مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آز

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آز
 • کد فایل: 6333
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,844 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 238 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 252 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکيده:
در تحقيق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بين بكارگيري ICT با توانمند سازي كاركنان از ديدگاه تمامي پرسنل حوزه ستادي شاغل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شده است.اهداف تحقيق شامل هدف اصلي تحقيق به تعيين ارتباط بين بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعي آن شامل (8) اهداف كه به تعيين ارتباط بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازي كاركنان شامل بهبود كيفيت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادي كاري كاركنان، افزايش مسؤوليت تصميم گيري كاركنان، افزايش تنوع شغلي كاركنان، افزايش خودكنترلي كاركنان، افزايش آمادگي كاركنان (توان وتمايل) و توسعه حرفه‌اي كاركنان و همچنين تعيين بيشترين رابطه ابعاد توانمند سازي با فناوري اطلاعات مي باشد،پرداخته است.ضمن اينكه اهداف تحقيق در شكل فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق نيز مطرح شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي-پيمايشي مي باشد.جامعه آماري آن مشتمل بر225 نفر كه از طريق نمونه گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.و ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي مي باشد كه براي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و براي توانمند سازي 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالي بصورت استاندارد تهيه گرديد.پس از اطمينان ازروايي و پايايي پرسشنامه مذكور و توزيع و جمع‌آوري آن در ميان تمامي كاركنان حاضربه تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي پرداخته وبا استفاده از فنون آماري، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت نهايتاً فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق تأييد گرديدند.

واژگان كليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات، توانمندسازي كاركنان، دانشگاه آزاد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 3
1-1- بيان مسئله 6
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 8
1-3- اهداف تحقيق 12
1-3- 1- اهداف اصلي تحقيق 12
1-3-2- اهداف فرعي تحقيق 12
1-4- چارچوب نظري تحقيق 13
1-5- مدل تحقيقق 16
1-6- فرضيه هاي تحقيق 17
1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق 17
1-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق 17
1-7- جامعه آماري تحقيق 18
1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري تحقيق 18
1-9- روش تحقيق 18
1-10- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 18
1-11-قلمرو تحقيق 19
1-11-1- قلمرو موضوعي تحقیق 19
1-11-2-قلمرو مكاني تحقيق 19
1-11-3-قلمرو زماني تحقيق 19
1-12- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 19
1-12-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات 19
1-12-1-1-تعرف مفهومي فناوري اطلاعات و ارتباطات 19
عنوان صفحه
1-12-1-2-تعريف عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات 20
1-12-2- توانمند سازي 20
1-12-2-1-تعريف مفهومي توانمند سازي 20
1-12-2-2-تعريف عملياتي توانمند سازي 20
1-12-2-3-تعاريف مفهومي ابعاد توانمند سازي 21
1-12-2-3-1-تعريف مفهومي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان 21
1-12-2-3-2-تعريف مفهومي استقلال و آزادي كاري كاركنان 21
1-12-2-3-3-تعريف مفهومي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان 21
1-12-2-3-4-تعريف مفهومي تنوع شغلي كاركنان 22
1-12-2-3-5-تعريف مفهومي خودكنترلي كاركنان 22
1-12-2-3-6-تعريف مفهومي آمادگي(توان و تمايل) كاركنان 22
1-12-2-3-7- تعريف مفهومي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان 22
1-12-2-4-تعاريف عملياتي ابعاد توانمند سازي 22
1-12-2-4-1-تعريف عملياتي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان 22
1-12-2-4-2-تعريف عملياتي استقلال و آزادي كاري كاركنان 23
1-12-2-4-3-تعريف عملياتي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان 23
1-12-2-4-4-تعريف عملياتي تنوع شغلي كاركنان 23
1-12-2-4-5-تعريف عملياتي خودكنترلي كاركنان 23
1-12-2-4-6-تعريف عملياتي آمادگي(توان و تمايل)كاركنان 23
1-12-2-4-7-تعريف عملياتي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان 24

فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه 26
2-1- بخش اول، توانمندسازي 29
2-1-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي 29
عنوان صفحه
2-1-2- توانمندسازي و تواناسازي كاركنان 33
2-1-3- مفروضات توانمندسازي 35
2-1-4- نشانه‌های توانمندسازي 36
2-1-5- ابعاد توانمندسازي 38
2-1-5-1- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان 38
2-1-5-2- استقلال و آزادي كاركنان 40
2-1-5-3- افزايش مسووليت تصميم گيري كاركنان 41
2-1-5-4- افزايش تنوع شغلي كاركنان 42
2-1-5-4-1-ويژگي هاي يك شغل غني شده 43
2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتي 43
2-1-5-4-1-2-هويت كار 43
2-1-5-4-1-3-اهميت كار 43
2-1-5-4-1-4-استقلال 43
2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلي 44
2-1-5-4-2- مفاهيم مربوط به تنوع شغلي 44
2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل 44
2-1-5-4-2-2-غني سازي شغل 45
2-1-5-5- افزايش خود كنترلي 45
2-1-5-6- افزايش آمادگي كاركنان(توان و تمايل) 47
2-1-5-7- توسعه حرفه‌اي كاركنان(رشد حرفه اي) 48
2-1-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمان 50
2-1-7- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند 51
2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52
2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان 53
2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی 54
عنوان صفحه
2-1-11- پيش نيازهاي توانمندسازي كاركنان 55
2-1-11-1-ويژگي هاي حرفه اي 55
2-1-11-1-1-آموزش 55
2-1-11-1-2-ارشاد 56
2-1-11-1-3-تعلق حرفه اي 56
2-1-11-1-4-شبكه سازي 56
2-1-11-2-محيط كاري 57
2-1-11-3-سبك رهبري 57
2-1-12- برنامههاي توانمندسازی 58
2-1-12-1-برنامه هاي توانمند سازي سطح پايين 58
2-1-12-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط 58
2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازي سطح بالا 59
2-1-13- راهكار‌های عملي توانمندسازي كاركنان 59
2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت 59
2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار 60
2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار 60
2-1-13-2- سهيم نمودن كاركنان دراطلاعات 61
2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصي 62
2-1-13-4- اعمال حمايت‌های اجتماعي و عاطفي 62
2-1-13-5- الگوسازي 63
2-1-13-6- كار تيمي 64
2-1-13-7- تحريكات احساسي 65
2-1-13-8- باز خورد 65
2-1-13-9- ايجاد اعتماد 65
2-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان 66
عنوان صفحه
2-1-15- زمينههای ايجاد توانمندسازی 67
2-1-16- رويكردهاي توانمندسازي 67
2-1-16-1- رويكرد مكانيكي (ارتباطي) 67
2-1-16-2- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي) 68
2-1-17- مزاياي توانمندسازي 68
2-1-18- اهداف توانمندسازي 69
2-1-19- هزينه‌های توانمندسازي 70
2-1-20- مراحل توانمندسازی 71
2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند 71
2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی 72
2-1-23- پيامد توانمندسازي 72
2-1-23-1- پيامد نگرشي توانمند سازي 73
2-1-23-1-1- افزايش رضايت شغلي 73
2-1-23-1-2- كاهش فشار روحي 74
2-1-23-2- پيامد رفتاري توانمند سازي 74
2-2- بخش دوم، فناوري اطلاعات و ارتباطات 75
2-2-1- مفهوم فناوري 75
2-2-2- اجزای فناوری 76
2-2-3- طبقه‌بندی فناوری 77
2-2-4- مدیریت فناوری 78
2-2-5- مفهوم اطلاعات 78
2-2-5-1- تعریف اطلاعات 79
2-2-5-2- ابعاد اطلاعات 80
2-2-5-2-1-بعد زمان 80
2-2-5-2-2-بعد مكان 81
عنوان صفحه
2-2-5-2-3-بعد شكل 81
2-2-5-3- ارزش اطلاعات 82
2-2-5-4- انواع اطلاعات 82
2-2-5-5- اهميت اطلاعات 88
2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات 88
2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات 90
2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات 91
2-2-6-3- ويژگي هاي فناوري اطلاعات 92
2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 93
2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی 93
2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی 93
2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات 94
2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 94
2-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان 96
2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات 96
2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات 97
2-2-6-8-2- مزاياي فناوري اطلاعات 97
2-2-6-8-2-1-سرعت 97
2-2-6-8-2-2-ثبات و پايداري 98
2-2-6-8-2-3-دقت 98
2-2-6-8-2-4-قابليت اطمينان 98
2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات 99
2-2-6-8-3-1-كمك به مردم 99
2-2-6-8-3-2-حل مشكلات 99
2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 100
عنوان صفحه
2-2-6-9-1- روش هاي مبتني بر رويكرد تجويزي 100
2-2-6-9-2- روش هاي مبتني بر رويكرد توصيفي 101
2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات 101
2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 102
2-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات 103
2-2-6-12-1-ابعاد 103
2-2-6-12-2-هدف 103
2-2-6-12-3-فعاليت ها 104
2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات 104
2-2-6-13-1- توانمند سازي كاركنان 104
2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی 106
2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی 108
2-2-7-1- ويژگي‌هاي سيستم اطلاعاتي 110
2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات 110
2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 111
2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات 112
2-2-7-5- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي 113
2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات 114
2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی 114
2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری 115
2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری 116
2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری 117
2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداري 118
2-2-9- تعریف ارتباطات 118
2-2-9-1- تئوري ارتباطات 119
عنوان صفحه
2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی 121
2-2-9-2-1- اينترنت 122
2-2-9-2-2- اينترانت 123
2-2-9-2-3- اكسترانت 123
2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی 124
2-2-10- تعريف آموزش 125
2-2-10-1- تعريف سيستم هاي آموزشي 125
2-2-10-2- تاريخچه تكنولوژي آموزشي 126
2-2-10-3- تكنولوژي آموزشي و ضرورت آن 127
2-2-10-4- اجزاي سيستم‌هاي آموزشي 127
2-2-10-5- سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيك 128
2-3- بخش سوم: فناوري اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازي کارکنان 130
2-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان 130
2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای 131
2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری 131
2-3-1-3- تقویت خود نظارتی 133
2-3-1-4- تغيير نقش كاركنان 134
2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان 135
2-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات 135
2-3- 3- اثرات سازماني فناوري اطلاعات 137
2-3- 3-1- سلسله مراتب سازماني 137
2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی 138
2-3- 3-3- جابجایی قدرت 138
2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل 138
2-3- 3-5- محتوای مشاغل 139
عنوان صفحه
2-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان 139
2-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی 139
2-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران 140
2-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی 140
2-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان 141
2-4- بخش چهارم:پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي 141
2-4-1- مروري بر تحقيقات داخلي 141
2-4-2- مروري بر تحقيقات خارجي 144
2-5- آشنايي با سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي 145
2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 147
2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات 147
2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت 148
2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی 149
2-5-2- منابع مالي 150
2-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انساني 150
2-5-3-1- بهره‌وری‎ 151
2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎ 151
2-5-3-3- پیروی از قانون‎ 151
2-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی 152
2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی 153
2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404 154

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 156
3-1- روش تحقيق 156
عنوان صفحه
3-1-1- روش تحقيق بر حسب هدف 157
3-1-1-1-تحقيق كاربردي 157
3-1-2- روش تحقيق بر حسب ماهيت 157
3-1-2-1-تحقيق توصيفي 157
3-1-2-2- تحقیق پیمایشی 158
3-1-2-3- تحقیق همبستگی 158
3-2- مدل تحقيق 158
3-3- جامعه آماري 159
3-4- نمونه:روش نمونه گيري پژوهش و حجم نمونه 160
3-5- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق 163
3-5-1- انواع روش هاي گرد آوري اطلاعات 163
3-5-1-1- روش كتابخانه اي 164
3-5-1-2- روش ميداني 164
3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه 165
3-6- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق 166
3-7- اعتبار و پايايي ابزار سنجش 167
3-7-1- روايي(اعتبار ابزار سنجش) 168
3-7-2- پايايي(اعتماد پذيري ابزار سنجش) 169
3-8- تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 173
3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی 173
3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 174
3-8-1-2- تجزيه تحليل با استفاده از آمار استنباطي 174

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
4-1- بخش چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 177
عنوان صفحه
مقدمه 177
4-1-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي 177
4-1-1-1- جنسيت 178
4-1-1-2- سن 179
4-1-1-3- سطح تحصيلات 180
4-1-1-4- رسته شغلي 181
4-1-1-5- سابقه خدمت 182
4-1-1-6- وضعيت استخدامي 183
4-1-2- آمار استنباطي 184
4-1-2-1- آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق 184
4-1-2-1-1- آزمون آماري فرضيه اصلي تحقيق 184
4-1-2-1-2- آزمون آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق 186

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه 200
5-1- خلاصه و نتيجه گيري يافته‌هاي تحقيق 200
5-1-1- نتيجه بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 201
5-1-2- نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 201
5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلي تحقيق 203
5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌هاي فرعي تحقيق 204
5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق 204
5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق 204
5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي سوم تحقيق 204
5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي چهارم تحقيق 205
5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي پنجم تحقيق 205
عنوان صفحه
5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق 206
5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي هفتم تحقيق 206
5-2- محدوديت هاي تحقيق 207
5-3- پيشنهادها 207
5-3-1- پيشنهادهايي مبتني برنتايج يافته هاي تحقيق 207
5-3-1-1-پيشنهاد فرضیه فرعي اول تحقيق 207
5-3-1-2-پيشنهاد فرضیه فرعي دوم تحقيق 208
5-3-1-3-پيشنهاد فرضیه فرعي سوم تحقيق 208
5-3-1-4-پيشنهاد فرضیه فرعي چهارم تحقيق 209
5-3-1-5-پيشنهاد فرضیه فرعي پنجم تحقيق 209
5-3-1-6-پيشنهاد فرضیه فرعي ششم تحقيق 210
5-3-1-7-پيشنهاد فرضیه فرعي هفتم تحقيق 210
5-4- ساير پيشنهاد ها براي تحقيق آتي 211
پيوست‌ها 213
منابع 213

فهرست جداول
عنوان صفحه

1-1- تئوری‌های ابعاد متغير فناوري اطلاعات و ارتباطات و ابعاد توانمند سازي كاركنان 16
2-1- نشانه‌های توانمندسازي 37
2-2- ويژگي و خصوصيات اطلاعات 85
2-3- ابعاد بكارگيري فناوري اطلاعات 92
2-4- انواع شبكه 121
3-1- توزيع كاركنان 160
3-2- تعداد اعضاي نمونه به تفكيك اداره كل 162
3-3- مقادير آلفاي كرونباخ پرسشنامه دوم(ابعاد توانمند سازي كاركنان) 171
3-4- پايايي پرسشنامه توانمند سازي كاركنان 172
3-5-نتيجه بررسي پايايي پرسشنامه توانمند سازي كاركنان 172
3-6- مقادير آلفاي كرونباخ پرسشنامه اول(فناوري اطلاعات و ارتباطات) 172
3-7-پايايي پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 173
3-8-نتيجه بررسي پايايي پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 173
4-1- توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 178
4-2- توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 179
4-3- توزيع فراواني مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان 180
4-4- توزيع فراواني رسته شغلي پاسخ دهندگان 181
4-5- توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 182
4-6- توزيع فراواني وضعيت استخدامي پاسخ دهندگان 183
4-7- نتيجه آزمون نرمال بودن فرضيه اصلي تحقيق 184
4-8- نتيجه آزمون فرضيه اصلي تحقيق 185
4-9- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي اول 186
عنوان صفحه
4-10- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 187
4-11- نتیجه آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق از طريق همبستگي كندال 187
4-12- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي دوم 188
4-13- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 189
4-14- نتیجه آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق از طريق همبستگي كندال 189
4-15- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي سوم 190
4-16- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم 191
4- 17- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي چهارم: 192
4- 18- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم: 193
4- 19- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي پنجم 194
4- 20- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم 194
4- 21- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي ششم 195
4- 22- نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم 196
4-23- نتیجه آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق از طريق همبستگي كندال 196
4- 24- نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرهاي فرضيه فرعي هفتم 197
4- 25- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم 198
5-1- نرمال بودن توزيع متغير هاي تحقيق 201
5-2- نتيجه آزمون فرضيه هاي تحقيق 201
5-3-نتايج اولويت بندي ابعاد توانمند سازي از طريق آزمون فريدمن 202
5-4-ميزان ارتباط ابعاد توانمند سازي كاركنان با فناوري اطلاعات به ترتيب اولويت 203

فهرست نمودار
عنوان صفحه

4-1- توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 178
4-2- توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 179
4-3- توزيع فراواني مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان 180
4-4- توزيع فراواني رسته شغلي پاسخ دهندگان 181
4-5- توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 182
4-6- توزيع فراواني وضعيت استخدامي پاسخ دهندگان 183

فهرست اشکال
عنوان صفحه

1-1- مدل مفهومی موضوع تحقیق 16
2-1- اجزاي فناوري 76
2-2- انواع اطلاعات از نظر حوزه تخصصي 84
2-3- انواع اطلاعات از نظر سطوح سازماني 84
2-4- وظايف اصلي فناوري اطلاعات براي مديريت و كنترل اطلاعات 97
2-5- مزاياي فناوري اطلاعات 98
2-6- برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات 100
2-7- مظاهر كاربردي فناوري اطلاعات 107
2-8- رابطه بين فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي 111
2-9- ارتباط دو سويه سازمان و فناوري اطلاعات ...........................112
2-10- پيامد ناشي از فناوري اطلاعات در سازمان 113
2-11- انواع سيستمهاي اتوماسيون اداري 116
3-1- مدل بكار رفته شده براي موضوع تحقيق 159

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 1,844 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×