بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان
 • کد فایل: 6336
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 962 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 338 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 110 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي سرمایه روان‏شناختی و بهزیستی روان‏شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان انجام شده است. همچنين در اين تحقيق رابطه ي بين مؤلفه هاي های سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق دربرگيرنده كليه دانشجويان دانشگاه آزاد قوچان در سال تحصيلي 1393 می باشد. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 140 نفر از جامعه مذكور است كه به روش نمونه¬گيري در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه هاي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني ، بهزيستي روان شناختي ريف و سرمايه روان‌شناختي لوتانز در پژوهش حاضر استفاده گرديد. در اين پژوهش داده ها به لحاظ توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار،كجي و كشيدگي) و استنباطي (رگرسيون چند متغيره) توسط نرم افزار SPSS تحليل شد. يافته ها حاكي از آن بود كه بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معنادار آماری وجود ندارد وليكن بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معنادار آماری وجود دارد (01/0 >P). همچنين ابعاد سرمايه روانشناختي(خوش بینی ، امیدواری و خودکارآمدی) با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارد (01/0 >P).
كليد واژه : کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، سرمايه روانشناختي

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ........................................................................................................................................................................................ 2
بیان مسأله ................................................................................................................................................................................. 4
ضرورت های پژوهش .............................................................................................................................................................. 7
اهداف پژوهش ................................................................................................................................................................... 8
هدف اصلي .......................................................................................................................................................................... 8
اهداف فرعي ........................................................................................................................................................................... 8
فرضیه‏های پژوهش ................................................................................................................................................................... 9
تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق ............................................................................................................................ 9
تعاریف نظری ........................................................................................................................................................................... 9
کیفیت زندگی ........................................................................................................................................................................... 9
بهزیستی روانشناختی ................................................................................................................................................................ 9
سرمایه روانشناختی ................................................................................................................................................................... 9
تعاریف عملیاتی ....................................................................................................................................................................... 9
کیفیت زندگی ...................................................................................................................................................................... 10
بهزیستی روانشناختی................................................................................................................................................................10
سرمایه روانشناختی ................................................................................................................................................................ 10
فصل دوم- پیشینه تحقیق
مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 12
تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی .............................................................................................................................................12
کیفیت زندگی ......................................................................................................................................................................... 13
ويژگي هاي کیفیت زندگی ..................................................................................................................................................... 15
سنجش کیفیت زندگی ............................................................................................................................................................ 16
شاخص¬های کیفیت زندگی...................................................................................................................................................... 16
ابعاد و سازه¬های کیفیت زندگی .............................................................................................................................................. 20
اصول عمده کیفیت زندگی...................................................................................................................................................... 21
مولفه های کیفیت زندگی......................................................................................................................................................... 21
ارتباط کیفیت زندگی با سلامت............................................................................................................................................... 22
کاربردهای اندازه‌گیری کیفیت زندگی...................................................................................................................................... 23
تعریف کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه‏پردازان ................................................................................................................... 24
نظریه تستا و سیمونسون ......................................................................................................................................................... 24
نظریه کالمن ............................................................................................................................................................................ 24
نظریه گودمن .......................................................................................................................................................................... 24
نظریه ریف و سینگر .............................................................................................................................................................. 24
نظریه موری ............................................................................................................................................................................ 25
نظریه دیوید فیلیپس ................................................................................................................................................................ 25
نظریه فرانس و پاورس ........................................................................................................................................................... 26
نظریه سال و تالسکی .............................................................................................................................................................. 26
نظریه ژان ................................................................................................................................................................................ 26
بهداشت روانی ....................................................................................................................................................................... 28
معیارهای سلامت روان ......................................................................................................................................................... 29
سطوح بهداشت روانی .......................................................................................................................................................... 30
بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل روانی .................................................................................................................... 30
ارتقاء سلامت روانی ................................................................................................................................................................34
بهزیستی روان شناختی............................................................................................................................................................ 34
تعریف بهزیستی روان شناختي .............................................................................................................................................. 36
عوامل مؤثر بر بهزيستي روانشناختي........................................................................................................................................ 37
بهزیستی روان شناختی و اهداف........................................................................................................................................... 37
بهزیستی روان شناختی و شادکامی.......................................................................................................................................... 38
بهزیستی روان شناختی و امید.................................................................................................................................................. 38
الگوی بهزیستی روان شناختی ریف ....................................................................................................................................... 39
مؤلفه¬های بهزیستی روان¬شناختی ............................................................................................................................................ 42
رفتار سازمانی مثبت¬گرا .......................................................................................................................................................... 43
مفهوم سرمایه روان‏شناختی ..................................................................................................................................................... 46
مؤلفه هاي سرمایه روان‏شناختی ............................................................................................................................................. 47
خودباوری- خودکارآمدی ...................................................................................................................................................... 47
خوش¬بینی ............................................................................................................................................................................... 50
امید ......................................................................................................................................................................................... 52
تاب¬آوری ................................................................................................................................................................................ 53
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ..................................................................................................................... 55
داخل کشور ............................................................................................................................................................................ 55
خارج کشور ........................................................................................................................................................................... 58
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 62
طرح تحقيق ............................................................................................................................................................................ 62
جامعه آماري ........................................................................................................................................................................... 62
حجم نمونه و روش نمونه‌گيري ............................................................................................................................................. 62
ابزار گردآوري داده ها ............................................................................................................................................................ 62
مقياس كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني ....................................................................................................................... 62
بهزيستي روان شناختي ريف ................................................................................................................................................ 63
پرسشنامه سرمايه روان‌شناختي لوتانز ..................................................................................................................................... 64
تجزيه و تحليل اطلاعات ........................................................................................................................................................ 65
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 67
الف:توصیف داده ها .............................................................................................................................................................. 67
ب:آزمون فرضیه های تحقیق ................................................................................................................................................. 69
بررسی نرمال بودن داده‌ها ....................................................................................................................................................... 69
تشخیص همخطی .................................................................................................................................................................. 70
یکسانی واریانسها ................................................................................................................................................................... 70
فرضیه 1 ................................................................................................................................................................................. 71
فرضیه 2 ................................................................................................................................................................................. 73
فرضیه 3 ................................................................................................................................................................................. 75
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 78
بحث و نتيجه گيري ................................................................................................................................................................ 78
محدوديتهاي پژوهش ............................................................................................................................................................. 84
پيشنهادات پژوهش ................................................................................................................................................................. 84
فهرست منابع و مآخد
منابع فارسي ............................................................................................................................................................................ 85
منابع لاتين ................................ ........................................................................................................................................ 85
پيوست ها
پيوست الف:پرسشنامه بهزيستي روانشناختي....................................................................................................................... 89
پيوست ب:پرسشنامه كيفيت زندگي........................................................................................................................................ 90
پيوست ج:پرسشنامه سرمايه روانشناختي................................................................................................................................. 91

فهرست اشکال
عنوان
شكل2-1)نمودار پیشنهادی مؤلفه هاي کیفیت زندگی.......................................................................................................27
شكل2-2) مؤلفه هاي بهزيستي روانشناختي........................................................................................................................ 42
شكل4-1) نمودار هیستوگرام نمرات بهزیستی روانشناختی.................................................................................................... 68
شكل 4-2) نمودارهیستوگرام نمرات سرمایه روانشناختی....................................................................................................... 68
شكل4-3) نمودار هیستوگرام نمرات کیفیت زندگی............................................................................................................... 69


فهرست جداول

جدول2-1 )جنبه هاي كيفيت زندگي..................................................................................................................................... 23
جدول 4-1) بررسي شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق................................................................................................. 67
جدول 4-2) تشخيص همخطي بين متغيرهاي پيش بين......................................................................................................... 70
جدول4-3) آزمون لونز برای یکسانی واریانس ها.................................................................................................................. 70
جدول 4-4) ضریب همبستگی بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی........................................ 71
جدول 4-5) خلاصه مدل (Model Summary)............................................................................................................... 71
جدول 4-6: تحليل واريانس (ANOVA)......................................................................................................................... 72
جدول 4-7) نتايج بررسي ضريب رگرسيون (Coefficientsa)............................................................................................73
جدول4-8) نتيجه ي آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی................... 73
جدول 4-9) خلاصه مدل (Model Summary)................................................................................................................ 74
جدول 4-10) تحليل واريانس( (ANOVA........................................................................................................................ 74
جدول 4-11) نتايج بررسي ضريب رگرسيون (Coefficientsa)........................................................................................ 75
جدول4-12) همبستگي پيرسون بين بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی.......................................................................... 76


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 962 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×