رابطه سبک های تفکر با خلاقیت دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رابطه سبک های تفکر با خلاقیت دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
 • کد فایل: 6496
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 609 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 325 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 105 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکیده تحقیق
هدف این پژوهش، بررسی رابطه سبک‌های تفکر با خلاقیت دانشجویان دختر رشته روانشناسی دانشگاه رامهرمز در مقطع کارشناسی است.
جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته روانشناسی در سال تحصیلی هستند و نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده انجام شده است و حجم گروه نمونه 100 نفر می‌باشند.
از آنجا که هدف پژوهشگر، بررسی رابطه سبک‌های تفکر با عناصر خلاقیت است، لذا تحقیق غیر آزمایشی و از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر در صدد است تا به مقایسه متغیرهای فوق در رشته مشاوره بپردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو پرسش نامه سبک‌های تفکر استرنبرگ – واگنر و سنجش خلاقیت عابدی استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره ) استفاده شد و یافته‌های زیر بدست آمد:
-هر سه مولفه سبک‌های تفکر بر خلاقیت دانشجویان موثرند، هر چه میزان تفکر قانون گذار و قضاوت گر افزایش یابد، خلاقیت دانشجویان هم افزایش می‌یابد، اما هر چه میزان تفکر اجرایی افزایش یابد، خلاقیت دانشجویان کاهش می‌یابد. همچنین سبک تفکر قضاوت گر سهم بیشتری در پیش بینی میزان خلاقیت دانشجویان دارد.
- هر سه مولفه سبک‌های تفکر بر خلاقیت ابتکاری دانشجویان موثرند، هر چه میزان سبک‌های تفکر قانون گذار و قضاوت گر افزایش یابد، خلاقیت ابتکاری دانشجویان هم افزایش می‌یابد، اما هر چه میزان تفکر اجرایی افزایش یابد، خلاقیت ابتکاری دانشجویان کاهش می‌یابد. همچنین سبک تفکر قضاوت گر سهم بیشتری در پیش بینی میزان خلاقیت ابتکاری دانشجویان دارد.
-هر سه مولفه سبک‌های تفکر بر خلاقیت سیالی دانشجویان موثرند، هر چه میزان سبک‌های تفکر قانون گذار و قضاوت گر افزایش یابد، خلاقیت سیالی دانشجویان هم افزایش می‌یابد، اما هر چه میزان تفکر اجرایی افزایش یابد، خلاقیت سیالی دانشجویان کاهش می‌یابد. همچنین سبک تفکر قانون گذار سهم بیشتری در پیش بینی میزان خلاقیت سیالی دانشجویان دارد.
-هر سه مولفه سبک‌های تفکر بر خلاقیت انعطاف پذیری دانشجویان موثرند، هر چه میزان سبک‌های تفکر قانون گذار و قضاوت گر افزایش یابد، خلاقیت انعطاف پذیری دانشجویان هم افزایش می‌یابد، اما هر چه میزان تفکر اجرایی افزایش یابد، خلاقیت ابتکاری دانشجویان کاهش می‌یابد. همچنین سبک تفکر قضاوت گر سهم بیشتری در پیش بینی میزان خلاقیت انعطاف پذیری دانشجویان دارد.
-هر سه مولفه سبک‌های تفکر بر خلاقیت بسط دانشجویان موثرند، هر چه میزان سبک‌های تفکر قانون گذار و قضاوت گر افزایش یابد، خلاقیت بسط دانشجویان هم افزایش می‌یابد، اما هر چه میزان تفکر اجرایی افزایش یابد، خلاقیت بسط دانشجویان کاهش می‌یابد. همچنین سبک تفکر قانون گذار سهم بیشتری در پیش بینی خلاقیت بسط دانشجویان دارد.

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چکیده تحقیق 1

فصل اول: کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
بیان مسئله 4
سوالات پژوهش 10
اهداف پژوهش 10
اهداف کلی پژوهش 10
اهداف جزئی پژوهش 11
اهمیت و ضرورت پژوهش 11
متغیرهای پژوهش 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 17
مقدمه 18
تاریخچه سبک‌های تفکر 23
پرورش تفکر 24
سبک‌های تفکر 25
اصول سبکهای تفکر 27
شناخت 32
ابعاد شناخت 33
فرآیندهای اجرایی شناخت 34
سبک‌های مختلف عملکرد ذهنی از کجا ناشی ‌می‌شوند؟ 34
نظریه سبک‌های تفکر وود وارد 35
تفکر به روش نوابع 37
کارکرد سبکهای تفکر 40
انواع تفکر 42
اشکال سبک‌های تفکر 45
سبک‌های تفکر در مدارس 46
سطوح، حیطه‌ها و تمایلات خودگردانی ذهنی 48
متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر 51
سبک‌های تفکر در آموزش و ارزشیابی 53
تاریخچه خلاقیت 54
خلاقیت 55
نظریه‌های خلاقیت 57
نظریه‌های شناختی 59
موانع ذهنی خلاقیت (اپتیست اینترنشنال) 69
خلاقیت، استعداد قابل پرورش 71
تحقیقات انجام شده 71

فصل سوم: روش اجرای پژوهش 76
مقدمه 77
جامعه آماری و گروه نمونه 77
روش نمونه گیری 77
روش جمع آوری اطلاعات 77
روش تحقیق 78
روش و ابزار گردآوری اطلاعات 78
پرسش نامه سبک‌های تفکر 78
اعتبار و روایی آزمون سبک‌های تفکر 79
پرسش نامه خلاقیت 81
اعتبار و روایی آزمون خلاقیت 82
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 84


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 85
مقدمه 86
آمار توصیفی مولفه‌های سبک تفکر 86
آمار توصیفی مولفه تفکر قضاوت‌گر 86
آمار توصیفی مولفه تفکر اجرایی 87
آمار توصیفی مولفه تفکر قانون‌گذار 89
آمار توصیفی مؤلفه‌های خلاقیت 90
آمار توصیفی مولفه خلاقیت ابتکار 90
آمار توصیفی مولفه خلاقیت سیالی 91
آمار توصیفی مولفه خلاقیت انعطاف‌پذیر 92
آمار توصیفی مولفه خلاقیت بسط 94
آمار استنباطی 95

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث 104
نتیجه‌گیری و بحث 104
مقدمه 105
خلاصه و جمع بندی 112
محدودیت‌های پژوهش 113
پیشنهادها 113
منابع فارسی 116
منابع انگلیسی 121
پیوست 123
Research abstract 136

«فهرست جداول»
عنوان صفحه
جدول 3-1: جدول آلفای کرونباخ 83
جدول 4-1: آمار توصیفی مولفه تفکر قضاوت‌گر 86
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصدی مولفه تفکر قضاوت‌گر 86
جدول 4-3: آمار توصیفی مولفه تفکر اجرایی 87
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصدی مولفه تفکر اجرایی 88
جدول 4-5: آمار توصیفی مولفه تفکر قانون‌گذار 89
جدول 4-6: توزیع فراوانی و درصدی مولفه تفکر قانون‌گذار 89
جدول 4-7: آمار توصیفی مولفه خلاقیت ابتکار 90
جدول 4-8: توزیع فراوانی و درصدی مولفه خلاقیت ابتکار 90
جدول 4-9: آمار توصیفی مولفه خلاقیت سیالی 91
جدول 4-10: توزیع فراوانی و درصدی مولفه خلاقیت سیالی 92
جدول 4-11: آمار توصیفی مولفه خلاقیت انعطاف‌پذیر 92
جدول 4-12: توزیع فراوانی و درصدی مولفه خلاقیت انعطاف‌پذیر 93
جدول 4-13: آمار توصیفی مولفه خلاقیت بسط 94
جدول 4-14: توزیع فراوانی و درصدی مولفه خلاقیت بسط 94
جدول 4-15: جدول ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده 95
جدول 4-16: جدول خط رگرسیون و باقیمانده 95
جدول 4-17: جدول رگرسیون چند متغیره برای شناسایی تاثیر مولفه‌های سبک‌های تفکر بر خلاقیت 96
جدول 4-18: جدول ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده 97
جدول 4-19: جدول خط رگرسیون و باقیمانده 97
جدول 4-20: جدول رگرسیون چند متغیره برای شناسایی تاثیر مولفه‌های سبک‌های تفکر بر خلاقیت ابتکاری 97
جدول 4-21: جدول ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده 98
جدول 4-22: جدول خط رگرسیون و باقیمانده 98
جدول 4-23: جدول رگرسیون چند متغیره برای شناسایی تاثیر مولفه‌های سبک‌های تفکر بر خلاقیت سیالی 98
جدول 4-24: جدول ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده 100
جدول 4-25: جدول خط رگرسیون و باقیمانده 100
جدول 4-26: جدول رگرسیون چند متغیره برای شناسایی تاثیر مولفه‌های سبک‌های تفکر بر خلاقیت انعطاف پذیری 100
جدول 4-27: جدول ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده 101
جدول 4-28: جدول خط رگرسیون و باقیمانده 101
جدول 4-29: جدول رگرسیون چند متغیره برای شناسایی تاثیر مولفه‌های سبک‌های تفکر بر خلاقیت بسط 101

«فهرست نمودارها»
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع درصدی متغیر تفکر قضاوت‌گر 87
نمودار 4-2: توزیع درصدی متغیر تفکر اجرایی 88
نمودار 4-3: توزیع درصدی متغیر تفکر قانون‌گذار 90
نمودار 4-4: توزیع درصدی متغیر خلاقیت ابتکار 91
نمودار 4-5: توزیع درصدی متغیر خلاقیت سیالی 92
نمودار 4-6: توزیع درصدی متغیر خلاقیت انعطاف‌پذیر 93
نمودار 4-7: توزیع درصدی متغیر خلاقیت بسط 95

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 609 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×