رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
 • کد فایل: 6329
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 706 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 310 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 130 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 200نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ساده132 نفرانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه هوش اخلاقی کیل و جوردن (2011) ، تعهد سازمانی آلن و مایر(1991) و رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) بوده است.جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شده است که نتایج نشان داد : بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند. ضمن اینکه در بین متغیرهای ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی، متغیر توانایی در بخشش اشتباهات دیگران نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.

کلید واژه ها : هوش اخلاقی، رهبری معنوی ، تعهد سازمانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده............................................................................................................................................................................... 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3
1-2-بیان مسأله .............................................................................................................................................................5
1-3-اهمیت و ضرورت ..................................................................................................................................................8
1-4-اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................10
1-5-فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................................................11
1-6-سئوال پژوهش ....................................................................................................................................................11
1-7-تعاریف نظری.......................................................................................................................................................11
1-7-1-رهبری معنوی................................................................................................................................................11
1-7-2-هوش اخلاقی .................................................................................................................................................11
1-7-3-تعهد سازمانی ................................................................................................................................................11
1-7-4-تعاریف عملیاتی..............................................................................................................................................12
1-8-1-رهبری معنوی................................................................................................................................................12
1-8-2-هوش اخلاقی .................................................................................................................................................12
1-8-3-تعهد سازمانی ................................................................................................................................................12

فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1-مبانی نظری متغیرها..........................................................................................................................................14
2-1-1-تعریف تعهد سازمانی ...................................................................................................................................14
2-1-1-1-ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني............................................................................................21
2-1-1-2-خصوصيات شغلي و تعهد سازماني........................................................................................................22
2-1-1-3- تاثير روابط گروهي و رابطه با رهبر بر تعهد سازماني......................................................................22
2-1-1-4-ويژگيهاي سازمان و تعهد سازماني ......................................................................................................23
2-1-1-5-انواع تعهد...................................................................................................................................................25
2-2-مبانی نظری هوش اخلاقی ..............................................................................................................................27
2-2-1-تاريخچه هوش ..............................................................................................................................................27
2-2-2-انواع هوش از ديدگاه روان شناسان............................................................................................................29
2-2-3-هوش معنوي .................................................................................................................................................33
2-2-4-هوش فرهنگي ...............................................................................................................................................34
2-2-5-هوش مصنوعي ..............................................................................................................................................34
2-2-6-هوش سازماني.................................................................................................................................................35
2-2-7-هوش اخلاقی..................................................................................................................................................35
2-2-8-تعریف هوش اخلاقی ....................................................................................................................................36
2-2-9-هفت فضليت هوش اخلاقي.........................................................................................................................37
2-2-10-هفت اصل ضروري هوش اخلاقي.............................................................................................................39
2-2-11-اصول هوش اخلاقي بوربا از ديدگاه اسلامي...........................................................................................41
2-3-12-اصول هوش اخلاقي در مديريت...............................................................................................................43
2-3-تعریف رهبری .................................................................................................................................................43
2-3-1تعریف سبک رهبری ................................................................................................................................... 45
2-3-2-مروری بر روند تکاملی سبک های رهبری ..............................................................................................46
2-3-3-نظریه های رهبری.........................................................................................................................................48
2-3-4-نظریه های نوین رهبری ............................................................................................................................52
2-3-5-تعریف معنویت................................................................................................................................................56
2-3-6-سازمان‌هاي معنوي........................................................................................................................................60
2-3-7-رهبری معنوی.................................................................................................................................................60
2-3-8-عناصر تشيكل دهنده‌ رهبري معنوي........................................................................................................64
2-3-9-ويژگي‌هاي رهبران .معنوي..........................................................................................................................64
2-4-پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................66
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور....................................................................................................66
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور .......................................................................................................67
2-5-جمع بندی............................................................................................................................................................71
الگوی مفهومی تحقیق..................................................................................................................................................74
فصل سوم: روش کار و تحقیق
3-1-روش تحقیق.........................................................................................................................................................76
3-2-جامعه آماری ، روش و نمونه آماري ...............................................................................................................76
3-3-ابزار گرد آوری اطلاعات ....................................................................................................................................76
3-3-1-پرسشنامه تعهد سازمانی..............................................................................................................................77
3-3-2-پرسشنامه رهبری معنوی.............................................................................................................................78
3-3-3-پرسشنامه هوش اخلاقی.............................................................................................................................79
3-4-روش تجزیه و تحلیل داده ها ..........................................................................................................................80
3-5-ملاحضات اخلاقی ..............................................................................................................................................80


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-آمار توصیفی.........................................................................................................................................................82
4-1-1-بررسی توصیفی نمرات رهبری معنوی و ابعاد آن .................................................................................82
4-1-2-بررسی توصیفی نمرات تعهد سازمانی...................................................................................................... 83
4-1-3-بررسی توصیفی نمرات هوش اخلاقی و ابعاد آن ...................................................................................83
4-2- آمار استنباطی....................................................................................................................................................84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه پژوهش ..................................................................................................................................................89
5-2-بحث و نتیجه گیری...........................................................................................................................................89
5-3-محدودیت های پژوهشی...................................................................................................................................96
5-3-1-محدودیت های در اختیار محقق ...............................................................................................................96
5-3-2-محدودیت های خارج از اختیار محقق .....................................................................................................97
5-4-پیشنهاد های تحقیق ........................................................................................................................................97
5-4-1-پیشنهادهای کاربردی...................................................................................................................................97
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................................................98

منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی.................................................................................................................................................100
فهرست منابع انگلیسی............................................................................................................................................. 106
پیوست
پرسشنامه ها................................................................................................................................................................111
چکیده انگلیسی .........................................................................................................................................................115
فهرست جدول ها

عنوان جدول صفحه
3-1.جدول:مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.................................................................................................. 77
3-2.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه تعهد سازمانی.................................................................................... 77
3-3.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه رهبر ی معنوی................................................................................. 78
3-4.جدول:مولفه های پرسشنامه هوش اخلاقی................................................................................................... 79
3-5.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش اخلاقی..................................................................................... 79
4-1.جدول: بررسی میانگین و انحراف استاندارد رهبری معنوی و ابعاد آن................................................... 82
4-2.جدول: بررسی میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی........................................................................ 82
4-3.جدول:بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش اخلاقی و ابعاد آن....................................................... 83
4-4.جدول:ضریب همبستگی بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی......................... 84
4-5.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش همزمان................................................................................................................................................................ 85
4-6.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی با تعهد سازمانی به روش همزمان................................................................................................................................................................ 86
4-7.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش گام به گام ........................................................................................................ 87

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 706 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×