فراواني دانشجويان بر اساس شاخص توده بدني 48
نمودار 4-3 –توزيع فراواني دانشجويان بر اساس نسبت دور كمر به دور باسن 49
نمودار4-4 توزيع فراواني با توجه به سطح فعاليت بدني آزمودني‌ها(درصد فراواني) 50


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 2,809 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×