مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی،نورفید بک و حضور ذهن

18,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی،نورفید بک و حضور ذهن
 • کد فایل: 6409
 • قیمت: 18,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 142 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 300 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 45 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی،نورفید بک و حضور ذهن دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

2-1 مقدمه

2-2 اضطراب

2-3 اختالل اضطراب اجتماعی

2-3-1 شاخص

2-3-2 ویژگیها و اختاللهای همراه.

2-3-3 یافتههای آزمایشگاهی

2-3-4 ویژگیهای خاص

2-3-5 شیوع

2-3-6 دوره یا سیر

2-3-7 الگوهای خانوادگی

2-3-8 تشخیص افتراقی

2-4 درمان

2-4-1 نوروفیدبك

2-4-2 بررسی ریتمهای مغزی

2-4-3 نحوه الکتروگذاری

2-4-4 قوانین نامگذاری الکترودها.

2-4-5 نحوه ثبت سیگنال از الکترودهای نصب شده.

2-4-6 نحوه درمان، تعداد جلسات و بیماریهای قابل درمان

2-4-7 نحوهی درمان

2-4-8 استفاده از نوروفیدبك در کنار سایر درمانها

2-4-9 برخی بیماریهای قابل درمان با نوروفیدبك

2-5 حضور ذهن

2-5-1 تعریف حضور ذهن

2-5-2 حضور ذهن و مراقبه

2-5-3 کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن

2-5-4 مداخالت مبتنی بر حضور ذهن

2-5-5 مکانیسم های دخیل در حضور ذهن

2-6 پیشینه پژوهش

2-6-1 پیشینه پژوهشی نوروفیدبك.

2-6-2 پیشینه پژوهشی حضور ذهن

منابع فارسی

منابع لاتین

2-1 مقدمه
گسترهای که پژوهش کنونی به آن پرداخته است، مقایسه اثربخشی روشهای درمانی نوروفیدبك و حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس در کاهش عالئم اضطراب اجتماعی میباشد. در این فصل نخست به بررسی اختالالت اضطرابی به ویژه اضطراب اجتماعی و مالکهای تشخیصی آن براساس DSM-IV-TR، ویژگی، اختالالت همراه، شیوع و... پرداخته شده و در بخش دوم به مبانی و اصول نوروفیدبك و در بخش سوم به بررسی روش درمانی حضور دهن مبتنی برکاهش استرس پرداخته شده است و درنهایت در بخش آخر به پیشینه پژوهشی پرداخته شده است.

2-2 اضطراب
اهمیت اضطراب در زندگی عصر حاضر را نویسندگانی چون کاموس1 که دوران ما را قرن ترس نامیده است و ادون در شعر خود تحت عنوان عصر اضطراب، به خوبی مطرح کرده است. اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصطالحاتی نظیر نگرانی، دلشوره، وحشت و ترس بیان میشود و با درجات مختلفی بروز میکند، بنابراین اضطراب نوعی ترس و ناراحتی بیدلیل است، نشانه بسیاری از اختالالت روانشناختی محسوب میشود که اغلب با رفتارهای دفاعی مانند فرار از یك موقعیت ناخوشایند یا انجام یك عمل طبق نظم و آیین معین کاهش مییابد. النگ )1374( معتقد است که اضطراب یك سازهی فرضی است و ترکیبی از تظاهرات جسمانی و روانی را به دنبال دارد که قابل انتساب به خطرات واقعی نیستند و به صورت دورهای یا مستمر بروز میکند. اضطراب اثرات خاصی بر شناخت میگذارد و بر طبق DSM-IV، اضطراب باعث انحراف تفکر و توجه فرد از کاری که انجام میدهد، میشود. اضطراب، هسته هیجانات است ولی با این حال زیادی آن باعث مشکل میشود. اضطراب یك ساختار یکپارچه نیست. دو نوع متمایز اضطراب، تحریك اضطراب و هراس اضطراب در ارتباط با الگوهای متفاوتی از فعالیت مغز وجود دارد. هراس و ترس اضطراب به صورت نگرانی و نشخوار کالمی دیده میشود و نگرانی به صورت افکاری در مورد سالمت جسمی، توانایی در محل کار و طور کلی جهان میباشد و همچنین عالئم فیزیکی شامل بیقراری، خستگی و تنش عضالنی را به همراه دارد. عالئم تحریك اضطراب شامل تپش ضربان قلب، عرق کردن، سرگیجه، تنش تنفس و احساس خستگی میباشد )اسچینویس،.)2013 2
اضطراب باعث اختالل در عملکرد اجتماعی، روانی، مشکل افراطی حالت عاطفه منفی میشود. نبود لذت و گوش به زنگی در اضطراب قابل مشاهده است. قسمت چپ و راست فرونتال و تمپورال راست در اضطراب نقش دارند و EEG نشان میدهد که در فرونتال راست اضطراب بیشتر به چشم میخورد. مدل ظرفیت-برانگیختگی، کاهش و افزایشی اضطراب در قسمت فرونتال را توضیح میدهد )ریموند، وامی، پارکینسون، گریزلیر، )2005

2-3 اختالل اضطراب اجتماعی
مالكهای تشخیص:
الف- ترس آشکار و مستمر از یك یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی که شخص در معرض دید اشخاص ناآشنا یا احتماالً در معرض توجه دیگران قرار میگیرد. فرد از این واهمه دارد که کاری انجام خواهد داد که موجب تحقیر یا شرمندگی او خواهد شد. در کودکان باید شواهدی از توانایی برای برقراری روابط اجتماعی متناسب با سن، با افراد آشنا وجود داشته باشد.

ب- قرار گرفتن در معرض موقعیتهای اجتماعی ترسآور تقریباً همیشه به اضطراب منجر میشود، ممکن است به شکل حمله وحشتزدگی وابسته به موقعیت یا با زمینه موقعیتی ظاهر شود.

ج- شخص میداند که ترس مفرط یا غیرمنطقی است.

د- شخص میداند از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی ترسآور اجتناب کرده یا آنها را با اضطراب یا پریشانی شدید تحمل میکند.

ه- اجتناب، اضطراب انتظاری یا پریشانی در موقعیت اجتماعی یا عملکردی به طور قابل مالحظهای با مخالفتهای عادی، کارکرد شغلی، یا فعالیتها یا روابط اجتماعی تداخل میکند، یا پریشانی آشکاری درباره ابتالء به هراس وجود دارد.

و- ترس یا اجتناب، ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم مواد یا یك بیماری جسمانی نیست و بر حسب یك اختالل روانی دیگر توجیه بهتری ندارد.

ز- اگر یك بیماری جسمانی یا یك اختالل روانی دیگر وجود دارد، ترس موجود در مالک تشخیص الف مرتبط با آن نیست، برای نمونه، این ترس ناشی از لکنت زبان، رعشه در بیماری پارکینسون، یا رفتار غذا خوردن )غذا خوردن غیرعادی( در بیاشتهایی عصبی یا پرخوری نیست. ویژگی اصلی اضطراب اجتماعی ترس آشکار و مستمر از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی است که ممکن است موجب شرمندگی شوند. شخصی مبتال به هراس اجتماعی به طور معمول از موقعیتهای ترسآور اجتناب میکند، به ندرت، شخص خود را به تحمل موقعیت اجتماعی یا عملکردی مجبور میکند، اما اگر با این موقعیتها روبهرو شود اضطراب شدیدی احساس خواهد کرد. ممکن است یك دور معیوب اضطراب انتظاری منتج به درک توأم با ترس و نشانههای اضطراب در موقعیتهای ترسآور وجود داشته باشد، که به عملکرد ضعیف واقعی یا فرضی در موقعیتهای ترسآور منجر شده، که آن هم موجب شرمندگی و اضطراب انتظاری فزاینده در مورد موقعیتهای ترسآور میشود و بر همین روال ادامه مییابد. ترس یا اجتناب باید به میزان قابل مالحظهای با فعالیت عادی، کارکرد شغلی یا تحصیلی یا فعالیتها یا روابط اجتماعی شخصی تداخل نماید یا شخص باید پریشانی آشکاری را درباره ابتال به هراس داشته باشد )راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی، .)2000

2-3-1 شاخص
تعمیم یافته: وقتی ترسها با اکثر موقعیتهای اجتماعی مربوط هستند )مانند آغاز کردن یا ادامه دادن گفتگوها( از این شاخص میتوان استفاده کرد: افراد مبتال به اضطراب اجتماعی تعمیمیافته معموالً از موقعیتهای عملکرد در جمع و هم موقعیتهای روابط اجتماعی میترسند. چون مبتالیان به هراس اجتماعی اغلب گستره کامل ترسهای اجتماعیشان را به طور خود انگیخته گزارش نمیکنند. افراد مبتال به اضطراب اجتماعی تعمیم یافته بیشتر احتمال دارد که کاستیهایی را در عملکرد تمام موقعیتهای اجتماعی داشته یاشد )راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی، .)2000
2-3-2 ویژگیها و اختاللهای همراه
ویژگی توصیفی همراه اضطراب اجتماعی عبارتند از حساسیت مفرط به انتقاد، ارزیابی منفی یا طرد شدن، اشکال در ابراز خود، عزت نفس پایین یا احساس حقارت، مبتالیان به اضطراب اجتماعی اغلب از ارزیابی غیرمستقیم از جانب دیگران، مانند اجرای یك آزمون میترسند.آنها ممکن است مهارتهای اجتماعی ضعیف )مانند تماس چشمی ضعیف( یا نشانههای قابل مشاهده اضطراب داشته باشند. افراد دچار اضطراب اجتماعی اغلب در مدرسه در اثر اضطراب امتحان یا اجتناب از حضور در کالس پیشرفت نشان نمیدهند. آنها به دلیل اضطراب یا اجتناب از صحبت کردن در گروهها، در مألعام یا با مراجع قدرت و همکاران ممکن است در کارشان پیشرفت نکنند. این اشخاص اغلب در شبکههای حمایت اجتماعی اندکی دارند و کمتر ازدواج میکنند. در مورد شدیدتر ممکن است از مدرسه اخراج شوند، بیکار بمانند و به دلیل اشکال در انجام مصاحبه استخدامی در جستجوی کار برنیایند، دوستانی نداشته باشند یا به روابط ناپایدار دل ببندند، از قرار مالقات عشقی کامالً اجتناب میکنند، یا به زندگی با والدین خود ادامه دهند. عالوه بر این، اضطراب اجتماعی ممکن است با اندیشهپردازی خودکشیگرایانه ارتباط داشته باشد، به ویژه وقتی که با اختاللهای دیگری همراه باشد. اضطراب اجتماعی ممکن است با اضطرابی، خلقی، مرتبط با مواد و پرخوری عصبی همراه باشد و معموالً مقدم بر این اختاللها میباشد )راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی، .)2000

2-3-3 یافتههای آزمایشگاهی
تاکنون هیچ آزمون آزمایشگاهی که بتواند اضطراب اجتماعی را تشخیص دهد یافت نشده است و شواهد کافی نیز برای حمایت از کاربرد هر نوع آزمون آزمایشگاهی )مانند تزریق الکتات، استنشاق دی اکسید کربن( به منظور تشخیص از سایر اختاللهای اضطرابی در دست نیست )راهنمای تشخیصی و آماری اختالل-های روانی، .)2000

2-3-4 ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت
تصویر بالینی و آسیب ناشی از اضطراب اجتماعی در بین فرهنگها، بسته به مقتضیات اجتماعی ممکن است متفاوت باشد. در فرهنگهای خاصی )مانند ژاپن و کره( مبتالیان ممکن است به جای شرمنده شدن، ترسهای مستمر و مفرطی از آزردن دیگران در موقعیتهای اجتماعی بروز دهند، احتمال دارد این ترسها با شکل اضطراب شدید از سرخ شدن چهره، تماس چشم به چشم، یا بوی بدن که ممکن است برای دیگران زننده و ناراحت کننده باشد، ظاهر شود.
در کودکان، قشقرق، سفت کردن اندامها، چسبیدن به یك شخص آشنا یا ماندن در کنار او، محدود کردن روابط تا حد اللی ممکن است وجود داشته باشد. احتمال دارد کودکان خردسال در موقعیتهای اجتماعی کمرویی افراطی ظاهر کنند. از تماس با دیگران کنارهگیری نمایند، در حاشیه فعالیتهای اجتماعی باقی بمانند، سعی کنند در کنار اشخاص آشنا بمانند. برخالف بزرگساالنشان، کودکان دچار اضطراب اجتماعی معموالً امکان اجتناب از همه موقعیتهای ترسآور را ندارند و ممکن است قادر به شناسایی ماهیت اضطرابشان نباشند. امکان دارد افت در عملکرد کالسی، مردودی یا اجتناب از فعالیتهای اجتماعی و قرارهای مالقات عشقی متناسب با سن وجود نداشته باشد. برای مطرح کردن این تشخیص در کودکان، باید شواهدی در مورد توانایی برای برقراری روابط اجتماعی با افراد آشنا وجود داشته باشد و اضطراب اجتماعی باید در ارتباط با همساالن روی دهد نه صرفاً در تعامل با بزرگساالن. مطالعات همهگیر شناختی و اجتماعی حاکی از آن است که اضطراب اجتماعی در زنان شایعتر از مردان است. اما در اکثر نمونههای بالینی شیوع آن در هر دو جنس برابر است یا بیشتر مبتالیان را مردان تشکیل میدهند )راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی، .)2000

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 18,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 142 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×