بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی
 • کد فایل: 6331
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,211 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1662 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 230 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان در سال 1392 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین دستگاه های اجرائی به تعداد ۱۷۴ نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۲۰نفر در ۶۰ دستگاه اجرائی می باشد .این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه "سنجش سبک رهبری دانشی" و پرسشنامه "سنجش سیستم اطلاعات منابع انسانی" است که میزان روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبولی برآورد شد. میزان روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی ۸۸ صدم ، میزان روایی پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی ۹۳ صدم ، پایایی سبک رهبری دانشی ۸۹ صدم و پایایی سیستم اطلاعات منابع انسانی ۹۴ صدم می باشد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن از طریق نرم افزار SPSS انجام گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص می گردد که بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیرهای تعدیل¬کننده (سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد تا مدیران و معاونین سازمان ها در انجام کارهای خود از سیستم اطلاعات منابع انسانی استفاده کنند.
واژگان کلیدی: رهبری ، سبک رهبری دانشی ، سیستم اطلاعات ، سیستم اطلاعات منابع انسانی

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول (طرح مسئله)
مقدمه 3
۱-۱ عنوان تحقیق ۴
۱-۲ بیان مسئله 4
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق 6
۱-۴ اهداف تحقیق 12
1 -۴-۱ اهداف تحقیق ۱۲
۱-۴-۲ اهداف تحقیق ۱۲
1-5 قلمرو تحقیق ۱۲
1-5-1 قلمرو مكانی تحقیق ۱۲
۱-5-2 قلمرو زمانی تحقیق ۱۲
۱-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق ۱۲
1-6 تعاریف واژه ها ، مفاهیم ومتغیر ها ۱۳
۱-6-1 تعاریف نظری واژه ها ۱۳
۱-6-2 تعاریف عملیاتی واژه‌ها 14
1-7 انواع متغيرها 15
1 -7-1 متغير پيش بين 15
1 -7-2 متغير ملاك يا هدف 15
خلاصه 16
فصل دوم( مروری بر ادبیات موضوع )
مقدمه 18
2-1 بخش اول: سبک رهبرری دانشی 19
۲-1-1 مفاهیم و تعاریف رهبری 19
۲-1-2 تعاریف رهبری 19
۲-1-3 تفاوت رهبری با مدیریت 21
۲-1-4 خصوصیات رهبری 23
۲-1-5 انواع رهبری 24
2-1-۵-۱ رهبران اجتماعی 24
2-1-۵-۲ رهبران افکار (اندیشه سالاران و فیلسوفان) 24
2-1-۵-۳رهبران اداری 24
2-1-۵-۴ رهبران مستقیم 24
2-1-۵-۵ رهبران غیر مستقیم 24
۲-1-۵-۶ رهبران هوا خواه 24
2-1-۵-۷ رهبران سیاسی 25
2-1-۵-۸ رهبران علمی 25
۲-1-۵-۹رهبران مردم سالار 25
۲-1-۵-۱۰ رهبران خود کامه 25
۲-1-۵-۱۱ رهبران پدر سالا 25
۲-1-۵-۱۲ رهبران مذهبی 25
2-1-۶ وظایف رهبری ۲۵
2-1-۷ مهارت های رهبری ۲۸
۲-1-۷-۱ دسته اول ۲۸
۲-1-۷-۲ دسته دوم ۲۸
2-1-۸ نظریه ها و مکاتب رهبری ۲۹
۲-1-۸-۱ نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی های شخصی رهبری ۲۹
۲-1-۸-۲ تئوری های رفتاری ( نگرشی) ۳۰
2-1-۹ تحقیقات دانشگاه آیوا ۳۱
2-1-۱۰ مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان ۳۲
2-1-۱۱ تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو ۳۳
2-1-۱۲ شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت ۳۳
2-1-۱۳ سبک های رهبری لیکرت ۳۵
2-1-۱۴ تحقیقات اسکاندیناوی ۳۸
2-1-۱۵ مطالعات پویایی شناسی گروهی ۳۸
2-1-۱۶ نظریه های اقتضایی یا موقعیتی ۳۹
2-1-۱۷ تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت ۳۹
2-1-۱۸ تئوری رهبری اقتضایی فیدلر ۴۱
2-1-۱۹ ارزیابی مدل فیدلر ۴۲
2-1-۲۰ تئوری رهبری مسیر - هدف ۴۳
2-1-۲۱ ارزیابی مدل مسیر – هدف ۴۶
2-1-۲۲ تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت ۴۷
2-1-۲۳ مدل و تئوری اثر بخشی رهبری ۴۹
2-1-۲۴ مدل استینسون - جانسون ۵۰
2-1-۲۵ تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا ۵۱
2-1-۲۶ مدل هنجاری رهبری ۵۲
2-1-۲۷ تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت ۵۴
2-1-۲۸ تئوری های نوین رهبری ۵۵
2-1-۲۹ تئوری جانشین های رهبری ۵۵
2-1-۳۰ تئوری اسناد رهبری ۵۶
2-1-۳۱ تئوری رهبری عملی و خلاق ( باس) ۵۸
2-1-۳۲ تئوری مهارت رهبری (بوید) ۵۸
2-1-۳۳ تئوری قدرت مرجعیت (هاوس) ۵۹
2-1-۳۴ تئوری رهبری فرهمند ۵۹
2-1-۳۵ تئوری سازش و واکنش ۶۱
2-1-۳۶ تئوری ارتباط عمودی ۲ نفره (VDL) ۶۲
2-1-۳۷ تئوری رهبری تیمی ۶۲
2-1-۳۸ تئوری رهبری تحول گرا ۶۳
2-1-۳۹ ویژگی رهبران تحول گرا ۶۴
2-1-۴۰ تئوری سبک رهبری دانشی ۶۴
۲-1-۴۰-۱ چه کسی رهبر دانشی است ؟ ۶۴
۲-1-۴۰-۲ انواع رهبران دانشی ۶۶
2-1-۴۱ اصول رهبری موفق ۷۱
2-2 بخش دوم: سیستم اطلاعات منابع انسانی ۷۴
۲-2-1 سیستم اطلاعات مدیریت ۷۴
2-2-2تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۷۵
۲-2-۳ کاربرد تکنولوژی پیشرفته ۷۷
۲ -2-۳-۱ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۷۷
۲-2-۳-۲ افزایش سرعت در تصمیم گیری ۷۷
۲-2-۳-۳ افزایش سرعت در شناسایی مسائل ۷۸
۲-2-۴ طرح ریزی سازمان ۷۸
۲-2-۴-۱ کاهش ارتفاع هرم سازمان ۷۸
۲-2-۴-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ۷۸
۲-2-۴-۳ بهبود هماهنگی ۷۹
۲-2-۴-۴ شرح دقیقتری از وظایف ۷۹
۲-2-۴-۵ افزایش کارکنان متخصص ۷۹
2-2-۵ مزایای به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت ۸۰
2-2-۵-۱ مزایای مستقیم ۸۰
2-2-۵-۲ مزایای غیر مستقیم ۸۱
2-2-۶ تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۱
2-2-۷ اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۵
2-2-۸ روند تکال سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۶
2-2-۹ مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۶
2-2-۱۰ ویژگی های سیستم اطلاعات منابع انسانی ۹۱
2-2-۱۱ ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی ۹۲
۲-2-۱۱-۱ تحلیل سازمانی ۹۲
۲-2- ۱۱-۲ بانک داده ۹۲
۲-2-۱۱-۳ مدیریت اطلاعات ۹۴
۲-2-۱۱-۳-۱ اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل منابع انسانی داخلی ۹۷
۲-2-۱۱-۳-۲ اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل محیطی ۹۷
۲-2-۱۱-۴ نگاه سیستمی ۹۸
2-2-۱۲ نقش و اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان ۱۰۰
2-2-۱۳ از دیگر مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد ۱۰۱
۲-2-۱۳-۱ کمک به فرآیند تصمیم گیری ۱۰۱
۲-2-۱۳-۲ تسهیل و بهینه سازی نظارت و کنترل ۱۰۲
۲-2-۱۳-۳ تسهیل فرآیند مدیریت منابع انسانی ۱۰۳
۲-2-۱۳-۴ وحدت رویه ۱۰۲
۲-2-۱۳-۵ صرفه جویی و بهره وری ۱۰۲
۲-2-۱۳-۶ تمرکز زدایی ۱۰۳
۲-2-۱۴ مشکلات و موانع به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۰۳
2-3 بخش سوم: بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۱۰۵
2 -3-1 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور ۱۰۵
2 -3-2 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور ۱۰۶
2 -3-3 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور ۱۰۷
2 -3-4 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور ۱۰۷
2-4 بخش چهارم: بررسی چارچوی نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق ۱۰۸
2 -4-1 چارچوب نظری تحقیق ۱۰۸
2 -4-2 مدل مفهومی تحقیق ۱۰۹
2 -4-3 مدل تحلیلی تحقیق ۱۱۰
2 -4-4 فرضیات تحقیق ۱۱۲
خلاصه ۱۱۳
فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه ۱۱۵
3-1 روش تحقيق ۱۱۵
3-2-فرایند تحقیق ۱۱۶
3-3 جامعه آماری ۱۱۷
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۷
3-4-1 حجم نمونه ۱۱۷
3 -4-2 روش نمونه گیری ۱۱۷
3-5 ابزار جمع آوری داده ها ۱۱۸
3-6 روایی و پایایی ابزار سنجش ۱۱۹
3-7 روش گردآوری داده ها ۱۲۰
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۰
خلاصه ۱۲۱
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه ۱۲۳
4-1 توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها(بررسی ویژگی های عمومی) ۱۲۳
4-1-1 وضعیت جنسیت آزمودنی ها ۱۲۳
4 -1-2 وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۴
4-1-3 وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۵
4 -1-4 وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۶
۴-1-5 توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۷
4-2 وضعیت متغیرهای تحقیق ۱۲۸
۴-2-1 وضعیت متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۸
۴-2-2 وضعيت مؤلفه های متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۹
۴-2-2-1 وضعيت مؤلفه گرایش یادگیری ۱۲۹
۴-2-2-2وضعيت مؤلفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۰
۴-2-2-3 وضعيت مؤلفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۱
4-2-3 نمره متغیر سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن ۱۳۲
4-2-4 بررسی توزیع متغیر سبک رهبری دانشی و مولفه های آن ۱۳۴
4-2-5 وضعيت متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۵
4-2-6 وضعيت مؤلفه های متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۶
4-2-۶-۱ وضعیت مولفه تحلیل سازمانی ۱۳۶
۴-2-۶-۲ وضعیت مولفه بانک داده ۱۳۷
4-2-۶-۳ وضعیت مولفه مدیریت اطلاعات ۱۳۸
4-2-۶-۴ وضعیت مولفه دیدگاه سیستمی ۱۳۹
4 -2-۷ نمره به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ۱۴۰
4-2-۸ بررسی توزیع متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ۱۴۳
4-۳ بررسی فرضیه های تحقیق ۱۴۴
4-۴ فرضیه های اصلی تحقیق ۱۴۵
۴-۴-۱ بین¬ سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد. ۱۴۵
4-۴-۲ فرضیه های فرعی تحقیق ۱۴۶
4 -۴-۲-۱ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۴۶
4 -۴-۲-۲ بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۴۸
4-۴-۲-۳ بین حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۴۹
4-۵ بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مشخصات فردی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان ۱۵۱
4-۵-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده ( سن،جنس،وضعیت،تاهل،میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد ۱۵۱
4-6 آیا مؤلفه¬های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) می¬توانند میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان را پیش¬بینی کنند. ۱۵۲
فصل پنجم (نتیجه گیری و بحث و پیشنهاد ها )
مقدمه ۱۵۵
5-1 توصیف متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و .....) ۱۵۵
5-1-۱ نتايج حاصل از تحليل هاي آمار توصيفي ۱۵۵
5-1-2 توصیف متغیر سبک رهبری دانشی ۱۵۶
۵-1-2-1 توصیف مولفه گرایش یادگیری ۱۵۶
5-1-2-2 توصیف مولفه جو حمایتی یادگیری ۱۵۶
5-1-2-3 توصیف مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۵۶
5-1-3 توصیف متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۵۶
5-1-3-1 توصیف مولفه تحلیل سازمانی ۱۵۷
۵-1-3-2 توصیف مولفه بانک داده ۱۵۷
5-1-3-3 توصیف مولفه مدیریت اطلاعات ۱۵۷
5-1-3-۴ توصیف مولفه دیدگاه سیستمی ۱۵۷
5-2 آمار استنباطی ۱۵۷
5 -2-1 فرضیه‌های تحقیق ۱۵۸
5-۲-۱-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۸
5-۲-۱-۲ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۸
5-۲-۱-۳ بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۸
۵-۲-۱-۴ بین حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۹
5-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۵۹
۵-۳-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۶۰
۵-۳-۲ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۶۰
۵-۳-۳ بین حمایت از فرآیند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۶۰
5-۴ محدودیت های تحقیق ۱۶۱
5-5 پیشنهادات ۱۶۱
۵-۵-۱ پیشنهادات به تحقیقات آتی ۱۶۲
خلاصه فصل ۱۶۳
پیوست ها
پیوست الف: فهرست دستگاه های اجرائی شهرستان کرمان ۱۶۶
پیوست ب: پرسشنامه سنجش سبک رهبری دانشی و سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۶۹
پیوست ج : محاسبه روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی ۱۷۳
پیوست د: سنجش پایایی متغیرهای پژوهش ۱۷۹
منابع و ماخذ
منابع فارسی ۱۸۵
منابع انگلیسی ۱۹۳
چکیده لاتین ۱۹۷
فهرست جدول ها
جدول 2-1 تفاوت رهبری و مدیریت ۲۲
جدول 2- 2 تفاوت رهبر با مدیر ۲۲
جدول 2- 3 نمونه ای از جدول لیکرت درباره ویژگی های سازمان و عملکرد سیستم های مختلف مدیریت ۳۷
جدول2-4 رابطه شیوه رهبری و ترکیبات ساخت تکلیف و ظرفیت پیرو ۵۱
جدول 2- 5 مدل هنجاری رهبری ۵۲
جدول 2- 6 جانشین های رهبری ۵۶
جدول 2- 7 ویژگی عوده رهبران کاریزماتیک ۶۱
جدول 3-1 امتیازبندی سوالات سبک رهبری دانشی و مولفه های آن ۱۱۸
جدول 3-2 امتیازبندی سوالات میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ۱۱۹
جدول 4-1 توزیع فراوانی وضعیت جنسیتآزمودنی ها ۱۲۳
جدول 4-2 توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۴
جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۵
جدول 4-4 توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۶
جدول 4-۵ توزيع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۷
جدول 4-۶ توزيع فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۸
جدول 4-۷ توزيع فراوانی مؤلفه گرایش یادگیری ۱۲۹
جدول 4-۸ توزيع فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۰
جدول 4-۹ توزيع فراوانی مؤلفه حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی ۱۳۱
جدول 4-۱۰ آماره های توصیفی نمره های سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن ۱۳۲
جدول 4-۱۱ توزيع فراوانی متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۵
جدول 4-۱۲ توزيع فراوانی مؤلفه تحلیل سازمانی ۱۳۶
جدول 4-۱۳ توزيع فراوانی مؤلفه بانک داده ۱۳۷
جدول 4-۱۴ توزيع فراوانی مؤلفه مدیریت اطلاعات ۱۳۸
جدول 4-۱۵توزیع فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی ۱۳۹
جدول 4-16 آماره های توصیفی نمره به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه های آن ۱۴۰
جدول 4-17 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۱۴۴
جدول 4-18 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان ... ۱۴۵
جدول 4-19آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان ... ۱۴۷
جدول 4-20 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان … ۱۴۸
جدول 4-۲۱ آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین حمایت از فرآیند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان … ۱۵۰
جدول 4-۲۲ ضریب همبستگی جزئی بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده (سن،جنس،وضعیت تاهل ،میزان تحصیلات ، سابقه کار) … ۱۵۱
جدول 4-۲۳ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین مؤلفه¬های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان … ۱۵۲
جدول 4-۲۴ ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفه¬های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان … ۱۵۳
جدول 5-1 نتایج اجمالی فرضیات ۱۵۹
فهرست نمودارها
نمودار2-1شبکه مدیریت بلیک و موتن ۳۵
نمودار 2-2تئوری پیوستار تاننیوم و اشمیت. ۴۰
نمودار 2- 3 شیوه رهبری مناسب برای موقعیت های مختلف گروه ها ۴۲
نمودار 2- 4خلاصه نگرش مسیر - هدف ۴۶
نمودار 2-5 الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت ۴۸
نمودار2-6 مدل اسناد رهبری ۵۷
نمودار 2-7 سبک رهبری دانش و ابعاد آن ۷۱
نمودار4-1 درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها ۱۲۴
نمودار4-2 درصد فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۵
نمودار4-3 درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۶
نمودار4-4 درصد فراوانی وضعیتسابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۷
نمودار4-5 درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۸
نمودار 4-6 درصد فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۹
نمودار 4-7 درصد فراوانی مؤلفه نگرایش یادگیری ۱۳۰
نمودار 4-8 درصد فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۱
نمودار 4-9 درصد فراوانی مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۲
نمودار 4-10 هیستوگرام متغیر سبک رهبری دانشی ۱۳۳
نمودار 4-11 هیستوگرام مولفه گرایش یادگیری ۱۳۳
نمودار 4-12 هیستوگرام مولفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۴
نمودار 4-13 هیستوگرام مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۴
نمودار 4-14 نمودار جعبه¬ای برای مقايسه توزیع سبک رهبری دانشی و مؤلفه¬های آن ۱۳۵
نمودار 4-15 درصد فراوانی متغیر به کارگیری سیستم¬های اطلاعات منابع انسانی ۱۳۶
نمودار 4-16 درصد فراوانی مولفه تحلیل سازمانی... … ۱۳۷
نمودار 4-17 درصد فراوانی مولفه بانک داده...…... ۱۳۸
نمودار 4-18 درصد فراوانی مولفه مدیریت اطلاعات ... ۱۳۹
نمودار 4-۱۹ درصد فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی... ۱۴۰
نمودار 4-۲۰هیستوگرام متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ... ۱۴۱
نمودار 4-۲۱ هیستوگرام مولفه تحلیل سازمانی ... ۱۴۱
نمودار 4-۲۲ هیستوگرام مولفه بانک داده ... ۱۴۲
نمودار 4-۲۳ هیستوگرام مولفه مدیریت اطلاعات ... ۱۴۲
نمودار 4-۲۴ هیستوگرام مولفه دیدگاه سیستمی ... ۱۴۳
نمودار 4-۲۵ نمودار جعبه¬ای برای مقايسه توزیع به کارگیری سیستم¬های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه¬های آن ... ۱۴۴
نمودار 4-26 نمودار پراکنش بين سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان  ... ۱۴۶
نمودار 4- 27 نمودار پراکنش بين گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان  ... ۱۴۷
نمودار 4-28 نمودار پراکنش بين جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان  ... ۱۴۹
نمودار 4-29 نمودار پراکنش بين حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم¬ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه¬های اجرائی شهر کرمان  ... ۱۵۰
فهرست شکل ها
شکل 2-1 مدل مفهومی تحقیق ۱۰۹
شکل 2-2مدل تحلیلی تحقیق ۱۱۱

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,211 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×