پایان نامه رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان

10,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان
 • کد فایل: 6873
 • قیمت: 10,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 17,594 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 326 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: doc&pdf
 • تعداد صفحات: 234 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

منبع: دارد داخلی+خارجی با فرمت apa
پرسشنامه: دارد همراه با توضیحات کامل
تعداد صفحات: 234
فرمت: وورد و چی دی اف قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول:كليات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت واهمیت تحقیق 7
اهداف تحقیق 12
فرضیه های تحقیق 13
تعاریف مفهومی وعملیاتی 14
الف-تعاریف مفهومی – جو سازمانی 14
مدرسه سالم 17
مدرسه ناسالم 17
تعهد سازمانی 18
تعاریف عملیاتی 19

فصل دوم:ادبيات وپيشينه پژوهش
مقدمه 23
ادبیات تحقیق 24
مفاهم وتعاریف سلامت سازمانی 24
سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی 27
عناصر یک سیستم اجتماعی 28
کارکرد اجتماعی پارسونز 30
جوسازمانی 31
مفهوم سلامت 33
سلامت سازمانی 34
ابعاد سلامت سازمانی 37
سطح نهادي 37
سطح اداری 37
سطح فنی 40
ابعاد دهگانه سلامت 41
خصوصیات ابعاد سلامت از نظر مایلز 44
مدل سطح تامپسون در ترکیب نگرشهای سازمانی وسلامت سازمانی 49
ویژگیهای اساسی سازمان سالم 50
ویژگیهای اساسی سازمان ناسالم 52
مفاهیم وتعاریف تعهد سازمانی 55
انواع تعهد 59
دیدگاههای مختلف در خصوص ابعاد تعهد سازمانی 62
دیدگاه کانتر 63
دیدگاه اتزیونی 64
دیدگاه ایوروسون روی 65
دیدگاه استاو وسالانسیک 65
دیدگاه آرجریس 66
دیدگاه بیکر 67
دیدگاه مایرواسکورمن 67
مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یروآلن 69
اجزاء تعهد سازمانی 72
عوامل موثر بر تعهد سازمانی 73
الف- عوامل شخصی 74
ب- عوامل سازمانی 76
ج- عوامل غیر سازمانی 77
ماهیت شغل وتعهد سازمانی 80
انگیزش وتعهد سازمانی 81
تقوی وتعهد سازمانی 82
ضرورت واهمیت تعهد مدیریت 83
سطوح تعهد سازمانی 85
1- تعهد پایین 86
2- تعهد متوسط 87
3- تعهد بالا 88
نتایج وپیامدهای تعهد سازمانی 91
مدلهای تئوریک تجزیه وتحلیل تعهد سازمانی 95
پایه های تئوریک وتجربی رابطه رضایت شغل با تعهد سازمانی 97
نتیجه گیری از مفاهیم سلامت سازمانی 98
نتیجه گیری از مفاهیم تعهد سازمانی 100
پیشینه تحقیقات 101
تحقیقات داخلی در مورد سلامت سازمانی 101
تحقیقات داخلی در مورد تعهد سازمانی 110
تحقیقات خارجی در مورد سلامت سازماني 116
تحقيقات خارجي در مورد تعهد سازماني 124
تحقیقات منطبق داخل کشور 130
تحقیقات منطبق خارج کشور 132
نتیجه گیری 133
فصل سوم:روش اجراي پژوهش
مقدمه 137
روش تحقیق 137
جامعه آماری 138
نمونه آماری وروش نمونه گیری 138
روش جمع آوری داده ها 140
اعتبار وپایایی پرسشنامه سلامت سازمانی وتعهد سازماني 140
الف- پرسشنامه سلامت سازمانی 142
ابعاد پرسشنامه سلامت سازمانی 142
سطح نهادي 142
سطح اداری 143
سطح فنی 146
پرسشنامه تعهد سازمانی 148
ابعاد پرسشنامه تعهد سازمانی 148
الف-تعهد عاطفی 148
ب – تعهد مستمر 149
ج- تعهد هنجاری 149
روشهای آماری 150


فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها
مقدمه 152
داده هاي جمعيت شناسي 152
توصيف داده ها 157
تحليل آماري داده ها 159

فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري
مقدمه 180
خلاصه تحقيق 181
یافته های تحقیق براساس صورت کلیه فرضیه ها:
فرضيه اول 181
فرضيه دوم 181
فرضيه سوم 182
فرضيه چهارم 182
فرضيه پنجم 183
فرضيه ششم 183
فرضيه هفتم 184
فرضيه هشتم 184
فرضيه نهم 185
فرضيه اصلي تحقيق (فرضيه دهم) 185
يافته هاي تحقيق براساس متغیرهای تشکیل دهنده فرضیه ها 185
آزمون فرضيه اول 185
آزمون فرضيه دوم 187
آزمون فرضيه سوم 188
آزمون فرضيه چهارم 189
آزمون فرضيه پنجم 190
آزمون فرضيه ششم 191
آزمون فرضيه هفتم 193
آزمون فرضيه هشتم 194
آزمون فرضيه نهم 195
آزمون فرضيه دهم 197
نتيجه گيري 201
نتايج داده هاي توصيفي 204
نتايج داده هاي استنباطي 205
محدوديتهاي تحقيق 208
پيشنهادهاي تحقيق 209
الف-پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي تحقيق 209
ب-پيشنهادهاي محقق 212
فهرست منابع 214
منابع فارسي 215
منابع انگليسي 222
پيوست ها 224

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 : تعداد دبیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران به تفکیک هر منطقه 138
جدول 3-2 : تعداد دبیران پنج منطقه 139
جدول 3-3 : گویه های مربوط به سطح نهادی 143
جدول 3-4 : گویه های مربوط به سطح اداری 145
جدول 3-5 : گویه های مربوط به سطح فنی 147
جدول 3-6 : گویه های مربوط به تعهد عاطفی 148
جدول 3-7 : گویه های مربوط به تعهد مستمر 149
جدول 3-8 : گویه های مربوط به تعهد هنجاری 150
جدول 4-1:توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك منطقه آموزشي 152
جدول 4-2:توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سن 153
جدول 4-3:توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سابقه كار 154
جدول 4-4: توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك ميزان تحصيلات 155
جدول 4-5: توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك رشته تحصيلي 156
جدول 4-6:شاخص هاي آماري مربوط به متغيرهاي تعهد سازماني 157
جدول 4-7:شاخص هاي آماري مربوط به متغيرهاي سلامت سازماني 158
جدول 4-8: شاخص هاي آماري مربوط به بعد ساختدهي و ابعاد سه گانه تعهد سازماني 159
جدول 4-9:همبستگي بين بعد ساختدهي سلامت سازماني وابعاد سه گانه تعهد سازماني 160
جدول 4-10:شاخص هاي آماري مربوط به بعد ملاحظه گري وابعاد سه گانه تعهد سازماني 161
جدول 4-11:همبستگي بين بعد ملاحظه گري وابعاد سه گانه تعهد سازماني 162
جدول 4-12:شاخص هاي آماري مربوط به بعد حمايت منابع وابعاد سه گانه تعهد سازماني 163
جدول 4-13:همبستگي بين بعد حمايت منابع وابعاد سه گانه تعهد سازماني 164
جدول 4-14:شاخص هاي آماري مربوط به بعد روحيه وابعاد سه گانه تعهد سازماني 165
جدول 4-15:همبستگي بين بعد روحيه وابعاد سه گانه تعهد سازماني 166
جدول 4-16:شاخص هاي آماري مربوط به بعد تأكيد علمي وابعاد سه گانه تعهد سازماني 167
جدول 4-17:همبستگي بين بعد تأكيد علمي وابعاد سه گانه تعهد سازماني 168
جدول 4-18:شاخص هاي آماري مربوط به بعد يگانگي نهادي وابعاد سه گانه تعهد سازماني 169
جدول 4-19:همبستگي بين بعد يگانگي نهادي وابعاد سه گانه تعهد سازماني 170
جدول 4-20:شاخص هاي آماري مربوط به سلامت سازماني وتعهد عاطفي 171
جدول 4-21:همبستگي بين سلامت سازماني وتعهد عاطفي 172
جدول 4-22:شاخص هاي آماري مربوط به سلامت سازماني وتعهد مستمر 173
جدول 4-23:همبستگي بين سلامت سازماني وتعهد مستمر 173
جدول 4-24:شاخص هاي آماري مربوط به سلامت سازماني وتعهد هنجاري 174
جدول 4-25:همبستگي بين سلامت سازماني وتعهد هنجاري 174
جدول 4-26:شاخص هاي آماري مربوط به ابعاد سلامت سازماني وابعاد تعهد سازماني 175
جدول 4-27:ماتريس همبستگي بين ابعاد سلامت سازماني وتعهدسازماني 176
جدول 4-28:شاخص هاي آماري مربوط به سلامت سازماني وتعهد سازماني 177
جدول 4-29:همبستگي بين سلامت سازماني وتعهد سازماني 177

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1:فراواني نمونه ها به تفكيك منطقه آموزشي 152
نمودار 4-2: فراواني نمونه ها به تفكيك سن 153
نمودار4-3: فراواني نمونه ها به تفكيك سابقه كار 154
نمودار4-4: فراواني نمونه ها به تفكيك ميزان تحصيلات 155
نمودار 4-5: فراواني نمونه ها به تفكيك رشته تحصيلي 156
نمودار 4-6:مقايسه ميانگيني نمرات مربوط به متغيرهاي تعهد سازماني 157
نمودار 4-7:مقايسه ميانگين نمرات مربوط به متغيرهاي سلامت سازماني 158

فهرست شکلها
شکل 2-1 : عناصر سیستم اجتماعی مدرسه 28
شکل 2-2 : نقش های مربوط به مدیر 61
شکل 2-3 : ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس 66
شکل 2-4 : مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یر و آلن 70
شکل 2-5 : عمده ترین عوامل تعهد سازمانی 74
شکل 2-6 : مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام 81

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 10,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 17,594 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×