بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

45,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز
 • کد فایل: 7367
 • قیمت: 45,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,752 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 2969 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 58 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : 58

ویژگی های خاص محصول :

1- تمامی فایل های این محصول قابل ویرایش می باشد.

2- فایل spss تحلیل پرسشنامه ها ضمیمه شده است.

3- فایل پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش ضمیمه شده است.

4- فایل ورد توضیحات تحلیل پرسشنامه ها توسط spss ضمیمه شده است.

4- بسیار مرتب و کامل و فاقد هر گونه غلط املایی یا گرامری.

5- رعایت تمامی نکات نگارشی، رعایت نیم فاصله و رفرنس دهی استاندارد.

محصول برای اولین بار در اینترنت به این کاملی برای دانلود قرار گرفته است. دلیل آن این است که این محصول توسط اینجانب تولید و نوشته شده و هیچ فروشگاهی فایل خروجی spss تحلیل پرسشنامه ها را ندارد.

بخشی از متن پژوهش :

چکیده:

مقدمه:
امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :

هوش هیجانی

هوش معنوی

شخصیت دانشجویان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده .........................................................................................................1

فصل اول: كلیات تحقیق ....................................................................................2

1-1 مقدمه : .................................................................................................3

2-1 بیان مسئله : ............................................................................................4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : ..........................................................................7

4- 1 اهداف تحقیق : ........................................................................................8

4-1-1 هدف کلی : ..........................................................................................8

4-2-1 اهداف فرعی : ......................................................................................8

5-1 سؤالات تحقیق : ........................................................................................8

6-1 فرضیه‌ها : ..............................................................................................8

6-1-1 فرضیه اصلی : .....................................................................................9

6-2-1 فرضیه فرعی : .....................................................................................9

7-1 متغیرهای تحقیق : .....................................................................................9

8-1 تعاریف نظری : ........................................................................................9

9-1 تعاریف عملیاتی : .....................................................................................10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ..........................................................................11

1-2 تعریف هوش : .........................................................................................12

2-2 مفهوم معنویت : .......................................................................................13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : ...................................................................13

1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : ...........................................................................15

2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ..................................................................15

3-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: .......................................................17

4-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :....................................................................18

فصل سوم: روش تحقیق : ..................................................................................24

1-3 روش تحقیق : .........................................................................................25

2-3 گردآوری اطلاعات : .................................................................................25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : ................................................25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : ............................................25

2-1-2-3 روایی : ..........................................................................................25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : .........................................................26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): ..................................................30

3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: ...................................31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : ..................................................31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ..................................................................32

فصل چهارم: نتایج .......................................................................................33

1-4 نتایج تحقیق : .......................................................................................34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .......................................................................44

1-5 بحث و نتیجه گیری : .............................................................................45

2-5 پیشنهادات : .........................................................................................49

منابع : .....................................................................................................50فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4 : معرفی شاخص های هوش هیجانی و تحلیل نمرات حاصل از پرسشنامه .............................34

جدول 2-4 : معرفی شاخص های هوش معنوی ........................................................................34

جدول 3-4 : معرفی شاخص های شخصیت ............................................................................35

جدول 4-4
: نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (برون گردی) بر هوش هیجانی و هوش معنوی ................35

جدول 5-4 : ضرایب رگرسیون هوش هیجانی و معنوی با ویژگی های شخصیت (برون گردی) .................36

جدول 6-4
: نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (سازش یافتگی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ...36

جدول 7-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) .....37

جدول 8-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (وظیفه شناسی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ..38

جدول 9-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با وظیفه شناسی (از ویژگی های شخصیت) ........38

جدول 10-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (پایداری هیجانی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ....................................................................................................................................39

جدول 11-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با پایداری هیجانی (از ویژگی های شخصیت) .....40

جدول 12-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (گشودگی به تجربه) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ......................................................................................................................................40

جدول 13-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) .......41

جدول 14-4 : ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای هوش هیجانی با عوامل پنج گانه شخصیت ........................42

جدول 15-4 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هوش معنوی با عوامل پنج گانه شخصیت ....................43

توجه : این فایل حاوی پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش به همراه فایل خروجی spss تحلیل آماری با فرمت sav. می باشد.

پرسشنامه های ضمیمه شده :

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (Neo-BFI)
پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 45,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,752 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×