عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی
 • کد فایل: 6501
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 943 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 2449 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 140 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (از دید کارکنان) اجرا گرديد. نوع تحقيق، کاربردي و از نظر ماهيت پيمايشي بود. جامعه آماري اين تحقيق، شامل ‌کارکنان درمانی،پیرا¬پزشکی و اداری بیمارستان گنجویان(دانشگاه علوم پزشکی دزفول) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه¬گیری تصادفي تعداد دویست و سی هفت نفر از آن¬ها به عنوان نمونه‌ی آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي آن از طريق روايي محتوايي و سازه و پايايي آن به وسيله‌ي آلفاي کرانباخ محاسبه گرديد. داده‌هاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصیفی( فراواني، درصد، میانگین، انحراف معيار) و امار استنباطی( تحليل عاملي، آزمون t و آزمون تحليل واريانس يک‌طرفه) مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد؛ سیستم¬های پاداش، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، سرعت و سادگی، کارکرد¬های مدیریتی، عوامل معنوی و فرهنگ، همکاری متقابل از جمله عوامل موثر بر چابکی کارکنان از دید¬گاه کارکنان در این پژوهش هستند.

واژه‌هاي كليدي: چابکی، کارکنان، عوامل موثر، دید کارکنان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-اهمیت موضوع پژوهش 7
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5-سوال تحقیق 7
1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی 8
1-6-1- تعریف مفهومی متغیر¬ها 8
1-6-2- تعریف عملیاتی متغیر¬ها 8
فصل دوم: سوابق وپیشیمه تحقیق
2-1- مفهوم چابکی 10
2-2-تولید ناب و تولید چابک 15
2-3-سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابکی 17
2-4- مزایای چابکی 18
2-5- قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان 21
2-6- ارکان چابکي سازمان 22
2-7- مضامین کلیدی در مفهوم چابكی 23
2-7-1- مديريت شايستگي هاي اساسي 24
2-7-2- سازمان مجازی 25
2-7-3 -قابليت تجديد ساختار 26
2-7-4- سازمان دانش گرا 26
2-8- مولفه های شکل گیری تولید چابک 26
2-8-1- ساختار سازمان 26
2-8- 2 -کارکنان 27
2-8-3- تكنولوژي 27
2-8-4- فناوری اطلاعات 27
2-8-5- نوآوري و خلاقيت 28
2-9- رویکردهای مفهومی ارزیابی و بهبود سطح چابکی سازمانی 28
2-9-1- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن ، نایجل و پریس 30
2- 9- 2 - سنجش چابکی از نظر ریک داو 31
2-9-3- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی وژانگ 32
2-9-4- مولفه¬های چابکی از نظر یوسف ، سرحدی و گوناسکاران 33
2-9-5- چابکی نیروی کار از نظر شریهای وهمکاران 34
2-10- مدل های چابکی 38
2-10-1- مدل شارپ و همکاران 39
2-10-2- مدل یوسف و همکارانش 40
2-10-3- مدل شریفی و ژانگ 41
2-10-3-1-طبقه بندی محرک¬های چابکی 42
2-10-3-2 توانایی¬ها (قابلیت های) کلیدی چابکی در سازمان 45
2-10-3-3-فراهم کننده¬های چابکی 46
2-10- 4- مدل چابکی سازمانی با تکیه بر بعد انسانی 47
2-11- مرورى بر پژوهش¬هاي مربوط با چابكى نيروى انسانى 51
2-12- عوامل موثر در تغييرات سازماني 53
2-13- چابکی کارکنان در سازمان 54
2-14- چابکی در سیستم سلامت 58
2-15- پیشینه تحقیق 60
2-15-1- پیشینه پژوهش های خارجی 60
2-15-2- پیشینه تحقیق داخلی 63
2-16- جمع¬بندی 66
فصل سوم: مواد و روش¬ها
3-1- نوع و روش پژوهش 69
3-2- جامعه آماری 69
3-3- حجم نمونه و روش¬های نمونه گیری 69
3-4- روش گردآوری داده¬ها و ابزار اندازه¬گیری 69
3-5- چگونگي تعيين روایی و پايايي ابزار پژوهش 70
3-6- روش تحلیل داده¬های آماری 71
3-7- روش تجزيه و تحليل داده¬ها 72
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1- يافته¬هاي توصيفي 74
4-2- تحلیل عاملی 80
4-2-1 - سیستم های پاداش 84
4-2-2- آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات 87
4-2-3 - سرعت و سادگی 89
4-2-4 - همکاری متقابل 91
4-2-6 - کارکردهای مدیریتی 95
فصل پنجم : نتیجه¬گیری
5-1- مقدمه 99
5-2 - نتایج یافته¬ها 99
5-3-سؤال تحقيق 99
5-4- تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان (از دید کارکنان) 101
5-4-1- سیستم¬های پاداش 101
5-4-2-آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات 101
5-4-3- سرعت و سادگی 101
5-4-4- همکاری متقابل 102
5-4-5- کارکردهای مدیریتی 102
5-4-6- عوامل معنوی و فرهنگ 103
5-5- نتیجه 103
5-6- محدوديت‌هاي تحقيق 104
5-7- پیشنهادهاییبرخاسته از نتایج تحقیق 105
5-8- پیشنهادهایی برای محققین آینده 106

منابع
منابعفارسی 108
منابع غیر فارسی 111
ضمائم
پرسشنامه 115
چیکده لاتین 118

فهرست جدول¬ها
عنوان صفحه
جدول 2-2- مقایسه تولید ناب و تولید چابک 16
جدول 2-3- ویژگی های شرکت چابک 21
جدول 2-4 - اركان چابكي 23
جدول 2-5 - قابلیت های چابکی در نیروی کار 35
جدول2-6- مشخصه های چابکی در نیروی کار 36
جدول 2-7- خلاصه¬ای از مفاهیم و مشخصه¬های چابکی در نیروی کار 37
جدول 2-8 -کارکردهای مدیریتی در چابکی نیروی کار 38
جدول 2-9 - طبقه بندی ادبیات تولید چابک 47
جدول 2-10- قابلیت های چابکی در نیروی کار 58
جدول 3 -1- ضرايب پايايي پرسش¬نامه 71
جدول 3 -2- ضرايب پايايي پرسش¬نامه 71
جدول4-1- توزيع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی¬ها 75
جدول 4-2 - توزيع فراوانی و درصد ســن آزمودنی¬ها 76
جدول 4-3- توزيع فراوانی و درصد سمت آزمودنی ¬ها 77
جدول4-4- توزيع فراوانی و درصد ميزان تحصيلات آزمودنی ها 78
جدول4-5- توزيع فراوانی و درصد نوع استخدام آزمودنی¬ها 79
جدول 4-6- عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‌و ‌درصد واريانس تجمعي 82
جدول (4-7) ماتریس عاملی چرخش یافته مقیاس شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگا ه علوم پزشکی دزفول 83
جدول (4-8 ) فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمینه سیستم های پاداش از دیدگاه کارکنان 85
جدول (4-9) فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمینه امادگی مقابله با مشکلات و تغییرات از دیدگاه کارکنان 86
جدول (4-10 ) فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمینه سرعت و سادگی از دیدگاه کارکنان 87
جدول( 4-11) فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمینه همکاری متقابل از دیدگاه کارکنان 88
جدول (4-12) فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمینه فرهنگ تغییر از دیدگاه کارکنان 89
جدول (4-13) فراوانی و درصد افراد پاسخ¬دهنده به شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در زمینه کارکردهای مدیریتی از دیدگاه کارکنان 90

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
نمودار (2-1) قابلیت های کلیدی چابکی در سازمان 22
شکل(2-2) مبانی چابکی گلدمن و همکاران 31
شکل ( 2-3) مدل مفهومی مولفه¬های چابکی 33
نمودار( 2-4) روش کلی نیل به چابکی سازمانی 34
شکل (2 -5) فرایند مدل چابکی 39
شکل شماره ( 2-6) مدل مفهومی چابکی 42
نمودار(2-7) بعد انسانی چابکی سازمانی 49
نمـودار(4-1) تـوزيع فـراواني جنسیت آزمودنی¬ها 75
نمـودار(4-2) تـوزيع فـراواني ســن آزمودنی¬ها 76
نمـودار (4-3) تـوزيع فراوانی سمت آزمودنی ها 77
نمـودار (4-4) تـوزيع فـراواني ميزان تحصيلات آزمودنی ها 78
نمـودار(4-5) تـوزيع فـراواني نوع استخدام آزمودنی¬ها 79
نمودار( 4-6) نمودار سنگریزه تحليل عاملي ماده¬های شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان در دانشگا ه علوم پزشکی دزفول 81
نمـودار 4-7 : درصد فراوانی تأثیر سیستم¬های پاداش موجود بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دیدگاه کارکنان 86
نمـودار 4-8 : درصد فراوانی تأثیر آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات موجود بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دیدگاه کارکنان 88
نمـودار 4-9 : درصد فراوانی تأثیر سرعت و سادگی موجود بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دیدگاه کارکنان 90
نمـودار 4-10 : درصد فراوانی تأثیر همکاری متقابل موجود بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دیدگاه کارکنان 92
نمـودار 4-11 : درصد فراوانی تأثیر کارکرد¬های مدیریتی موجود بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دیدگاه کارکنان 94
نمـودار 4-12 : درصد فراوانی تأثیر عوامل معنوی و فرهنگ موجود بر چابکی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دیدگاه کارکنان 96


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 943 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×