اثرات نامنظمي هاي عمودي در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
اثرات نامنظمي هاي عمودي در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي
 • کد فایل: 6334
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 10,114 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 484 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 450 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکيده :
امروزه با ورود دستورالعملها و فلسفه هاي جديد طراحي که از معيار عملکردي براي طراحي سازه استفاده مي کنند، موضوع بررسي رفتار لرزه اي سازه ها از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است که در نتيجـه تحقيقات زيادي دراين زمينه در حال انجام مي باشد.
رفتارساختمانهاي نـامنظم در زلزلـه هـاي گذشـته نشـان مـي دهـد کـه رفتـار نامناسـبي درمقايسـه بـا ساختمانهاي منظم داشته اند . در اين راستا در پايان نامه حاضر به بررسي رفتار لرزه اي قابهـاي خمشـي فولادي ويژه با توزيع نامنظم جرم در ارتفاع پرداخته شده است . اين ارزيابي با روشهاي تحليل سـازه اي خطي وغيـر خطـي همچـون تحليـل هـاي خطـي، اسـتاتيکي و دينـاميکي مـود ي و تحليـل هـاي غيـر خطي،استاتيکي و ديناميکي تاريخچه زماني و با کمک نرم افزارهاي 9 Etabs ، Sap2000 انجام گرفته است .
به همين جهت ، ٢٨ قاب که در آنها پارامترهاي تعداد طبقات (٦، ١٢، ١٨، ٢٤) و موقعيت طبقه نـامنظم (پائين ، وسط ، بالا ) ، نسبت جرم طبقه نامنظم به طبقات مجاور (٥٠% ،١٠٠%) متغير بو ده اند، به صورت مدل دو بعدي مورد بررسي قرار گرفته اند.
در اين راستا ، براي بررسي رفتار غير خطي سازه هاي فوق ، از مـد ل رفتـار غيـر خطـي FEMA356 و تحليل ديناميکي غير خطي با کمک رکوردهاي زلزله السنترو ، بم و طبس و تحليل استاتيکي غير خطي با دو نوع توزيع بار استفاده شده است .
هدف از اين پايان نامه ، مشاهده رفتار غير خطي قابهاي نامنظم جرم در ارتفـاع و مقايسـه آن بـا حالـت منظم بکمک نتايج تحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني وتحليل استاتيکي غيرخطي مـي باشـد . در اين تحقيق ، پارامترهاي توزيع مفاصل پلاستيک و تغيير مکان نسبي، برش پايه - تغيير مکان بـام و رفتـار لرزه اي سازه که اهميت خاصي در برآورد ميزان آسيب پذيري سازه را دارد ، مورد بررسي قرار گرفته اند .
نتيجه اين پژوهش حاکي از آنست که افزايش جرم طبقات باعث افـزايش تغييـر مکـان نسـبي طبقـات و افزايش مفاصل پلاستيک در طبقه نامنظم به خصوص در حالت نامنظمي طبقه آخر گرديـده اسـت و بـه همين دليل بايد به تقويت تير ها و ستون هاي طبقه نامنظم و طبقات اط راف آن و از افزايش جرم طبقـه بام بايد پرهيز نمود.
کليد واژه ها:
قاب خمشي فولادي ويژه ، نامنظمي جرم در ارتفاع ، تحليل استاتيکي غير خطي، تحليل دينـاميکي غيـر خطي، توزيع مفاصل پلاستيک و تغيير مکان نسبي طبقات .
١٧


مقدمه :
امروزه در جهان ، تعداد زياد ي از ساختمانها در هنگام بهره برداري با تغيير کـاربري مواجهـه مـي گردنـد . مثًلا ممکن است درطبقات بالاتر، ادارات ويا انبارها بکار روند که به دنبـال ايـن تغييـر کـاربري هـا جـرم طبقات دچار تغيير مي گردد. بنابراين احتمال نامنظمي جرم در پلان و طبقات ساختمان وجود دارد. براي بررسي سازه هاي فوق بايد رفتار لرزه اي آنها مدنظر قرار گيرد. از آنجايي که روشهاي مرسوم تحليل و طراحي سازه بر اساس معيار نيرو هستند يک ضعف ع مده را در برآورد لرزه اي سازه ايجاد مي کنند بـه عبارتي درمحدوده اي که سازه به صورت خطي رفتار مي کند . يعني مدل رفتاري نيرو- تغيير مکان براي سازه خطي است مي توان از معيارنيرو براي کنترل اعضا استفاده کرد . ولي از آنجا که اغلب سازه هـا بـه خاطر ملاحظات اقتصادي در هنگام زلزله وارد محدوده غير خطي مي شوند. در اين محدوده تغييرات نيرو (مقاومت ) ناچيز مي باشد و تغيير شکله اي (تغيير مکان ها ) زيادي را ايجاد مي کند . بنابراين معيار تغييـر مکان به عنوان مناسب ترين شاخص رفتاري مطرح مي شود . به همين جهت دستورالعملها کنترل تغيير مکان جانبي و تغيير مکان نسبي طبقات را براي اينگونه بررسي ها ضروري مي دانند.
در اين تحقيق ، ابتدا به معرفي انواع نامنظمي ها و رفتار قاب خمشي فولادي ويژه پرداخته شـده اسـت و سپس به اصول تحليل استاتيکي وديناميکي غير خطي اشاره شده و انواع رکوردهاي زلزله مـورد بررسـي، معرفي گشته اند و درنهايت به بررسي و مقايسه نتايج عددي و شکلها پرداخته شده است .


فهرست مطالب
فهرست مطالب صفحه
فهرست جداول 11
فهرست شکل ها 12
چکيده 17
مقدمه 18
فصل اول : کليات تحقيق
١-١- عنوان 20
١-٢- بيان مسئله 20
١-٣- هدف از تحقيق 20
١-٤- فرضيات اصلي تحقيق 20
١-٥- بيشينۀ تحقيق 21

فصل دوم : مبناي نظري در مدلسازي و تحليل سازه هاي نامنظم
٢-١- ساختمانهاي نامنظم 23
٢-١-١- نامنظمي در پلان 23
٢-١-٢- نامنظمي در ارتفاع 24
٢-١-٣- نامنظمي مورد بررسي در اين پژوهش 25
٢-٢- قاب خمشي فولادي ويژه وکنترل ضوابط طراحي قاب خمشي ويژه 25
٢-٢-١- رفتار ناشي از بار گرانشي 26
٢-٢-٢- رفتار ناشي از بارهاي جانبي 26
٢-٢-٢-١- تغيير شکل جانبي ناشي از خمش طره اي 27
٢-٢-٢-٢- تغيير شکل ناشي از خمش تيرها و ستون ها 27
٢-٢-٢-٣- اثر ∆- P 28
٢-٢-٣- تغيير مکان جانبي نسبي طبقات 29
٢-٢-٤- رفتار لرزه اي قاب 30
٢-٢-٥- طرح سازه هاي مقاوم بر اساس شکل پذيري 31
٢-٢-٥-١- ضريب شکل پذيري 32
٢-٢-٥-٢-تعاريف مختلف شکل پذيري از نگاه آقاي BERTERO 33
٢-٢-٦- طرح لرزه اي بر اساس شکل پذيري ويژه 35
٢-٢-٦-١- مصالح مصرفي 35
٢-٢-٦-٢- حدود شکل پذيري سازه 35
٢-٢-٦-٣- معيارهاي شکل پذيري ويژه 35
٢- ٣- روشهاي تحليل سازه 38
٢-٣-١- تحليل خطي 38
٢-٣-١-١- تحليل استاتيکي معادل 38
٢-٣-١-١-١- نيروي برش پايه 38
٢-٣-١-١-٢- توزيع نيروي استاتيکي زلزله درارتفاع ساختمان 41
٢-٣-١-١-٣- محاسبه قابها در برابر واژگوني 41
٢-٣-١-٢- تحليل ديناميکي طيفي (خطي ) 43
٢-٣-١-٢-١- مودهاي نوسان 44
٢-٣-١-٢-٢- پاسخ سازه 44
٢-٣-١-٢-٣-اصلاح مقادير بازتابها 45
٢-٣-١-٢-٤- ترکيب آثار مودها 46
٢-٣-١-٢-٥- محاسبه برش طبقات 46
٢-٣-٢- تحليل غير خطي 47
٢-٣-٢-١- رفتار غير خطي اجزا سازه اي 47
٢-٣-٢-١-١-مدلسازي اعضا غيرخطي سازه 49
٢-٣-٢-١-٢-ظرفيت اعضا در روش غيرخطي 51
٢-٣-٢-١-٣-معيارهاي پذيرش اعضا 55
٢-٣-٢-١-٤-سطوح عملکردي 55
٢-٣-٢-١-٥- اهداف بهسازي 60
٢-٣-٢-١-٦- سطوح خطر لرزه اي 61
٢-٣-٢-٣- تحليل ديناميکي غيرخطي 62
٢-٣-٢-٣-١ معادلات تعادل جهشي 65
٢-٣-٢-٣-٢- روش انتگرال گيري مستقيم به روش شتاب خطي 66
٢-٣-٢-٣-٣- روش نيومارک 68
٢-٣-٢-٢- هدف از تحليل استاتيکي غير خطي 71
٢-٣-٢-٢ - ١- محدوده روش هاي غير خطي 72
٢-٣-٢-٢-٢- مدلسازي 73
٢-٣-٢-٢-٣- روش تحليل استاتيکي غيرخطي 73
٢-٣-٢-٢-٤- بارگذاري 74
٢-٣-٢-٢-٥-تغيير مکان هدف 77
٢-٣-٢-٢-٦- محدوديت هاي تحليل استاتيکي غير خطي 84

فصل سوم : معرفي سازه مورد بررسي وتبيين مدل رياضي آنها
٣-١- معرفي مدل ها 87
٣-٢- تيپ بندي مقاطع 88
٣-٣- بارگذاري ثقلي 94
٣-٤-معرفي مفاصل پلاستيک و نحوه تحليل غير خطي 94
٣-٤-١- معرفي مفاصل پلاستيک 94
٣-٤-٢-نحوه تحليل غير خطي 96
٣-٤-٢-١- نحوه تحليل استاتيکي غير خطي 96
٣-٤- ٢-٢ - نحوه انجام تحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني 98
٣-٤-٢-٢-١- نحوه اعمال رکورد زلزله 98
٣-٤-٢-٢-٢- تعاريف پارامترهاي تحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني 98
٣-٥- شتاب نگاشتها و نحوه همپايه کردن شتاب نگاشتها 105
٣-٥-١- مشخصه حرکت زمين 105
٣-٥-٢- روشهاي تصحيح شتاب نگاشتها 106
٣-٥-٣- همپايه کردن شتاب نگاشتها 110
فصل چهارم : بررسي شکلها و مقايسه نتايج
٤-١ – معيارهاي مورد بررسي 115
٤-٢- تحليل استاتيکي خطي 116
٤-٣- تحليل ديناميکي خطي مدي 122
٤-٣- ١- تغيير مکان نسبي بين طبقه اي و برش طبقات 122
٤-٣- ٢- زمان تناوب 128
٤-٣- ٣- شکل مدي 130
٤-٣- ٣- ضريب مشارکت جرمي 135
٤-٤- تحليل ديناميکي غيرخطي 137
٤-٤-١ - سازه ٦ طبقه 137
٤-٤-٢- تغيير مکان نسبي متوسط سازه ٦ طبقه 146
٤-٤-٣ - سازه ١٢ طبقه 148
٤-٤-٤-تغيير مکان نسبي متوسط سازه ١٢ طبقه 157
٤-٤-٥ - سازه ١٨ طبقه 159
٤-٤-٦- تغيير مکان نسبي متوسط سازه ١٨ طبقه 168
٤-٤-٧ - سازه ٢٤ طبقه 170
٤-٤-٨- تغيير مکان نسبي متوسط سازه ٢٤ طبقه 179
٤-٤-٩ – تغييرمکان نسبي متوسط کليه سازه ها 181
٤-٥- تحليل استاتيکي غير خطي 183
٤-٥- ١- توزيع مفاصل پلاستيک 183
٤-٥-١-١- سازه ٦ طبقه 183
٤-٥-١-٢-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 187
٤-٥-١-١-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 189
٤-٥-١-٢ - سازه ١٢ طبقه 195
٤-٥-١-٢-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 195
٤-٥-١-٢-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 200
٤-٥-١-٣ - سازه ١٨ طبقه 206
٤-٥-١-٣-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 206
٤-٥-١-٣-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 212
٤-٥-١-٤ - سازه ٢٤ طبقه 218
٤-٥-١-٤-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 218
٤-٥-١-٤-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 224
٤-٥-٢- برش پايه تغيير مکان بام 230
٤-٥-٢-١- سازه ٦ طبقه 230
٤-٥-٢-١-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 230
٤-٥-٢-١-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 230
٤-٥-٢-٢- سازه ١٢ طبقه 230
٤-٥-٢-٢-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 230
٤-٥-٢-٢-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 230
٤-٥-٢-٣- سازه ١٨ طبقه 231
٤-٥-٢-٣-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 231
٤-٥-٢-٣-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 231
٤-٥-٤-٢- سازه ٢٤ طبقه 231
٤-٥-٢-٤-١- توزيع متناسب با نيروي استاتيکي 231
٤-٥-٢-٤-٢- توزيع متناسب با نسبت جرمي 231
٤-٦- ضريب رفتار 232
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
٥-١-جمع بندي نتايج 237
٥-٢- پيشنهادات 242
مراجع فارسي 243
مراجع لاتين 243
چکيده لاتين 244

فهرست جداول
جدول صفحه
٢-١ پارامتر هاي مدلسازي و معيارهاي پذيرش در روش هاي غير خطي 54
٢-٢ سطح عملکرد ساختمان 58
٢-٣ سطح عملکرد سازه فولادي 59
٣-١ مقاطع و نسبت تنش مجاز ستون سازه ٦ طبقه 88
٣-٢ مقاطع و نسبت تنش مجاز تير سازه ٦ طبقه 89
٣-٣ مقاطع و نسبت تنش مجاز ستون سازه ١٢ طبقه 89
٣-٤ مقاطع و نسبت تنش مجاز تير سازه ١٢طبقه 89
٣-٥ مقاطع و نسبت تنش مجاز ستون سازه ١٨ طبقه 90
٣-٦ مقاطع و نسبت تنش مجاز تير سازه ١٨ طبقه 91
٣-٧ مقاطع و نسبت تنش مجاز ستون سازه ٢٤ طبقه 92
٣-٨ مقاطع و نسبت تنش مجاز تير سازه ٢٤ طبقه 93
٣ -٩ تغيير مکان هدف 97
٣-١٠ حداکثر شتاب زلزله بر حسب g، قبل و بعد از مقياس 112

فهرست اشکال
شکل صفحه
٢-١ تغيير شکل ناشي از بار جانبي قاب خمشي 27
٢-٢ انواع تغيير شکل هاي قاب خمشي ناشي از نيروي زلزله 28
٢-٣ اثرات У - P 28
٢-٤ رفتار هيسترزيس قاب خمشي 31
٢-٥ تغيير شکل ايده آل و واقعي 33
٢-٦ تعريف مختلف شکل پذيري از ديدگاه BERTERO 34
٢-٧ رفتار اجزا شکل پذير 47
٢-٨ رفتار اجزا نيمه شکل پذير 48
٢-٩ رفتار اجزا ترد 48
٢-١٠ مدل رفتاري ايده آل نيرو – تغيير شکل عضو 49
٢-١١ تعريف چرخش عضو 51
٢-١٢ ضريب بازتاب ساختمان براي خاک تيپ ٣ و خطر نسبي زياد 62
٢-١٣ تعريف ضرايب نفوذ غير خطي 66
٢-١٤ روش شتاب ميانگين ثابت نيومارک 69
٢-١٥ ميزان افزايش پريود 70
٢-١٦ روند تحليل استاتيکي غير خطي 75
٢-١٧ منحني ساده شده نيرو- تغيير مکان 80
٢-١٨ منحني ظرفيت 81
٢-١٩ طيف ارتجاعي در دستگاه مختصات تغيير مکان شتاب 81
٢-٢٠ منحني دو خطي 82
٢-٢١ منحني هيسترزيس 82
٢-٢٢ طيف ADRS کاهش يافته 83
٢-٢٣ تعيين حداکثر تغيير مکان سازه 83
٢-٢٤ رفتار غير خطي سيکلي 85
٣-١ پلان ساختمان مورد بررسي 87
٣-٢ نحوه تعريف مفاصل پلاستيک تير در نرم افزارSap 95
٣-٣ نحوه تعريف مفاصل پلاستيک ستون در نرم افزارSap 95
٣-٤ نحوه تعريف تحليل ديناميکي غيرخطي در نرم افزارSap 98
٣-٥ رکورد شتاب زلزله السنترو 107
٣-٦ طيف پاسخ شتاب زلزله السنترو 107
٣-٧ دامنه طيف فوريه زلزله السترو 107
٣-٨ رکورد شتاب زلزله بم 108
٣-٩ طيف پاسخ شتاب زلزله بم 108
٣-١٠ دامنه طيف فوريه زلزله بم 108
٣-١١ رکورد شتاب زلزله طبس 109
٣-١٢ طيف پاسخ شتاب زلزله طبس 109
٣-١٣ دامنه طيف فوريه زلزله طبس 109
٣-١٤ طيف پاسخ زلزله السنترو و طيف طرح استاندارد و همچنين طيف هاي پاسخ مقياس شده 112
٣-١٥ طيف پاسخ زلزله بم و طيف طرح استاندارد و همچنين طيف هاي پاسخ مقياس شده 113
٣-١٦ طيف پاسخ زلزله طبس و طيف طرح استاندارد و همچنين طيف هاي پاسخ مقياس شده 113
٤-١ دريفت تحليل استاتيکي خطي براي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم جرمي 116
٤-٢ دريفت تحليل استاتيکي خطي براي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم جرمي 116
٤-٣ دريفت تحليل استاتيکي خطي براي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم جرمي 117
٤-٤ دريفت تحليل استاتيکي خطي براي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم جرمي 117
٤-٥ توزيع نيروي اساتيکي خطي زلزله سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم جرمي در ارتفاع 118
٤-٦ توزيع نيروي اساتيکي خطي زلزله سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم جرمي در ارتفاع 118
٤-٧ توزيع نيروي اساتيکي خطي زلزله سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم جرمي در ارتفاع 119
٤-٨ توزيع نيروي اساتيکي خطي زلزله سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم جرمي در ارتفاع 119
٤-٩ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل اساتيکي خطي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم جرمي 120
٤-١٠ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل اساتيکي خطي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم جرمي 120
٤-١١ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل اساتيکي خطي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم جرمي 121
٤-١٢ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل اساتيکي خطي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم جرمي 121
٤-١٣ دريفت تحليل ديناميکي مدي خطي براي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم جرمي 123
٤-١٤ دريفت تحليل ديناميکي مدي خطي براي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم جرمي 123
٤-١٥ دريفت تحليل ديناميکي مدي خطي براي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم جرمي 124
٤-١٦ دريفت تحليل ديناميکي مدي خطي براي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم جرمي 124
٤-١٧ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل ديناميکي خطي سازه هاي٦ طبقه منظم و نامنظم جرمي 125
٤-١٨ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل ديناميکي خطي سازه هاي١٢ طبقه منظم و نامنظم جرمي 125
٤-١٩ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل ديناميکي خطي سازه هاي١٨ طبقه منظم و نامنظم جرمي 126
٤-٢٠ مقايسه برش زلزله طبقات تحليل ديناميکي خطي سازه هاي٢٤ طبقه منظم و نامنظم جرمي 126
٤-٢١ زمان تناوب سه مود اول سازه هاي٦ طبقه منظم و نامنظم 128
٤-٢٢ زمان تناوب سه مود اول سازه هاي١٢ طبقه منظم و نامنظم 128
٤-٢٣ زمان تناوب چهار مد او ل سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم 128
٤-٢٤ زمان تناوب چهار مود اول سازه هاي٢٤ طبقه منظم و نامنظم 129
٤-٢٥ سه مود اول سازه هاي٦ طبقه منظم و نامنظم جرمي ١٠٠ % 130
٤-٢٦ سه مود اول سازه هاي١٢ طبقه منظم و نامنظم جرمي ١٠٠ % 131
٤-٢٧ چهار مود اول سازه هاي١٨ طبقه منظم و نامنظم جرمي١٠٠ % 132
٤-٢٨ چهار مود او ل سازه هاي٢٤ طبقه منظم و نامنظم جرمي ١٠٠ % 133
٤-٢٩ در صد جرم مو ثر در سه مود او ل سازه ٦ طبقه منظم و نامنظم 135
٤-٣٠ در صد جرم مو ثر در سه مود او ل سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم 135
٤-٣١ در صد جرم مو ثر در چهار مود او ل سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم 135
٤-٣٢ در صد جرم مو ثر در چهار مود اول سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم 136
٤-٣٣ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله السنترو برروي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم 137
٤-٣٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٦ طبقه منظم براي زلزله السنترو 137
٤-٣٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه سوم براي زلزله السنترو 138
٤-٣٦ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله بم برروي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم 139
٤-٣٧ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٦ طبقه منظم براي زلزله بم 139
٤-٣٨ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه ششم براي زلزله بم 140
٤-٣٩ تغيير مکان نسبي غيرخطي زلزله طبس برروي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم 141
٤-٤٠ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٦ طبقه منظم براي زلزله طبس 141
٤-٤١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه اول براي زلزله طبس 142
٤-٤٢ تغيير مکان نسبي غير خطي متوسط زلزله ها برروي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم 146
٤-٤٣ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله السنترو برروي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم 148
٤-٤٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٢ طبقه منظم براي زلزله السنترو 148
٤-٤٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢طبقه نامنظم در طبقه آخر براي زلزله السنترو 149
٤-٤٦ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله بم برروي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم 150
٤-٤٧ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٢ طبقه منظم براي زلزله بم 150
٤-٤٨ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢طبقه نامنظم در طبقه ششم براي زلزله بم 151
٤-٤٩ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله طبس برروي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم 152
٤-٥٠ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٢ طبقه منظم براي زلزله طبس 152
٤-٥١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢طبقه نامنظم در طبقه اول براي زلزله طبس 153
٤-٥٢ تغيير مکان نسبي غير خطي متوسط زلزله ها برروي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم 157
٤-٥٣ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله السنترو برروي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم 159
٤-٥٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٨ طبقه منظم براي زلزله السنترو 159
٤-٥٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨طبقه نامنظم در طبقه أخر براي زلزله السنترو 160
١٤


٤-٥٦ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله بم برروي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم 161
٤-٥٧ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٨ طبقه منظم براي زلزله بم 161
٤-٥٨ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨طبقه نامنظم در طبقه نه براي زلزله بم 162
٤-٥٩ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله طبس برروي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم 163
٤-٦٠ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٨ طبقه منظم براي زلزله طبس 163
٤-٦١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨طبقه نامنظم در طبقه اول براي زلزله طبس 164
٤-٦٢ تغيير مکان نسبي غير خطي متوسط زلزله ها برروي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم 168
٤-٦٣ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله السنترو برروي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم 170
٤-٦٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٢٤ طبقه منظم براي زلزله السنترو 170
٤-٦٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤طبقه نامنظم در طبقه اول براي زلزله السنترو 171
٤-٦٦ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله بم برروي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم 172
٤-٦٧ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٢٤ طبقه منظم براي زلزله بم 172
٤-٦٨ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤طبقه نامنظم در طبقه أخر براي زلزله بم 173
٤-٦٩ تغيير مکان نسبي غير خطي زلزله طبس برروي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم 174
٤-٧٠ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٢٤ طبقه منظم براي زلزله طبس 174
٤-٧١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤طبقه نامنظم در طبقه مياني براي زلزله طبس 175
٤-٧٢ تغيير مکان نسبي غير خطي متوسط زلزله ها برروي سازه هاي ٢٤ طبقه منظم و نامنظم 179
٤-٧٣ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي ١٨٣
٤-٧٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٦ طبقه منظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي 183
٤-٧٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع استاتيکي 184
٤-٧٦ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع استاتيکي 185
٤-٧٧ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع استاتيکي 186
٤-٧٨ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ٦ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع يکنواخت براساس جرم ١٨٩
٤-٧٩ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٦ طبقه منظم براي توزيع براساس يکنواخت متناسب جرم 189
٤-٨٠ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع متناسب جرم 190
٤-٨١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع متناسب جرم ١٩١
٤-٨٢ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع متناسب جرم ١٩٢
٤-٨٣ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي ١٩٥
٤-٨٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٢ طبقه منظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي 195
٤-٨٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع استاتيکي 196
٤-٨٦ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع استاتيکي 197
٤-٨٧ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع استاتيکي 198
٤-٨٨ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ١٢ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع يکنواخت براساس جرم ٢٠١
٤-٨٩ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٢ طبقه منظم براساس توزيع يکنواخت متناسب جرم 201
٤-٩٠ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢ طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع يکنواخت 202
٤-٩١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع يکنواخت 203
٤-٩٢ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٢ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع يکنواخت 204
٤-٩٣ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي ٢٠٦
٤-٩٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٨ طبقه منظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي 206
٤-٩٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨ طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع استاتيکي 207
٤-٩٦ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٦ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع استاتيکي 208
٤-٩٧ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع استاتيکي 209
٤-٩٨ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ١٨ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع يکنواخت براساس جرم ٢١٢
٤-٩٩ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ١٨ طبقه منظم براي توزيع براساس يکنواخت متناسب جرم ٢١٢
٤-١٠٠ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨ طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع يکنواخت 213
٤-١٠١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع يکنواخت 214
٤-١٠٢ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع يکنواخت 215
٤-١٠٣ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي ٢٤طبقه منظم و نامنظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي ٢١٨
٤-١٠٤ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٢٤ طبقه منظم براي توزيع براساس نيروي استاتيکي 218
٤-١٠٥ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ١٨ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع استاتيکي 219
٤-١٠٦ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع استاتيکي 220
٤-١٠٧ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع استاتيکي 221
٤-١٠٨ برش پايه – تغييرمکان بام برروي سازه هاي٢٤ طبقه منظم و نامنظم براي توزيع يکنواخت براساس جرم ٢٢٤
٤-١٠٩ توزيع مفاصل پلاستيک ، در سازه ٢٤ طبقه منظم براي توزيع براساس يکنواخت متناسب جرم ٢٢٤
٤-١١٠ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤ طبقه نامنظم در طبقه اول براساس توزيع يکنواخت 225
٤-١١١ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤ طبقه نامنظم در طبقه وسط براساس توزيع يکنواخت ٢٢٦
٤-١١٢ توزيع مفاصل پلاستيک براي سازه ٢٤ طبقه نامنظم در طبقه آخر براساس توزيع يکنواخت 227
٤-١١٣ رفتار ايده آل سازه 233
٤-١١٤ ضريب کاهش مقاومت به علت شکل پذيري سازه هاي ٦ طبقه منظم ونامنظم 233
٤-١١٥ ضريب کاهش مقاومت به علت شکل پذيري سازه هاي ١٢ طبقه منظم ونامنظم 234
٤-١١٦ ضريب کاهش مقاومت به علت شکل پذيري سازه هاي ١٨ طبقه منظم ونامنظم 234
٤-١١٧ ضريب کاهش مقاومت به علت شکل پذيري سازه هاي ٢٤ طبقه منظم ونامنظم 234

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 10,114 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×