ادبیات نظری وپیشینه تحقیق موسیقی واختلالات یادگیری

19,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق موسیقی واختلالات یادگیری
 • کد فایل: 6407
 • قیمت: 19,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 90 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 796 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 58 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق موسیقی واختلالات یادگیری دارای 58 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش میباشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

-1-2 مقدمه 9

-2-2 موسیقی 9

-3-2 موسیقی نیاز انسان ..10

-4-2 استفاده از موسیقی .11

-5-2یادگیری مطالب از طریق موسیقی . 12

-6-2 منافع موسیقی در یادگیری مطالب .. . .13

-7-2چه سنی برای تربیت موسیقیایی مفید است؟ 13

-8-2کودکان و موسیقی .. . 14

-9-2 ریشه ی تاریخی و تحولی موسیقی درمانی به چه زمانی برمی گردد؟ 16

-10-2 موسیقی و پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی .. 16

-11-2-2 مکانیزم مغزی موسیقی . 18

-12-2-2 آرامش روانی با موسیقی طبیعت 21

-1-3-2 اختالل یادگیری ... 21

-2-3-2 تعاریف اختالل یادگیری 22

-3-3-2 اختالالت یادگیری چگونه تشخیص داده می شود؟ .. 24

-4-3-2 ویژگی های ناتوانی های یادگیری.. 25

-5-3-2 ناتوانی های خواندن و سایر ناتوانی هایی که اساس آن زبان است .. 26

-2-6-3 اختالالت یادگیری دیداری- حرکتی 26.. . .....

-7-3-2 انواع اختالالت یادگیری .. 27

اختالل ریاضی 27

مشکالت دانش آموزان با ناتوانی در یادگیری ریاضی .. ... 30

موسیقی و مهارت های مربوط به ریاضی . 33

-8-3-2 اختالل در خواندن 33 ........................

-9-3-2 اختالل در نوشتن 36 .. ...........................

-10-3-2 شناخت اجتماعی 42 ..........

-11-3-2 اضطراب اجتماعی 46 .........

-12-3-2 استفاده از موسیقی در آموزش . 47
-13-3-2 کاربرد موسیقی در اختالالت یادگیری 48

-14-3-2 چه کسانی دارای اختالالت یادگیری هستند؟ . .49

-15-3-2 چه عواملی باعث بروز اختالالت یادگیری می شود؟ . 49

-4-2 پیشینه تجربی موضوع 52

-1-4-2 تحقیقات داخلی .52

-2-4-2 تحقیقات خارجی .. .. 53

فصل دوم
ادبیات وپیشینه پژوهش
-1-2 مقدمه:
از سال 1950 به بعد، توجه مربیان، روانشناسان و پزشکان به گروه خاصی از کودکان و آموزش آنها معطوف گشت، که از نظر جسمی و مغزی دارای هیچ گونه عارضه ی مشخصی نیستند، ولی دچار نارسایی های ویژه یادگیری و گاهی اوقات نابهنجاری های رفتاری می باشند. متخصصان آموزشی با بسیاری از کودکان روبه رو می شوند که دچار اختالالت یادگیری هستند ولی علم پزشکی هیچ گونه عالمتی از نابهنجاری های عصبی، یا ضایعات مغزی در آنها نمی یابد. این گونه کودکان با وجود هوش بهنجار در یک یا چند زمینه مانند: خواندن، نوشتن، سخن گفتن، فهم ریاضی و غیره دچار ناتوانی یا اشکاالت یادگیری هستند)نادری، نراقی، 1382، ص .)12-11 با اینکه وضعیت کودکان مبتال به اختالالت یادگیری، به تازگی مورد توجه قرار گرفته است اما عالقه در این زمینه پیشینه ای طوالنی دارد. به رغم وجود پیکره ی گسترده ای از ادبیات خاص اختالالت یادگیری، میزان بسیار اندکی از اطالعات جامع در زمینه ی راه های درمانی موثر بر کودکان مبتال به اختالالت یادگیری در دست است؛ در حقیقت هنگامی که دکتر «دوریس جانسون» در سال 1987 تحقیق درباره اختالالت یادگیری را برای کنفرانس بین المللی ناتوانی های یادگیری خالصه کرد، متوجه شد که از چهار صد پژوهش موجود تنها پنج درصد از آنها مرتبط با درمان بوده است)بارابارا و همکاران، 1381،

ص .)94-93 کنترل رفتار جهت توسعه مهارت ها و یادگیری در افراد دچار ناتوانی یادگیری ضروری است. موسیقی همراه با نظم و ساختار توام می تواند به عنوان تقویت کننده ای جهت تسهیل رفتار و کنترل تحریکات استفاده می شود)زاده محمدی، .)1380 رشته موسیقی درمانی در حقیقت یکی از شاخه های علوم درمانی است که در آن «موسیقی درمانگر» مانند پزشک که از دارو یا وسایل جراحی استفاده می کند، از موسیقی و فعالیت های گوناگون همراه با موسیقی به عنوان ابزار درمانی استفاده می نماید)نعمتیان، 1378،ص .)134

-2-2 موسیقی:
لغت موسیقی از واژه های هند و اروپایی است. نوشتار آن (Musiqus) با لغت «ذهن(Mind) » هم ریشه است)لطفی، 1377، ص .)104در همه ی تمدن های کهن، موسیقی نه تنها یکی از شاخه های مهم علوم محسوب می شده، بلکه درباره ی جنبه متافیزیکی و ارتباط موسیقی با جسم و روح و روان انسان ها نیز نظرات شگفتی وجود داشته که بخش هایی از آنها حتی به صورت مکتوب به ما رسیده است. در کانون های اصلی تمدن های باستانی )هند و چین،بین النهرین،مصر و ایران( جلوه های متافیزیکی موسیقی و تاثیر گذاری روانی آن، مهمترین جنبه های موسیقی محسوب می شده است. این جنبه ها که در بیشتر موارد در هم تنیده شده اند و از آمیزش آنها تاثیرات غایی و نهایی مورد نطر گرفته می شده است، در دو بعد کلی قابل تفکیک اند: جنبه های عام تاثیر گذاری موسیقی که حاصل از آن بهجت و سرور معنوی انسانی است، جنبه های خاص تاثیر گذاری موسیقی که اختصاصا در حوزه های موسیقی درمانی قابل تبیین است)مرادی، 1389، به نقل از درویشی، 1379، ص 39و.)40 موسیقی شکلی از هنر است که احساس، ادراك، عاطفه و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند و موسیقی درمانی به معنای استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقیایی برای توانبخشی تمامی بیماران )جسمی و روانی( است)اشمیت پرز، .)1384

-3-2 موسیقی نیاز انسان :
موسیقی نیازی فیزیولوژیک، ذهنی، احساسی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان است و از طریق این نیاز ها ریشه گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است. موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغزآدمی دارد. ریتم، محرك بیولوژیک و ملودی مولد لذت، خوشی و خیال انگیزی است به این دلیل کوچک ترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد و تحریک می کند. از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم و ملودی وجود و مغز به هماهنگی، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد. بخش های مختلف مغز در تجزیه و تحلیل موسیقی مشارکت دارند. نیمکره چپ مغز با شنیدن موسیقی به تجزیه و تحلیل اصوات موسیقی می پردازد و نیکره راست هماهنگی و کل )گشتالت( صدا و عواطف آن را درك می کند)زاده محمدی، 1380، به نقل از گینز و برادشو، .)1977 به بیانی دیگر نیمکره راست مغز در دریافت کلی پیام های موسیقایی, ترکیب فضایی روابط و درك وحدت موسیقی موثر است. شایان ذکر است کشش های قسمت راست مغز توسط سیستم لیمبیک )مرکز عواطف( توسعه می یابد. و نیمکره راست را در خواندن بدون کالم، درك الگوی کلی، رنگ آمیزی، بلندی صدا، ساختار هارمونی صداها و جنبه غیر کالمی آن موثر می داند. از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیل، حافظه، تداعی، الهام و... در آمیخته که در نتیجه از آن مقوله ای شناختی به وجود آورده است. اما بیش از هر چیزی موسیقی نیاز عاطفی و احساسی است. موسیقی سیستم عواطف )لیمبیک( مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و در بسیاری از مواقع زندگی، که کالم و بیان پاسخگو نیست، می تواند موجب همدردی و هم حسی شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت بخشد. همچنین موسیقی نیازی اجتماعی است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد هر جا موسیقی جاری است گروهی در کنار و گرد هم جمعند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع به وجود آورد و نیروی عمومی را برانگیزد موسیقی نیروی همدلی است به همین خاطر قدرت وحدت و پیوستگی دارد و از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقه ملی بهره جست و محبت و همدلی را در جامعه تقویت کرد. در مقیاس و دیدی وسیع تر موسیقی طنین وحدت عالم است)زاده محمدی، .)1380

-4-2 استفاده از موسیقی:
شنیدن موسیقی تا حدودی مانند خواندن کتاب به شرایط مختلف روحی، عالقه و نیاز و ظرفیت عصبی فرد بستگی دارد. برای استفاده از موسیقی باید به موسیقی خوب، عادت کنیم. آثار ملی و اصیل را خوب و با هشیاری درك کنیم و تنها به موسیقی برای شور و حال و یا تفنن گوش نکنیم. بنابراین با توجه به احساس ها، هیجان ها، نیاز ها و به طور کلی با توجه به حال خود باید موسیقی را نیز جزء برنامه قرار داد. چرا که مصرف بیش از حد موسیقی به خصوص موسیقی هیجانی در بعضی افراد موجب بی قیدی عاطفی، آشفتگی های ذهنی و نوسان خلقی شود. پاسخ به سوالی دیرینه ذهنم را مشغول خود ساخت و به دنبال پاسخش برآمدم؛ آیا به راستی کسانی که به موسیقی گوش می سپارند و یا ساز می نوازند مجنون و یا روان پریش و روان نژند می شوند؟ آیا عصبیت های بعضی از موسیقیدانان که در شرح حال آنها بیان می شود به دلیل پرداختن به موسیقی و غور در حالت های آن بوده است؟ هنر به طور ذاتی واجد حساسیت، انعطاف و خالقیت است)اشمیت پرز، .)1384
این خصایص مرتبط با هم در هر آفرینش هنری وجود دارد خالقیت همیشه همراه با ظرافت و درك احساس بوده و موسیقی در میان همه هنرها به دلیل طبیعت صوتی و انرژیک، از نفوذ و حساسیت بیشتری برخوردار است. استفاده بی حد از این انرژی و صدای خیال انگیز آن حساسیت به وجود آورده و موجب تخلیه نیرو، خستگی، عصبیت و تلون احساس می شود. به خصوص وقتی که استفاده از موسیقی از حد نیاز و توان هنرمند خارج شده و این افراط تداوم پیدا کند. اما وجود این ناراحتی ها و عصبیت ها به علت شنیدن و یا پرداختن به موسیقی نیست بلکه به سبب مقدار و میزان و نوع استفاده از موسیقی است. بسیاری از موسیقیدانان و هنرمندان در عین این که واجد حساسیت، دقت و ظرافت روحی هستند با رعایت نظم، زندگی را در ید اختیار دارند) زاده محمدی, .)1380 در حال حاضر آنچه در روانشناسی به عنوان موسیقی درمانی نام برده می شودعبارت از بهره گیری از روش هایی است که با گوش دادن و توجه به موسیقی به عنوان یک درمان جانبی و اغلب در کنار درمان های دارویی مورد استفاده قرار می گیرد)اندروز، 1382، ص .)7 موسیقی درمانی کاربرد صداها، سازهای موسیقی، آهنگ ها، قطعات موسیقی و هر چیز موسیقیایی است که به بهتر زیستن افراد کمک می کند)همان(..

-5-2 یادگیري مطالب از طریق موسیقی:
زمانی که موسیقی با یادگیری همراه شود، در واقع می تواند شاهراه مستقیمی را به طرف مغز باز نماید. ارزش همراهی شعر یا ترانه با موسیقی این است که موسیقی از این طریق واکنش های احساسی و همچنین کورتکس شنوایی در مغز را فعال و تحریک می کند. بنابراین عناصر موسیقی از قبیل آواز، ملودی های خاص و ریتم قابلیت این را دارند که بتوان مطالب را از طریق آنها یاد گرفت و به ذهن سپرد. برای مثال اغلب افراد از همین طریق جدول ضرب و حروف الفبا را یاد می گیرند و بویژه همراه کردن حرکاتی از قبیل دست زدن، آهنگ اثر موسیقی در یادگیری مطالب را تقویت می کند. یادگیری مطالب توسط موسیقی، هم یک نوع تفریح و سرگرمی حساب می شود و هم باعث می گردد که مطالب در مناطق مختلف حافظه ضبط شده و به این ترتیب راحت تر و سریع تر یادآوری گردند.)جنسن، 1386، ص .)129-128
یکی از روش های مفید برای یادگیری مطالب به ویژه برای دانش آموزان، جایگزینی مطالب و مفاهیم جدید به جای اشعار و ترانه های موسیقی است. زمانی که فرد مطالب و اندیشه ها و کلمات را با موسیقی تنظیم و هماهنگ می نماید، ضمن اینکه مناطق مختلفی از مغز فعال می گردند، مطالب در شاهراه های متفاوت حافظه ذخیره شده و به این ترتیب ، قدرت یادگیری مطالب تقویت می گردد)همان،ص .)129

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 19,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 90 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×